Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Ο μελλοντικός σχεδιασμός λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική τουριστική αγορά

Δημήτρης Πολλάλης - Δημήτρης Σούκουλης - 05 November 2007, 00:00

Απόψεις
Ο μελλοντικός σχεδιασμός λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική τουριστική αγορά
των Δημητρίου Πολλάλη και Δημητρίου Σούκουλη

Ιδιαίτερο  θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα για την μελλοντική πορεία του Ελληνικού τουρισμού  αποτελούν τα δημοσιοποιημένα στοιχεία για την φετινή τουριστική κίνηση, που  ανάγονται σε διαδοχική αύξηση όλων των παραμέτρων, που αποτελούν την τουριστική  δραστηριότητα στην χώρα μας  (αφίξεις,  διανυκτερεύσεις, κατανάλωση κ.λ.π.).

Σε  παγκόσμιο επίπεδο τώρα επίσης παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του τουριστικού  ρεύματος αντίστοιχα με ανάλογη επιχειρηματική δραστηριότητα,  που αυτό συνεπάγεται στη δημιουργία νέων  τουριστικών προϊόντων και οδηγεί έτσι στην άμβλυνση του ανταγωνισμού όμορων η  διαφορετικών τουριστικών προορισμών.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΕΡΟΥΣΑ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  Στο  σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί κάτι που είναι ιδιαίτερα γνωστό σε όλους τους  εμπλεκόμενους στην τουριστική δραστηριότητα, ότι ορισμένοι παράγοντες  καθορίζονται και επηρεάζονται από διάφορες διεθνείς τάσεις και γεγονότα, όπως η  αλλαγή νομισματικών ισοτιμιών, πληθωριστικές τάσεις στην οικονομία κάποιων  χωρών, ενεργειακά αποθέματα, περιβαλλοντικά προβλήματα, κοινωνικές  ανακατατάξεις οι οποίες αποτελούν πολλές φορές ένα σύμπλεγμα αξιών και  διαφοροποιήσεων στην επιχειρηματικότητα του τουριστικού τομέα, καθώς και στις  μεταβολές της τουριστικής ζήτησης μέσω των διαφοροποιήσεων στις προτιμήσεις των  καταναλωτών.

  Επιπλέον  για την χώρα μας αυτό αποτελεί και μια πρόκληση προς ένα  μελλοντικό πλαίσιο για να καθορισθούν σημαντικά  ανταγωνιστικά πρότυπα της παραγωγής και της διάθεσης των τουριστικών προϊόντων  κάθε περιοχής μέσα από την καινοτομία, όπου θα πρέπει αρχικώς να είναι συμβατά  με τις δυνατότητες του εκάστοτε προορισμού και αφετέρου να αποτελέσουν την νέα  δυναμική για την λειτουργία και την επιβίωση των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό  περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται.

  Η αναφορά  αφορά ειδικά τη μεγάλη ομάδα των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών  μικρού και μεσαίου μεγέθους (Μ.Μ.Ε.), οι οποίες λόγω των νέων συνθηκών που  διαμορφώνονται πρέπει να αναθεωρήσουν τα πρότυπα και τα standards λειτουργίας τους, ώστε να  δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα αποσκοπούν να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται  διαρκώς ο βαθμός της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών σε ισόρροπη αντιστοιχία  των τιμών κοστολόγησης που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Αυτού του  είδους οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας βασίστηκαν σε ένα  υποστηρικτικό σύστημα μέσω των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ε.  με στόχο την επαύξηση της ανταγωνιστικότητας και την βελτίωση της  δραστηριότητάς τους με δυσανάλογα όμως αποτελέσματα ανά την Ελληνική  Περιφέρεια. Ένα σημαντικό στοιχείο που επαληθεύει τα παραπάνω προέρχεται από τα  στοιχεία της μελέτης του Ι.Τ.Ε.Π. για το 1ο εξάμηνο του 2007, όπου  στις Μ.Μ.Ε.  το διαθέσιμο δυναμικό των  τουριστικών καταλυμάτων υπερβαίνει σε γενικές γραμμές την τρέχουσα ζήτηση κατά  20%-25%, με αυτό να σημαίνει σε θέματα ανταγωνιστικότητας μια προσέγγιση στην  μέση και χαμηλή ποιότητα προσφοράς των διαθέσιμων υπηρεσιών. Το φαινόμενο αυτό  συναντάται σε όλες τις περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, όπου αναπτύσσεται  τουριστική δραστηριότητα, καθώς και σε όλα τα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης που   συνδέονται με αυτό και κρίνεται  ιδιαίτερα ανησυχητικό για την πορεία των εν λόγω επιχειρήσεων και  δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Συνεχής  βελτίωση των παρερχομένων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, τακτική η οποία θα  αποτελέσει μία μορφή εξίσωσης της προσφοράς στην εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική.
 •  
 • Στόχευση  που αφορά πέρα από την βελτίωση διαφόρων υποδομών και αναδομών, την  κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά προσόντα, συμπεριλαμβανομένων  και των επιχειρηματιών για τη δημιουργία ενός σταθερού ποιοτικού ανθρώπινου  κεφαλαίου, που βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα συμβάλει τα μέγιστα για την  αναβάθμιση του Εθνικού η του εκάστοτε Τοπικού παραγόμενου τουριστικού  προϊόντος. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και την ενίσχυση της διαφοροποίησης και  της νέας δυναμικής των επενδύσεων σε τοπικό η εθνικό επίπεδο, καθώς θα πρέπει  να αποτελέσει βασικό στόχο και σκοπό της Εθνική τουριστικής πολιτικής μέσα από  έναν καινούργιο σχεδιασμό.
 •  
 • Έμφαση  στην ακολουθία των Εθνικών σχεδίων τουρισμού συνυφασμένα με τα τοπικά η  περιφερειακά σχέδια, σε σημείο τέτοιο όπου σε ενδεχόμενες εξελίξεις της αγοράς  του τουρισμού, ένας τουριστικός προορισμός και ορισμένες Μ.Μ.Ε. θα μπορούν να αναδείξουν  τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα με σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη, μέσω της  χρήσης ανάλογων ενεργειών, με απώτερο στόχο την καθιέρωσή τους στη διεθνή και  την εγχώρια τουριστική αγορά.
 •  
 • Επαναπροσδιορισμός  του διαλόγου για τον Εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, έτσι ώστε οι αναπτυσσόμενες  τουριστικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο  επενδυτικό ενδιαφέρον για την ίδρυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να  επαναπροσδιορίσουν νέα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα μέσω του καθορισμού  ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
 •  
 • ¶μβλυνση  των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων διαμέσου των συλλογικών φορέων, όπου  στόχος θα είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό να επιτευχθούν αποτελέσματα, που  αυτόνομα δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν.
 •  
 • Αποδοχή  κλίματος και αντίληψης σε νέα καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που  αναπτύσσονται και καθορίζονται από τις εγχώριες και διεθνείς τάσεις της  τουριστικής ζήτησης  και προσφοράς.
 •  
 • Να τονιστεί  ότι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού πρέπει να αποτελείται από έναν σχεδιασμό,  που να ορίζει και να προϋποθέτει την απόρριψη της επιχειρηματικής νοοτροπίας  που κατείχε και κατέχει τους εμπλεκόμενους, στη διαδικασία της παραγωγής και  διάθεση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top