Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Τι αναφέρει για τον τομέα τουρισμού το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013

Γιάννης Πατέλλης - 22 November 2006, 00:00

Απόψεις
Τι αναφέρει για τον τομέα τουρισμού το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
του Γιάννη Δ. Πατέλλη*

Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατατέθηκε στην Ε.Ε. το επίσημο τελικό κείμενο για το ‘ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 ’, πιο γνωστό σαν ΕΣΠΑ, ένα κείμενο που θα έπρεπε όλοι να διαβάσουμε, αφού στην ουσία αναφέρεται στον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό για 2007-2013 , δηλαδή το πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας στα πλαίσια της Ε.Ε. και του Δ’ Κ.Π.Σ. Πολλά από τα πιο επίκαιρα θέματα, όπως π.χ. τι θα γίνει με την παιδεία, πολιτισμό, ενέργεια, την μελλοντική ανάπτυξη και στρατηγική, θα μας ήταν πιο εύκολα να τα αναλύσουμε και εξετάσουμε αν ξέραμε τι προβλέπει ο σχετικός προγραμματισμός του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση η προβλεπόμενη χρηματοδότηση κάθε τομέα και δραστηριότητας και περιφέρειας που θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Δ’ Κ.Π.Σ. Όπως και τα παλαιοτέρα Κ.Π.Σ. αποτελούν στην ουσία τον βασικότερο μοχλό χρηματοδότησης της ανάπτυξης της χώρας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων και κατάρτισης του ΕΣΠΑ και των Ε.Π. (Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), λοιπόν κατατέθηκε τον Οκτώβριο το σχετικό κείμενο που πλέον είναι ο επίσημος... μπούσουλας για όλους τους τομείς και κατ’ επέκταση του τουρισμού. Το κείμενο μπορεί κανείς να το προμηθευτεί από την σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ειδικά για τον τουρισμό, οι προτάσεις, επιδιώξεις του Υπουργείου Τουρισμού είχαν μορφοποιηθεί σε ένα κείμενο με τίτλο το «Συνθετικό Κείμενο για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων της Προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στον τομέα του τουρισμού». Το επίσημο αυτό κείμενο παρουσιάστηκε και είναι ανηρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού – ΕΟΤ (www.gnto.gr).

Θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τ α δυο αυτά κείμενα, δηλαδή τι αναγγέλθηκε στην επίσημη παρουσίαση του Υπουργείου Τουρισμού και τι κατατέτηθηκε και περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο ΕΣΠΑ, που εστάλη στην Ε.Ε.

Ας το δούμε καταρχήν ….ποσοτικά, το κείμενο ΕΣΠΑ αποτελείται από 153 σελίδες, η λέξη τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη, τουριστικό προϊόν αναφέρεται σποραδικά σαν λέξη 14 φορές και ειδικότερα στις σελίδες 9, 26, 68, 83, 88, 91, 92, 93, 99,121.134, Στα οκτώ βασικά κεφάλαια που υποδιαιρείται το κείμενο και αντίστοιχα υποκεφάλαια δεν αφιερώνεται κανένα ειδικά στον τουρισμό, ενώ π.χ. υπάρχει και ορθά για το περιβάλλον, πολιτισμό, κλπ. Παρόλη λοιπόν την μεγάλη σημασία του τουρισμού στην εθνική οικονομία, που αναγνωρίζεται στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 1991-2004 του τουρισμού, (σελ.9), το συνολικό αφιερωμένο κείμενο στις 153 σελίδες ειδικά στον τουρισμό είναι περίπου μισή σελίδα στην σελίδα 26 , παράγραφος 2.5.1.5, όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα κατάσταση και εκτιμάται η συμβολή του στο Α.Ε.Π. σε 17%, ότι απασχολεί 800.000 θέσεις άμεσης ή έμμεσης απασχόλησης και επαναλαμβάνονται τα γνωστά περί… ήλιου, θάλασσας και ανάγκης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας κλπ. Στις επόμενες σελίδες και κεφάλαια δεν γίνεται καμία μνεία για τον τουρισμό, εκτός από ότι αναφέρεται στον πίνακα της ανάλυσης SWOT σελ.61 και την σελίδα 69, όπου αναγνωρίζεται επιγραμματικά σαν ένας από τους 18 γενικούς στόχους …. «η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθμιση» που εξειδικεύεται την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διεθνή προβολή της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού προορισμού. Η αναφορά αυτή στον τουρισμό σαν ένα από τους 18 στόχους επαναλαμβάνεται και στην ανακεφαλαίωση του πίνακα σελίδας 119.

Ειδικό πρόγραμμα η αναφορά για τον τουρισμό δεν υπάρχει, (όπως παλαιότερα στα πρώτα προγράμματα της Ε.Ε., Μ.Ο.Π., Α’ Κ.Π.Σ. και Β’ Κ.Π.Σ.) και όπως αναφέρεται στο πιο πάνω κείμενο του Υπουργείου Τουρισμού. «Βασική σχεδιαστική παράμετρο των παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 για τον τομέα του Τουρισμού αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του γενικότερου εθνικού σχεδιασμού, οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα αποτελέσουν ένα αυτόνομο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.), αλλά θα αποτελέσουν, …, μέρος ενός συνολικού Ε.Π. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας», (καλούμενου στην συνέχεια για συντομία ΕΠΑΝ ΙΙ) σελ.4.

Με άλλα λόγια θα πρέπει λοιπόν σύμφωνα με αυτά να αναζητηθεί στο Ε.Π., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (σελίδα 113) του επίσημου ΕΣΠΑ, που όμως στους πέντε άξονες ανάπτυξης αυτού του Ε. Προγράμματος δεν γίνεται ειδική μνεία στον τουρισμό. Αντίθετα στο κείμενο του Υπουργείου Τουρισμού υπάρχει μια λίστα, ένας μακρύς κατάλογος δραστηριοτήτων, που θα μπορούσαν ενδεικτικά όπως αναφέρεται να περιληφθούν. Βέβαια γεννάται το ερώτημα ποιές από αυτές θα περιληφθούν, αν περιληφθούν και με ποιά ποσά στην εξειδικευμένη ποσοτική κατανομή του προγράμματος αυτού. Πάντως συνολικά και στα υπόλοιπα συνολικά οκτώ υποβληθέντα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ η λέξη «τουρισμός», «τουριστική ανάπτυξη» κλπ δεν αναφέρεται. Αντίθετα, σε ορισμένες «χωρικές ενότητες» αναφέρεται λεκτικά ο τουρισμός σαν επιδίωξη όπως και στις διασυνοριακές συνεργασίες.

Έτσι φτάνουμε στο βασικό πίνακα 29, σελ.134,εκτιμηση της προσθετικότητας, όπου γίνεται αναφορά στη χρηματοδότηση και σύγκριση του μέσου όρου των εθνικών επιλέξιμων δαπανών της περιόδου 2000-2005 στο σύνολο των περιφερειών με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2007-2013 . Στο σύνολο λοιπόν της δημόσιας δαπάνης 9141,30 εκατ. ευρώ σε τιμές 2006 στην περίοδο 2007-2013 διατίθενται στον τουρισμό 263,45 εκατ., ήτοι 2,88% έναντι 197,97 εκατ. επί συνολικού ποσού 7744,52 εκατ. της περιόδου 2000-2005 ή 2,55%, ήτοι …τα ίδια.

Τέλος στο ΕΣΠΑ 2007-2012 κατατίθενται διάφοροι ποσοτικοποιημενοι διορθωτικοί δείκτες και οι στόχοι και σε επίπεδο θεματικών προτεραιοτήτων, όπου πάλι ο τουρισμός απουσιάζει, και έτσι γίνεται ακόμα πιο σαφές ότι δεν υπάρχει ποσοτικοποιημένος(οι) δείκτης(ες) ,επιδίωξη και στόχος για τον τουριστικό τομέα (π.χ. δεν υπάρχει κανείς δείκτης που ξεκινάμε που στοχεύουμε).

Για την υλοποίηση και εφαρμογή όλου του ΕΣΠΑ προβλέπονται νέες μορφές οργάνωσης, όπου ανάμεσα τους ο τουριστικός κόσμος θα πρέπει να αναζητήσει τα νέα όργανα εφαρμογής και παρακολούθησης.

Γενικό Συμπέρασμα

Η συνεχής αναφορά καθημερινά στην σημασία του τουρισμού για την χώρα και την εθνική οικονομία δεν απεικονίζεται ούτε κατ’ ελάχιστο στο επίσημο κατατιθέμενο στην Ε.Ε. αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2012. Αν πιστεύουμε στον τουρισμό, σαν πυλώνα της οικονομίας και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, πρέπει και να έχει και μια αντίστοιχη παρουσία στο επίσημο κείμενο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού 2007-20122 καθαρά και ξάστερα.

Ήδη διανύουμε το τέλος του 2006, η περίοδος 2007-2012 αρχίζει , ας ελπίσουμε ότι στα επόμενα κείμενα και σχέδια να υπάρξει ανάλογη της σημασίας του τουρισμού για την χώρα αναφορά στόχευση, προγραμματισμός και εξειδίκευση.

* Ο Γιάννης Πατέλλης είναι τέως πρόεδρος του ΕΟΤ

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

F & B management και cost control

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top