Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Υπουργείο Τουρισμού: 20 αλλαγές στο ΠΔ 43 για τις προδιαγραφές καταλυμάτων

28 Αύγουστος 2013, 09:47

Μία πρώτη σειρά τροποποιήσεων των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του ΠΔ 43/2002 (ΦΕΚ Α 43) "Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών" προωθεί το υπουργείου Τουρισμού.

Οι τροποποιήσεις, που αφορούν κυρίως στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και σε συστήματα άμεσου ανάγκης, γίνονται στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας αναθεώρησης και τροποποιήσεων των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των καταλυμάτων που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία θα ολοκληρώνεται σταδιακά.

Εν προκειμένω, με απόφαση της υπουργού Τουρισμού κας Ό. Κεφαλογιάννη, αποφασίστηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

 • Οι περιπτώσεις 4 και 6 του πίνακα της παραγράφου Ι1.γ του υποκεφαλαίου Α του δεύτερου κεφαλαίου του Παραρτήματος Α’ καταργούνται (σ.σ. αυτές οι περιπτώσεις αφορούν Νοσοκομεία και Αεροδρόμια).
 • Στο υποκεφάλαιο ∆. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ του κεφαλαίου τρίτου του Παραρτήματος Α ο συμβολισμός “ΝΑΙ” αντικαθίσταται από τον συμβολισμό “ΠΡ” και η φράση “ελάχιστο εμβαδόν 200,00 τ.μ. για τα ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι” διαγράφεται.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του κεφαλαίου τρίτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: “∆ίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι κοντά στο κρεβάτι”.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου τρίτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής: “Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντίστοιχο βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION”.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου τέταρτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: “∆ίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι κοντά στο κρεβάτι”.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου τέταρτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής: “Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντίστοιχο βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION”.
 • Στο υποκεφάλαιο ∆ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Πέμπτου του Παραρτήματος Α, ο συμβολισμός “ΝΑΙ” αντικαθίσταται από τον συμβολισμό “ΠΡ” και η φράση “Ελάχιστο εμβαδόν 200,00 τ.μ. για τα ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι” διαγράφεται.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου Πέμπτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: “∆ίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι κοντά στο κρεβάτι”.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου Πέμπτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής: “Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντίστοιχο βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION”.
 • Στο υποκεφάλαιο ∆. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Έκτου του Παραρτήματος Α η φράση: “εκτός από τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τάξης Πολυτελείας που βρίσκονται σε ΠΕΡΙΟΧΗ Ι” διαγράφεται.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου έκτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: “∆ίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι κοντά στο κρεβάτι”.
 • Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαίου έκτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής: “Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντίστοιχο βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION”.
 • Στο κεφάλαιο Α ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 12 της παρ. 3, αντικαθίσταται ως εξής: “Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης”.
 • Στο κεφάλαιο Α ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 4 αντικαθίσταται από την πρόταση “Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα”.
 • Στο κεφάλαιο Β ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 12 της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: “Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης”.
 • Στο κεφάλαιο Β ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 4 αντικαθίσταται από την πρόταση “Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα”.
 • Στο κεφάλαιο Γ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ του Παραρτήματος Β, στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο 12 ως εξής: “Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης”.
 • Στο κεφάλαιο Γ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: “Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα”.
 • Στο κεφάλαιο ∆ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: “Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης”.
 • Στο κεφάλαιο ∆ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: “Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα”.

Τροποποίηση του π.δ. 432002 “Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και…

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top