Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Αιτιολογική έκθεση του ΣΔΙΠΕ για τη συμπλήρωση του άρθρου 6 του αναπτυξιακού σ/ν

17 Μάιος 2016, 12:03

Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) δημοσίευσε αιτιολογική έκθεση και πρότασή του, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του άρθρου 6 του αναπτυξιακού σ/ν, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι δημοτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.


Αιτιολογική Έκθεση

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού “Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας” εξαιρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων των καθεστώτων, με την παρ. 3(γ) του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή εταιρείες που λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, δεν επιτρέπεται επιχορήγηση αυτών από τον δήμο – ιδρυτή, μέτοχο, ούτε και η συμμετοχή τους σε προγραμματικές συμβάσεις αλλά και δεν απολαμβάνουν ειδικών προνομίων και λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αλλά και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών της περιοχής τους επίσης είναι αναγκαίο να λειτουργούν με κριτήρια και διαδικασίες ιδιωτικής οικονομίας, με πόρους αποκλειστικά και μόνο από τη λειτουργία των δομών του ιαματικού τουρισμού, για τους λόγους αυτούς οι συγκεκριμένες μορφές δημοτικών επιχειρήσεων πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους των ενισχύσεων.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται προσθήκη στο άρθρο 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ B’ “Ενισχυόμενες επενδύσεις – Φορείς επενδυτικών σχεδίων – Επιλέξιμες δαπάνες” του ως εξής:

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: α. ατομική επιχείρηση, β. εμπορική εταιρεία, γ. συνεταιρισμός, δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011, ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, στ. δημοτικές ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν.3463/2006 (Α΄114) και δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις στους σκοπούς των οποίων υπάγεται η λειτουργία και εκμετάλλευση ιαματικών πηγών.    
2. Οι επιχειρήσεις, των οποίων το ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού.
3. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος νόμου: α) οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 18 Γ.Α.Κ. και στις ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/ 01) της 31ης Ιουλίου 2014, β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή, γ) δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. Επίσης, εταιρείες, στις οποίες συμμετέχει το ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της περ. στ της παρ.1 του παρόντος ή εταιρείες που λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους, δ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top