Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Τουριστικές Κατοικίες - Προτάσεις

Δημήτρης Πολλάλης - Δημήτρης Σούκουλης - 19 March 2007, 00:00

Απόψεις
Τουριστικές Κατοικίες - Προτάσεις
των Δημήτρη Πολλάλη και Δημήτρη Σούκουλη

Ο Τουρισμός για την χώρα αποτελεί ένα πρώτης τάξεως τομέα στον οποίο μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο χωρίς να απαιτείται μεγάλος χρονικός ορίζοντας. Κι αυτό διότι η τουριστική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τείνει να αποδείξει πως μπορεί να προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν, κατέχει αρκετά σημαντική υποδομή σε έργα ανωδομών, και γίνεται σημαντική προσπάθεια διασύνδεσης του πολιτιστικού προϊόντος με το κλασσικό προσφερόμενο τουριστικό προϊόν ανά περιφέρεια της επικράτειας.

Ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο αποτελεί και η κατεύθυνση του επιχειρηματικού τομέα προς τη δημιουργία Τουριστικών Κατοικιών. Η εκπόνηση αυτού του σχεδίου θα αποτελέσει ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς οριοθετεί ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης του Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος σε συσχέτιση με το Δ΄ Κ.Π.Σ και τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Πρότυπο ανάπτυξης σε περιοχές μαζικού μοντέλου τουρισμού

Όπως είναι γνωστό στη Ελληνική επικράτεια έχει υιοθοτετηθεί το πρότυπο του μαζικού μοντέλου τουρισμού σε περιοχές που διαθέτουν περιβαλλοντικούς η πολιτισμικούς πόρους και έχουν μετατραπεί σε τουριστικά θέρετρα της καλοκαιρινής η της χειμερινής περιόδου. Η δημιουργία κινήτρων προς την κατασκευή συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζει μια κινδυνολογία που διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Την καθοριστική σημασία του τουριστικού φαινομένου στην παραγωγική δομή των περιοχών αυτών με αποτέλεσμα την συρρίκνωση η την εξάλειψη των υπολοίπων παραγωγικών κλάδων –ιδιαίτερα του αγροτικού τομέα.
  • Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της αλόγιστης ανάπτυξης με αποτέλεσμα πολλές περιοχές που αναφέρονται ως βασικοί τουριστικοί προορισμοί να χάνουν την ελκυστικότητά τους .
  • Επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία λόγω της εξάλειψης του παραδοσιακού τρόπου ζωής και της ταύτισης με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των τουριστών με αποτέλεσμα την έλλειψη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και καινοτομιών  του  προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο όπου γίνεται η αναφορά πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι υποψήφιοι καταναλωτές όπου απευθυνόμαστε αποτελούν άτομα τρίτης ηλικίας που αποσκοπούν στην ουσιαστικότερη γνωριμία με έναν τόπο μέσα από το περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό, την τοπική κουλτούρα και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Αυτή η θεωρία βασίζεται και στην αρχή ότι οι νέες δομές που περιλαμβάνουν το νέο αυτό τουριστικό προϊόν - σε συσχέτιση με την ομάδα στόχου των καταναλωτών - θα πρέπει να διέπονται γύρω από την σύγχρονη αντίληψη του τουρίστα καταναλωτή, όπου το βασικό κίνητρο είναι η φυγή από τον καθημερινό τρόπο ζωής στα σύγχρονα αστικά κέντρα.

Επιπλέον η αναζήτηση επαφής με την Ελληνική περιφέρεια θα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες κατεύθυνσης σε ένα καταναλωτικό κοινό που είναι επιλεκτικό και απαιτητικό και αποζητά πρόσθετα στοιχεία προσέλκυσης από έναν κλασσικό προορισμό.

Πρότυπο ανάπτυξης αστικού – τουρισμού υπαίθρου με την χρήση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Τα πρότυπα αυτά καθορίζονται από ένα γενικότερο πλαίσιο υποδομών και υπηρεσιών όπως η μικρή κλίμακα εγκαταστάσεων παροχής φιλοξενίας. Επίσης, υπάρχουν ή δρομολογούνται έργα υποδομής που ενισχύουν την δράση μορφών τουρισμού όπως ο περιηγητισμός,ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός κλπ.

Βασικό στοιχείο αποτελεί η ισορροπία που υπάρχει μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών σε συνάρτηση με την υπάρχουσα μορφή τουριστικής ανάπτυξης. Ειδικά περιοχές με πλούσιους περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς πόρους μέσα από την προσπάθεια που καταβάλλεται για αειφορική ανάπτυξη και εξέλιξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, αποτελούν σημαντικό γνώμονα για την κατεύθυνση και την οριοθέτηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου και δημιουργούν  κίνητρα για  την κατασκευή συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα είναι:

  • η χρήση και η διαχείριση εναλλακτικών προτύπων σε του τοπικού τουριστικού προϊόντος,
  • η ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελληνικής περιφέρειας,
  • η ισορροπία ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις που δραστηριοποιούνται στους παραγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας,
  • η οικονομική αναβάθμιση των διαφόρων περιοχών,
  • η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος αφού θα αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά του αναπτυσσόμενου τουριστικού προϊόντος.
Συγκεκριμένο ρόλο στα παραπάνω μπορεί να διαδραματίσει και το συνειδησιακό πλέγμα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εφόσον η οι συγκεκριμένες μορφές εγκαταστάσεων δεν θα προκαλέσει διαταραχές και πιέσεις σε ενεργειακά αποθέματα και σε οποιαδήποτε μορφή διαταραχής των οικοσυστημάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για την ορθή πραγματοποίηση των καινούργιων δράσεων θα πρέπει να προταθούν μέτρα που θα αφορούν την χρήση νομοθετικών πλαισίων όπως το χωροταξικό σχέδιο που θα βασίζεται στους μηχανισμούς της αγοράς συγχρόνως με την χρηματοδοτική στήριξη μέσα από τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Ειδικότερα όμως κύριο γνώμονα της νέας αυτής τάσης μπορεί να αποτελέσει η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, καθώς και των τοπικών κοινωνιών ανά την Ελληνική περιφέρεια. Επιβάλλεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και ορθά το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τα θέματα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικότερα τα ζητήματα της ιδιωτικής πολεοδόμησης και τουριστικής κατοικίας, καθώς και το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Τα ξένα μοντέλα τουριστικών - παραθεριστικών κατοικιών θέλουν ιδιαίτερη μελέτη, με στόχο την αξιοποίηση των θετικών τους στοιχείων. Ειδικότερα όμως κύριο γνώμονα της νέας αυτής τάσης θα πρέπει να αποτελέσει η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών, καθώς και των τοπικών κοινωνιών ανά την Ελληνική περιφέρεια. *Ο κ. Δημήτριος Πολλάλης είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας και ο κ. Δημήτριος Σούκουλης είναι εκπαιδευτικός τουρισμού - σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top