Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής δράσης στον ξενοδοχειακό κλάδο

Δρ.Δημήτρης Λαλούμης - 25 September 2007, 00:00

Απόψεις
Ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής δράσης στον ξενοδοχειακό κλάδο
του Δρ. Δημήτρη Λαλούμη

Ορισμένες επιχειρήσεις,  δεν σχεδιάζουν την πορεία τους αλλά απλά  αντιδρούν στις πιέσεις των καταστάσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχει αποδειχθεί  ότι είναι κατά κανόνα καταδικασμένες και είναι ζήτημα χρόνου η ρευστοποίησή  τους ή η παύση των εργασιών τους.

Ορισμένες άλλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν ορθολογικά την πορεία τους. Οι  επιχειρήσεις αυτές έχει αποδειχθεί ότι έχουν πολλές πιθανότητες να αναπτυχθούν,  λίγο ή πολύ, ανάλογα με τους στόχους και τις δυνατότητές τους.

  Για τον σχεδιασμό της πορείας της επιχείρησης, πρέπει να γνωρίζει  κανείς τι ζητά, τι συμβαίνει στο περιβάλλον, ποιες είναι οι δυνατότητές της  επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια μπορούν να διαμορφωθούν οι στόχοι και να επιλεγεί  ο τρόπος που θα επιτευχθούν (σχήμα 1)

Σχήμα 1. Τα βασικά βήματα του  σχεδιασμού

  Αναλυτικότερα ο σχεδιασμός αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία, που στις  μεγάλες επιχειρήσεις απασχολεί αρκετά άτομα με υψηλό επίπεδο γνώσεων και  εμπειρίας. Ο σχεδιασμός τότε διέρχεται τα επίπεδα που φαίνονται στο σχήμα 2. Τα  αποτελέσματα εφαρμογής του σχεδιασμού εξετάζονται σε σχέση με το βαθμό  ικανοποίησης των τεθέντων στόχων και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Σχήμα 2 Ανάπτυξη της  επιχειρηματικής στρατηγικής


    Για να γνωρίζει κανείς που κατευθύνεται η επιχείρηση, πρέπει να  γνωρίζει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, δηλαδή το όραμα του επιχειρηματία.
  Το όραμα  λειτουργεί σαν ένα παράθυρο στο μέλλον, από όπου φαίνεται το επιθυμητό αλλά και  το εφικτό. Στην περίπτωση που το όραμα γίνει αποδεκτό από το εργατικό δυναμικό  της επιχείρησης, έχει τεράστια υποκινητική δύναμη. Σήμερα κάθε ηγέτης,  πολιτικός, θρησκευτικός κλπ, παρουσιάζει το δικό του όραμα. Το όραμα σε κάθε  περίπτωση όμως, οφείλει να περιγράφει μία συλλογική ανάγκη και να προτείνει ένα  συλλογικό όφελος. Με άλλα λόγια το όραμα είναι αυτό που δίνει ψυχή στην  αποστολή.

  Η περιγραφή της επιχειρησιακής αποστολής εξυπηρετεί με πολλούς τρόπους την ξενοδοχειακή επιχείρηση. Λειτουργεί ως  συνδετικός κρίκος των τμημάτων και των εργαζόμενων σε όλο το ξενοδοχείο,  επηρεάζει το εργασιακό κλίμα, οδηγεί τα κριτήρια επιλογής νέου προσωπικού και  αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση του υπάρχοντος. Ταυτόχρονα  καθορίζει τους επιχειρησιακούς στόχους και  οδηγεί την  καθημερινή εργασία προς αυτούς, ενώ αποτελεί  το θεμέλιο της στρατηγικής. Η αποστολή  αποτελεί την πυξίδα της επιχείρησης.

  Απόσπασμα της αποστολής του Athenaeum Intercontinental της Αθήνας για παράδειγμα, είναι η σταθερή προσφορά ποιοτικών αγαθών  και υπηρεσιών όπως αντιλαμβάνονται την ποιότητα οι πελάτες, η βελτίωση της  παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του ξενοδοχείου εξαιτίας της σταθερότητας  στην παροχή υπηρεσιών και η βελτίωση του μεριδίου της αγοράς σε όλα τα τμήματα  εκμετάλλευσης.

  Η δήλωση της  αποστολής μπορεί να περιγράφει:

   
 • Τη  μελλοντική μορφή και σημασία της επιχείρησης
 •  
 • Τα  ειδικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης
 •  
 • Το  κεντρικό προϊόν, δηλαδή τις ανάγκες των πελατών που ικανοποιεί η επιχείρηση
 •  
 • Την  κουλτούρα της επιχείρησης
 •  
 • Το  ενδιαφέρον της για το προσωπικό
 •  
 • Τους  συγκεκριμένους στόχους

Οι στόχοι της ξενοδοχειακής επιχείρησης περιγράφουν επιθυμητές καταστάσεις ή αποτελέσματα και μπορεί να είναι κοινωνικοί, δηλαδή να ορίζουν αυτό  που αναλαμβάνει να προσφέρει η  ξενοδοχειακή επιχείρηση στην κοινωνία όπως για παράδειγμα ποιοτικές  υπηρεσίες φιλοξενίας ή λειτουργικοί,  που συνδέονται με επιμέρους επιδιώξεις της επιχείρησης απέναντι σε οικονομικά  μεγέθη (κέρδη, πληρότητα, έσοδα κλπ), σε σχέση με την αγορά ή το εργατικό  δυναμικό. Οι στόχοι της επιχείρησης τίθενται αρχικά από τους επιχειρηματίες και  επηρεάζονται στη συνέχεια και από τους διευθυντές.

  Συχνά οι στόχοι συγκρούονται μεταξύ τους, δηλαδή η δράση για την  επίτευξη ενός στόχου, μειώνει τις δυνατότητες για την επίτευξη ενός άλλου. Η  μείωση των τιμών και η βελτίωση της ποιότητας παραδείγματος χάρη αποτελούν  στόχους που ο ένας συγκρούεται με τον άλλο. Στις περιπτώσεις αυτές έργο της  διεύθυνσης είναι να υπολογίσει την άριστη αναλογία, δηλαδή πόσο υψηλές πρέπει  να είναι οι τιμές ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο ποιότητας στο οποίο  ικανοποιείται με τον καλύτερο τρόπο η αποστολή της επιχείρησης.

  Σημαντικό επίσης είναι να καθοριστούν οι πολιτικές, δηλαδή οι κατευθυντήριες  γραμμές λειτουργίας των τμημάτων του ξενοδοχείου, που μπορούν να  παραλληλιστούν με τις συνήθειες της επιχείρησης. Οι πολιτικές αποτελούν τον βασικό γνώμονα που κατευθύνει  τις αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κάθε τμήματος και τη  συμπεριφορά του προσωπικού σε οτιδήποτε προκύπτει. Ενδεικτικά αναφέρουμε την  πολιτική επενδύσεων, την πολιτική προϊόντος, την πολιτική marketing, την πολιτική προσωπικού, την πολιτική προμηθειών, την πολιτική overbooking κλπ.

  Πέραν τούτων, σημαντικός είναι ο προγραμματισμός του ξενοδοχείου, ο οποίος  αφορά σε  χρονοδιαγράμματα ενεργειών επίτευξης των στόχων. Τα προγράμματα αυτά  περιγράφουν το πότε, θα γίνει τι, ποιους πόρους θα απασχολήσει, και ποιο  αποτέλεσμα πρέπει να επιφέρει. Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι μακροπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος προκειμένου να καλύπτει αντίστοιχους στρατηγικούς ή  λειτουργικούς στόχους της επιχείρησης.

  Ο προγραμματισμός του ξενοδοχείου  περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τη διαμόρφωση:

   
 • Του  επιχειρηματικού προγράμματος ή Business Plan
 •  
 • Των  προγραμμάτων δράσης των ξενοδοχειακών τμημάτων
 •  
 • Των  προϋπολογισμών
 •  
 • Των  προγραμμάτων παραγωγής
 •  
 • Των  προγραμμάτων εργασίας κλπ

Ο προγραμματισμός είναι μία διαδικασία που έχει στόχο το μέλλον και η  αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος αργεί να αποδειχθεί. Για το λόγο αυτό  πολλοί διευθυντές προτιμούν τις ενέργειες άμεσης απόδοσης και αδιαφορούν για  τον προγραμματισμό. Για παράδειγμα ένας διευθυντής ξενοδοχείου μπορεί να  προτιμήσει να υλοποιήσει και να παρουσιάσει ένα έργο υποδομής, παρά να  εκπονήσει μία μελέτη σχετικά με το έργο αυτό.
Τον προγραμματισμό συμπληρώνουν οι προϋπολογισμοί, δηλαδή προγράμματα  που αναφέρονται στα προβλεπόμενα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα δράσεων που  εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν  σε  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στη δεξιά στήλη.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top