Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Ελληνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Λάμπρος Μπούκλης - 26 Μάρτιος 2001, 00:00

Ελληνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πρόσφατα ιδρύθηκε στη χώρα μας το Ελληνικό   Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης   (ΕΛ.Ι.ΠΕ.Δ.) με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής   εταιρίας.

Αποτελεί μία προσπάθεια που ήδη έχει   βρει θετική ανταπόκριση από διάφορους φορείς,   φυσικά και νομικά πρόσωπα που   δραστηριοποιούνται στη χώρα μας αλλά και στο   εξωτερικό.

Το ΕΛ.Ι.ΠΕ.Δ αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα   το Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής   Διαχείρισης (International Network of Environmental Management -INEM).
  Το INEM είναι ένας διεθνούς βεληνεκούς μη   κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα το Αμβούργο της   Γερμανίας και με δραστηριοποίηση -   αντιπροσώπευση σε περίπου πενήντα χώρες της   υφηλίου.

Ο Οργανισμός αυτός είναι επίσημα   αναγνωρισμένος από τις Επιτροπές του Ο.Η.Ε. στην   Βιώσιμη Ανάπτυξη (United Nations Commission on Sustainable Development -UN   CSD) και στην Κλιματική Αλλαγή (Climate Change -UN FCCC) και   έχει επίσημο συμβουλευτικό ρόλο σε αρκετά και   σημαντικά Διεθνή forums: UNIDO, UN ECOSOC, Helsinki Commission, ISO TC 207,   κλπ.

Ιδρυτικά Μέλη του ΕΛ.Ι.ΠΕ.Δ είναι ο   Διευθυντής Περιβάλλοντος του Διεθνή Αερολιμένα   Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ Dr. Peter Marx   ως Πρόεδρος, ο Διευθυντής Περιβάλλοντος του   ‘Αθήνα 2004’ κος Γεώργιος Καζαντζόπουλος   ως Αντιπρόεδρος και ο Περιβαλλοντικός Σύμβουλος Λάμπρος   Μπούκλης ως Γενικός Γραμματέας.

Σκοπός του ΕΛ.Ι.ΠΕ.Δ είναι η προαγωγή   της χρήσης Συστημάτων Περιβαλλοντικής   Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) και Οικολογικών   Σημάτων (Ecolabel) ως και η αύξηση της συνέργιας   τους με τα λοιπά συστήματα Διαχείρισης:   Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας κλπ, σε   συνδυασμό με την εφαρμογή των βέλτιστων   Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, όπως αυτές   προκύπτουν από τις αρχές και εφαρμογές της   σύγχρονης και επιστημονικά εξελισσόμενης   Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Σκοπός των ανωτέρω αποτελεί η   συνεχόμενη βελτίωση των σχετικών επιστημονικών   μεθόδων και εφαρμογών στον επιχειρησιακό τομέα   (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Τοπική Αυτοδιοίκηση) με   απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη,   την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εν Ελλάδι   δραστηριοποιουμένων επιχειρήσεων, την προστασία   και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,   την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και τη   δυνατότητα εξαγωγής ελληνικής τεχνογνωσίας   στους τομείς των Συστημάτων Διαχείρισης και   Περιβαλλοντικής Μηχανικής - Τεχνολογίας σε   λοιπές χώρες.

Τον σκοπό αυτό η Εταιρία προσπαθεί να   επιτύχει πραγματοποιώντας, μεταξύ άλλων:

     
 • Την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των       Μελών (πλήρων, δοκίμων και επιτίμων) της και με       άλλους σχετικούς οργανισμούς και καταρχήν με το       International Network for Environmental Management e.V. φορέας ο οποίος ,       όπως προαναφέρθηκε, έχει εκχωρήσει στην Εταιρεία       την αντιπροσώπευση της Ελλάδος στο εν λόγω       δίκτυο.
 •    
 • Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε       θέματα Συστημάτων Διαχείρισης και       Περιβαλλοντικής Μηχανικής - Τεχνολογίας.
 •    
 • Την εν γένει επιστημονική ενημέρωση των Μελών       της και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με       διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις, συνέδρια και       άλλες σχετικές εκδηλώσεις σε περιφερειακό,       πανελλήνιο ή και διεθνές επίπεδο καθώς και τη συν       - διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων με άλλους       Οργανισμούς ή επιστημονικούς Φορείς.
 •    
 • Τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων.
 •    
 • Την ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθηκών και       αρχείων φωτογραφιών, ερευνητικών αποτελεσμάτων,       λογισμικού, αναλυτικών εργασιών, υποδειγματικών       μελετών, εξειδικευμένων βάσεων πληροφορικής και       άλλου υλικού τεκμηρίωσης.
 •    
 • Τη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
 •    
 • Την έκδοση και διανομή ανακοινώσεων,       πληροφοριακών δελτίων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική       μορφή), επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών,       βιβλίων κ.α. δια των οποίων νέες γνώσεις και       εμπειρίες διατίθενται στα Μέλη και στους       Υποστηρικτές της.
 •    
 • Τη συνεργασία με φορείς αρμόδιους για τον       σχεδιασμό και / ή εφαρμογή Περιβαλλοντικών       Πολιτικών και Προγραμμάτων ανά την Ελλάδα και       στο εξωτερικό με στόχο τη βελτίωση των       περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 •    
 • Την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων καθώς και τη       διασύνδεση με άλλους εθνικούς ή διεθνείς       οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες       σχετiζονται με τις δραστηριότητες και τους       στόχους της Εταιρείας. (παρόμοιους με την       συνεργασία με το ΙΝΕΜ e.V)
 •    
 • Την συνεργασία σε τακτική ή έκτακτη βάση με       ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες       (Έλληνες ή/και αλλοδαπούς) για την εκπλήρωση των       παραπάνω σκοπών της εταιρίας.
 •  

Στο ΕΛ.Ι.ΠΕ.Δ μπορούν να εγγραφούν ως   Δόκιμα Μέλη, φυσικά πρόσωπα που έχουν συναφή με   το σκοπό του Ινστιτούτου ενδιαφέρον - δράση.

Μετά την παρέλευση δύο ετών και κατόπιν   επιτυχών εξετάσεων, σχετικών με το αντικείμενο   δραστηριοποίησης του Ινστιτούτου, τα Δόκιμα Μέλη   δύναται να αναγορευθούν σε Πλήρη Μέλη.

Υπό προϋποθέσεις:   αποδεδειγμένη και σημαντική επαγγελματική   εμπειρία σε συνδυασμό με επαρκή θεωρητική   κατάρτιση στα θέματα δραστηριοποίησης του   Ινστιτούτου, είναι εφικτή η απευθείας εγγραφή   ενός φυσικού προσώπου ως Πλήρους Μέλους.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η   πρόθεση των ιδρυτικών Μελών να δημιουργήσουν ένα   φορέα ο οποίος προοδευτικά και σταθερά, χωρίς   ενέργειες δημιουργίας εντυπώσεων, θα υλοποιεί   και εκπληρώνει τους προαναφερθέντες στόχους του   ιδρυτικού Καταστατικού.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top