Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για την επικείμενη αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ σε σχέση με δασμολογικές/φορολογικές απαλλαγές

11 April 2019, 11:12

Ορίζεται χρηματικό όριο 300 ευρώ για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως προς την αξία των εμπορευμάτων (πλην καπνικών και αλκοολούχων), που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών προερχόμενων από τρίτες χώρες. Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ.


Όπως είναι γνωστό, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου, όσον αφορά τους όρους αποχώρησης του τελευταίου από την Ε.Ε, από τις 13 Απριλίου 2019 και ώρα 00:00 το Η.Β. θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα έναντι της Ε.Ε. Κατά συνέπεια, από την εν λόγω ημερομηνία όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο θα υπόκεινται στις κατά περίπτωση τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες εισαγωγής που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα [Κανονισμός (ΕΕ) 952/20131], καθώς επίσης στις Εφαρμοστικές [Κανονισμός (ΕΕ) 2447/20152] και στις Κατεξουσιοδότηση διατάξεις αυτού [Κανονισμός (ΕΕ) 2446/20153].

Στο πλαίσιο αυτό τα εισερχόμενα από το Η.Β. εμπορεύματα μεταξύ άλλων θα υπόκεινται και στις δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις που ορίζει η κείμενη ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό θα ισχύουν αντίστοιχα και οι ενωσιακές και εθνικές κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν απαλλαγές:

  • από το δασμό και τον ΦΠΑ των επανεισαγομένων εμπορευμάτων,
  • από το δασμό των εμπορευμάτων που εισάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1186/09 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών,
  • από δασμό και φόρους των εμπορευμάτων που εισάγονται με τις αποσκευές των ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες προς την ΕΕ χώρες και
  • από δασμό και φόρους των προσωπικών ειδών/μεταφορικών μέσων που εισάγονται από πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (μετοικεσία).

Είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από το Ην. Βασίλειο
Αναφορικά με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στα προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β’), όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της ανωτέρω νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ, τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της προαναφερομένης ΑΥΟ, η προβλεπόμενη απαλλαγή για το μέσο μεταφοράς παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το δικαιούχο πρόσωπο το είχε στην κυριότητά του και το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι μήνες τουλάχιστον πριν τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Από πλευράς ΦΠΑ, όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των προσωπικών ειδών που εισάγονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία, από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από το Η.Β. στην Ελλάδα, μέσα στους πρώτους έξι μήνες από την αποχώρησή του, γίνεται δεκτό ότι απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1684/1987 η εισαγωγή τους στο πλαίσιο της μεταφοράς αυτής, εφόσον τα προσωπικά είδη:

α) βρίσκονταν στην κατοχή του ενδιαφερομένου και εφ’όσον πρόκειται για μη αναλώσιμα αγαθά, χρησιμοποιήθηκαν από αυτόν στον τόπο της προηγούμενης συνήθους κατοικίας του στο Ην. Βασίλειο, για έξι τουλάχιστον μήνες, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να έχει τη συνήθη κατοικία του εκεί και
β) το φυσικό πρόσωπο είχε τη συνήθη κατοικία τους εκτός της Ε.Ε. για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, στο οποίο περιλαμβάνεται και το διάστημα της συνήθους διαμονής στο Ην. Βασίλειο, πριν από τη μεταφορά της κατοικίας στην Ελλάδα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των ισχυουσών απαλλακτικών διατάξεων και ειδικότερα ως προς το δασμό, το τέλος ταξινόμησης και τον ΦΠΑ εισαγωγής, το χρονικό διάστημα παραμονής στο Η.Β. πριν την ημερομηνία αποχώρησής του από την ΕΕ δύναται να υπολογιστεί ως διάστημα παραμονής σε τρίτη χώρα, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία όρων και προϋποθέσεων.

Τέλος, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων οδηγίες προς τις Τελωνειακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/4-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΝ246ΜΠ3Ζ-4ΜΟ) Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.

Εμπορεύματα που περιέχονται στις αποσκευές ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες
Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου όσον αφορά στους όρους αποχώρησης του τελευταίου από την Ε.Ε, ταξιδιώτες προερχόμενοι από το Ην. Βασίλειο θα αντιμετωπίζονται ως ταξιδιώτες τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες.

Επίσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09, εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των προερχομένων από τρίτες χώρες ταξιδιωτών εισάγονται ατελώς, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές απαλλασσόμενες από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με διατάξεις εθνικού δικαίου, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/74/ΕΚ για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ. Συνεπώς, για τις κατωτέρω περιπτώσεις χορηγείται απαλλαγή και από το δασμό.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3763/2009, άρθρο 7ο, ορίζεται χρηματικό όριο 300 ευρώ για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως προς την αξία των εμπορευμάτων (πλην καπνικών και αλκοολούχων), που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών προερχόμενων από τρίτες χώρες. Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ. Για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 150 ευρώ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο. Επίσης, όσον αφορά ειδικότερα στα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα που δύνανται να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο όγδοο και ένατο του ανωτέρω άρθρου και νόμου, ορίζονται οι ακόλουθες ποσότητες:

Α) Προϊόντα καπνού:
α) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς
200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα ή
100 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή
50 πούρα ή
250 γραμ. καπνού,
ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.
β) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα:
40 τεμ. τσιγάρα ή 2 πακέτα ή
20 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή [6]
10 τεμ. πούρα ή
50 γραμ. καπνός για κάπνισμα,
ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.


(Β) Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και της μπύρας:
  • συνολικά 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22%
  • vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο ή
  • συνολικά 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol λίτρα ή
  • αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων ή
  • συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και 16 λίτρα μπύρας.

Για ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών δεν παρέχεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top