Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Οι προσλήψεις στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης
του Δρ. Δημήτρη Τερζάκη

Δρ. Δημήτρης Τερζάκης - 04 Απρίλιος 2006, 00:00

Οι προσλήψεις στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης
του Δρ. Δημήτρη Τερζάκη

Στη περιφέρεια της Κρήτης ένα θέμα που απασχολεί τις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης είναι ο τρόπος πρόσληψης προσωπικού. Παρουσιάζουμε λοιπόν τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ερευνητική Ομάδα του Καθηγητή Δρ. Δημήτρη Τερζάκη στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στους τρόπους που γίνονται οι προσλήψεις στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης.

Η πρωτογενής έρευνα έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, σε Ξενοδοχεία Lux και Α’ κατηγορίας κατά 80% και σε Β’ και Γ’ κατηγορίας κατά 20% σε ολόκληρη την Κρήτη.

Ερωτήθηκαν 36 «Προϊστάμενοι» χαρακτηρίζοντας με αυτό τον όρο τους ιδιοκτήτες, τους διευθύνοντες Συμβούλους και τους Διευθυντές Προσωπικού και 55 «Εργαζόμενοι» διαφόρων ειδικοτήτων, υποδοχής - εξυπηρέτησης πελατών, ειδικευμένους τεχνίτες, γραμματειακής - διοικητικής υποστήριξης, επαγγελματίες κ.λ.π.

Για τους «Εργαζομένους»:

όπως φαίνεται από τον Πίνακα, οι ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης κυριαρχούν στα κριτήρια των εργαζομένων που ψάχνουν ευκαιρίες απασχόλησης, είτε αυτές αναφέρονται σε φίλους ή γνωστούς μέσα στην υποψήφια επιχείρηση, είτε στην οικογενειακή (και στη συνέχεια εκπαιδευτική) στήριξη της σοβαρής αυτής προσπά-θειάς τους. Μ’ άλλα λόγια φαίνεται ότι στην Κρήτη η οικογένεια, λειτουργεί ακόμα όχι μόνο ως ένα εργαστήριο κοινωνικοποίησης των μελών της, σε κοινότητες φίλων και γνωστών, συμπληρωματικά με τον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά επίσης και ως ένα βασικό υποκατάστατο του κρατικού μηχανισμού απασχόλησης.

Αντιθέτως η σύγχρονη μορφή αναζήτησης εργασίας μέσω των «Αγγελιών στον ημερήσιο τύπο», μόλις καταφέρνει να «πιάσει» την 5η θέση στην κατάταξη των εργαζο-μένων στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης. Αυτός ο «απρόσωπος» αλλά κλασικός πλέον τρόπος αναζήτησης εργασίας, ο οποίος κυριαρχεί στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει ακόμα καθιερωθεί στην τοπική μας κοινωνία, η οποία μάλλον δείχνει «κλειστή» στις μη-προσωπικές σχέσεις. Απόδειξη αυτού, στην παρούσα έρευνα, είναι ότι και οι δύο επόμενες πηγές πληροφόρησης των εργαζομένων (χωρίς μεγάλη μάλιστα βαθμολογική διαφορά από τις «Αγγελίες») στηρίζονται στις προσωπικές τους σχέσεις, δηλαδή στα κριτήρια «από στόμα σε στόμα» και «από συζητήσεις στα σχολεία».

Για τους «Προϊστάμενους»:

όπως φαίνεται από τον Πίνακα, η ζήτηση εργασίας από τις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης στηρίζεται κατά πρώτη προτίμηση στις «Αγγελίες στον ημερήσιο τύπο», εμφανίζοντας έτσι αυστηρά επαγγελματική συμπεριφορά, όπως ακριβώς προβλέπεται στις αρχές της Διοίκησης Προσωπικού (με μεγάλη διαφορά από τη 2η δυνατότητα επιλογής εργαζομένων) και κατά δεύτερη προτίμηση επειδή η τοπική αγορά τουριστικών υπηρεσιών είναι μάλλον «μικρή», με την οικονομική έννοια του όρου, και «κλειστή» με την κοινωνιολογική που προαναφέρθηκε στη συμπεριφορά των εργαζομένων, οι «Προϊστάμενοι» των Ξενοδοχειακών Μονάδων της Κρήτης δείχνουν να μην αρνούνται τον κοσμοπολίτικο πολιτισμό του τόπου εγκατάστασής τους, δίνοντας έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι οι επόμενες τρεις θέσεις στην κατάταξη δυνατών τρόπων προσέλκυσης της ζητούμενης εργασίας των ξενοδοχείων από τους αρμόδιους Διευθυντές αφορούν, όπως και στην περίπτωση των εργαζομένων, στον τρόπο της τοπικής οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων, με κέντρο την οικογένεια.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι απολύτως συμβατά με την ελάχιστη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εργαζόμενοι στις «Ιδιωτικές εταιρίες απασχόλησης» και καθόλου οι αρ-μόδιοι Διευθυντές των ξενοδοχείων. Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και με τις νέες τεχνολογίες όπως το «διαδίκτυο», που θα μπορούσε να καλύψει σε σημαντικό βαθμό το κενό της ευθύνης της πολιτείας. Εδώ επίσης είναι σημαντική και η ευθύνη του εκπαι-δευτικού μας συστήματος.

Συνοψίζοντας τη μελέτη μας θα λέγαμε ότι οι υποψήφιοι «Εργαζόμενοι» στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης για να εξασφαλίσουν μια θέση απασχόλησης στηρίζουν τις ελπίδες τους στο ευρύτερο οικογενειακό και εκπαιδευτικό τους περιβάλλον ή με άλλα λόγια στις «προσωπικές τους σχέσεις», ενώ οι «Προϊστάμενοι», ξενοδόχοι, χρησιμοποιούν πρώτα τις «Αγγελίες» και μετά επίσης και αυτοί, την παραδοσιακή οδό των προσωπικών τους επαφών-γνωριμιών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι τρόποι πρόσληψης των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης βασίζονται στον κοσμοπολίτικο πολιτισμό μας, αυτόν των ανθρωπίνων σχέσεων.

Πίνακες
Ταξινόμηση μεθόδων ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και αναζή-τησης θέσεων απασχόλησης από τους εργαζομένους στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης.

                                                                                                                                                           

Μέθοδοι πρόσληψης
    ∙/∙
    πηγές πληροφόρησης

 
«ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ»

Ταξιν/ση

Μέση τιμή

Αγγελίες στον ημερήσιο τύπο

88.9

1

Από στόμα σε στόμα

69.4

2

Φίλοι

66.7

3

Γνωστοί στην επιχείρηση

66.7

3

Οικογενειακό περιβάλλον

38.9

5

Επαγγελματικές εκδόσεις

33.3

6

Διαδίκτυο

33.3

6

Εκπαιδευτικό περιβάλλον

27.8

8

Κρατική Υπηρεσία. Απασχόλησης

25.0

9

Περίπτερα σε συνέδρια

16.7

10

¶λλο

05.6

11

Συζητήσεις στο σχολείο

02.8

12

Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης

00.0

13

N

36

                                                                                                                                                             

Μέθοδοι πρόσληψης
      ∙/∙
      πηγές πληροφόρησης

«ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»

Ταξιν/ση

Ταξιν/ση

Αγγελίες στον ημερήσιο τύπο

18.2

5

Από στόμα σε στόμα

14.5

6

Φίλοι

36.4

2

Γνωστοί στην επιχείρηση

49.1

1

Οικογενειακό περιβάλλον

34.5

3

Επαγγελματικές εκδόσεις

07.3

8

Διαδίκτυο

05.5

9

Εκπαιδευτικό περιβάλλον

23.6

4

Κρατική Υπηρεσία. Απασχόλησης

01.8

10

Περίπτερα σε συνέδρια

01.8

10

¶λλο

01.8

10

Συζητήσεις στο σχολείο

10.9

7

Ιδιωτικές Εταιρείες Απασχόλησης

01.8

10

N

55

Την Ερευνητική Ομάδα του Καθηγητή Δρ. Δημήτρη Τερζάκη αποτελούν οι ερευνητές και διδάσκοντες στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης ο Σταύρος Αρβανίτης, o Δρ. Χάρης Χαρίσης και ο Επικ. Καθ. Δρ. Θεόδωρος Σταματόπουλος.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top