Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Δυνατότητες επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον τουριστικό τομέα

15 Οκτώβριος 2009, 00:00

Δυνατότητες επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον τουριστικό τομέα

Οι επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα μπορούν να τύχουν επιδότησης σε  επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της  λειτουργίας τους αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών τους. Τα σχετικά  προγράμματα χρηματοδότησης συνήθως απευθύνονται σε Πολύ Μικρές και Μικρές  Λειτουργούσες Επιχειρήσεις, ενώ κίνητρα επενδύσεων παρουσιάζονται και για  μεγάλες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα (π.χ. Ίδρυση, Επέκταση, Εκσυγχρονισμός  Ξενοδοχειακών Μονάδων, Δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων).

Η λογική των  προγραμμάτων χρηματοδότησης είναι να επιδοτήσει μέρος του κόστους μιας  επένδυσης που θα βελτιώσει τη λειτουργία μιας επιχείρησης στο σύνολό της και θα  συνδράμει στη διατήρηση ή/και αύξηση της απασχόλησης. Σημειώνεται ότι η δαπάνη  του ΦΠΑ, του κόστους απασχόλησης και της αγοράς μεταφορικών μέσων δεν είναι επιλέξιμη.

Προγράμματα  σε ισχύ με δυνατότητα άμεσης κατάθεσης αίτησης για χρηματοτηση

1. Ενίσχυση  Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

   
 1. Τουριστικά Καταλύματα (ξενοδοχεία    εκτός των Πολυτελείας Α κατηγορίας, Ενοικιαζόμενα δωμάτια)
 2.  
 3. Επιχειρήσεις παροχής    Υπηρεσιών (τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών    εκθέσεων, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων,    δικτυακές πύλες (web portals), δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας,    κ.λπ.).

Δυνητικοί δικαιούχοι:
  Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρόνια  λειτουργίας (πλήρεις δωδεκάμηνες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις), απασχολούν  έως 49 άτομα (σε ετήσιες μονάδες απασχόλησης) κατά το 2008 και ο μέσος ετήσιος  κύκλος εργασιών τους κυμαίνεται από 30.000 – 10.000.000 ευρώ.

Ποσοστά επιδότησης:
  55% για τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη  Ελλάδα.

Ιδία συμμετοχή:
  Τουλάχιστον το 20% της επένδυσης (το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με  τραπεζικό δανεισμό).

Προϋπολογισμός επενδυτικής πρότασης:
  Τουρισμός: 30.000 – 250.000 ευρώ
  Υπηρεσίες: 20.000 – 200.000 ευρώ

Επιλέξιμες δαπάνες

   
 • Κτίρια    και εγκαταστάσεις: κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές    εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης    των επιχειρήσεων. (για τις υπηρεσίες ως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 •  
 • Μηχανήματα    και Εξοπλισμός: Προμήθεια -    μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού    που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.
 •  
 • Εξοπλισμός    και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος: Αγορά – μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία ειδικών    εγκαταστάσεων, προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων: για την    προστασία του περιβάλλοντος.
 •  
 • Εξοπλισμός    και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία ειδικών    εγκαταστάσεων, προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων για την    εξοικονόμηση ενέργειας.
 •  
 • Συστήματα    Αυτοματοποίησης: Προμήθεια και εγκατάσταση    καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και     ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιμη επένδυση    μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος    και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 •  
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας: Αγορά δικαιωμάτων    τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών    στις διαδικασίες της επιχείρησης. (ως 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 •  
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας:    Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας    των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος 15.000     ευρώ).
 •  
 • Προβολή    - Προώθηση: Δημιουργία ιστοσελίδας, δαπάνες έκδοσης διαφημιστικού υλικού, δαπάνες συμμετοχής σε    εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση    προϊόντων ή υπηρεσιών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, κ.λπ. (ως 5% του    επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 •  
 • Αμοιβές συμβούλων: Το κόστος εκπόνησης/σύνταξης του επιχειρηματικού    σχεδίου, καθώς και το κόστος παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης    είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η  25/05/2009, ενώ απαραίτητα θα πρέπει να έχει γίνει η αντιστοίχηση του κωδικού  δραστηριότητας της επιχείρησης με το ΚΑΔ 2008.

Ημερομηνία  λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων: 18 Δεκεμβρίου 2009

2. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  Ο τροποποιημένος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 προσφέρει τη δυνατότητα  χρηματοδότησης σε υφιστάμενες καθώς και σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις για τις  εξής δραστηριότητες:

   
 • Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας
 •  
 • Εκσυγχρονισμός ή/και επέκταση υπάρχουσας    ξενοδοχειακής μονάδας
 •  
 • Ίδρυση συνεδριακού κέντρου, κέντρου ιαματικού    τουρισμού, κέντρου προπονητικού τουρισμού, κ.λπ.
 •  
 • χιονοδρομικά κέντρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών, μαρίνες,    γήπεδα γκολφ κ.λπ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 20-60% και εξαρτάται από την  περιοχή της επένδυσης και από το είδος της επιχείρησης που προβαίνει στην επένδυση.

Η ιδία συμμετοχή του επενδυτικού φορέα ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του  συνόλου του επενδυτικού σχεδίου, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα τραπεζικού  δανεισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εξής: κτιριακές εργασίες, διαμόρφωση  περιβάλλοντος χώρου, εξοπλισμός, λογισμικά προγράμματα, δαπάνες προβολής,  δαπάνες συμβούλων, δαπάνες για απόκτηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, κ.λπ.

Προγράμματα  που αναμένεται να προκηρυχθούν

Ποιοτικός  εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων (μη επιλέξιμων στον Αναπτυξιακό Νόμο)
  Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων ποιοτικού εκσυγχρονισμού μικρών ξενοδοχείων  (Boutique Hotels), Campings, ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων όλων των κατηγοριών.


Η Μάγδα Τσίλη είναι Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ([email protected])

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top