Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Γαλάζιας Οικονομίας στον τουρισμό

Χρήστος Πετρέας - 24 Σεπτέμβριος 2020, 11:43

Το Κέντρο Καινοτομίας BLUE LAB στον Δήμο Πειραιά αποτελεί το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα.


Ο Δήμος Πειραιά ίδρυσε το Κέντρο Καινοτομίας, BLUE LAB, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Γαλάζια Οικονομία, για την προώθηση της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της έρευνας στους διάφορους τομείς της “γαλάζιας ανάπτυξης”: του θαλάσσιου τουρισμού, των θαλάσσιων μεταφορών, της ναυτιλίας γενικότερα και της αξιοποίησης των ενεργειακών, ορυκτών και άλλων πόρων των θαλασσών.

Ο Πειραιάς και η ελληνική ναυτιλία κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως, ενώ η περιοχή του Δήμου Πειραιά περιλαμβάνει μία ανεπτυγμένη και με υψηλή ειδίκευση και παραγωγικότητα συστάδα επιχερηματικών δραστηριοτήτων θαλάσσιας οικονομίας με παγκόσμιες διασυνδέσεις, παράμετρος η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση αναπτυξιακών δράσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Γαλάζια Οικονομία.

Στο συνεχώς αυτό εξελισσόμενο περιβάλλον και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Πειραιά, ο Δήμος εκπόνησε τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη για την περίοδο 2018-2024, όντας ένας από τους πρώτους Δήμους που διαμορφώνει ανάλογη στρατηγική σε τοπικό επίπεδο, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του εθνικού και ευρωπαϊκού αντίστοιχου πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη προσπάθεια σχεδιασμού και αφορά όλους τους κλάδους που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία, ενώ θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της διαδημοτικής και υπερτοπικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοποιεί τις υφιστάμενες διαδικασίες σχεδιασμού, μελέτες και στρατηγικές, επιδιώκοντας να ορίσει ένα σύνολο αλληλένδετων παρεμβάσεων και δράσεων σχεδιασμένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των στόχων της.

Μεταξύ των στόχων της στρατηγικής του Δήμου Πειραιά, ήδη από μερικά χρόνια, είναι και η προώθηση της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας. Σε αυτό τον τομέα ο Δήμος Πειραιά και η Περιφέρεια Αττικής έχουν συντελέσει στην δημιουργία και λειτουργία του BLUE LAB Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Ήδη από το 2018, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν περιλάβει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030, τον στόχο 14 που αφορά την διατήρηση και την αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη και αναφέρεται στην προστασία αλλά και αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων με τον περιορισμό των συγκρούσεων στην εκμετάλλευσή τους, γεγονός που στην Ελλάδα το ζούμε την παρούσα περίοδο και λόγω πολιτικών και γεωπολιτικών διεκδικήσεων. Επίσης, η αειφόρος ανάπτυξη βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει εκφραστεί και με την συνολική στρατηγική για την ανάππτυξη της “Γαλάζιας Οικονομίας”. Η “Πράσινη Βίβλος” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε το 2004, είδε σημαντική εξέλιξη και ενσωμάτωση στην Γαλάζια Ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, των θαλάσσιων μεταφορών, της ναυτιλίας γενικότερα και η αξιοποίηση των ενεργειακών, ορυκτών και άλλων πόρων των θαλασσών συνάδει με την περιβαλλοντική αυτή λογική, εφόσον τηρούνται κανόνες.

Γιατί μας ενδιαφέρει η υποστήριξη της “Γαλάζιας Οικονομίας” και η “Γαλάζια Ανάπτυξη”;
Γιατί ουσιαστικά περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης μιάς ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, με την αξιοποίηση των διαστάσεων της θαλάσσιας οικονομίας , που περιλάμβάνουν την υδατοκαλλιέργεια, τη γαλάζια βιοτεχνολογία, τον παράκτιο τουρισμό, την γαλάζια ενέργεια και τους θαλάσσιους ορυκτούς πόρους. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκίνησε την ανακοίνωση «Η Ευρώπη, ο παγκόσμιος τουριστικός προορισμός”, η οποία περιλάμβανε αναφορά στην ανάγκη χάραξης στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό στον παράκτιο και θαλάσσιο τομέα. Η στρατηγική για την Γαλάζια Οικονομία και ανάπτυξη, από το 2012 υπογράμμιζε τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό ως έναν από τους πέντε κύριους τομείς εστίασης της “Γαλάζιας Οικονομίας” για την προώθηση της απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κύριοι μοχλοί δραστηριοτήτων γαλάζιας ανάπτυξης είναι οι περιβαλλοντικά φιλικές χρήσεις και εκμεταλλεύσεις, όπως χρήσεις ανανεώσιμης ωκεάνιας ενέργειας και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (τετοιες εφαρμογές έχουν γίνει στην Βαλτική), ενώ για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος, η στόχευση είναι σε παραδοσιακές θαλάσσιες οικονομικές δραστηριότητες, με τον τουρισμό και την αλιεία να αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος στις περιοχές αυτές.

Για την περιοχή του Πειραιά και του ευρύτερου θαλάσσιου – παράκτιου μετώπου, η σωστή αξιοποίηση απαιτεί δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις και στο πεδίο αυτό έρχεται να βοηθήσει η λειτουργία του BLUE LAB. Οι δραστηριότητες του θαλασσιου τουρισμού είναι πολλές και μπορούν να αναπτυχθούν και με την βοήθεια καινοτομικών λύσεων, αξιοποίησης της τεχνολογίας και έξυπνων χρήσεων. Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, που είναι το παραγωγικό κύτταρο της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας, υφίσταται σοβαρά πλήγματα στον καιρό της παρούσας κρίσης.

Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και η κρίση ρευστότητας, επαναπροσδιορίζουν την καθημερινότητα, και η ανάγκη για να διευκολυνθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες είναι σημαντική.

Στην Αττική και στον Δήμο Πειραιά, το θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιο και υποθαλάσσιο, χαρακτηρίζεται από επιλογές θαλάσσιων δραστηριοτήτων, είτε παραδοσιακών, όπως αλιεία, ναυτιλία, τουρισμός, είτε νέων, όπως υδατοκαλλιέργεια, αιολικά πάρκα, και περιέχει και την υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά.

Ο θαλάσσιος τουρισμός, με κύριες δραστηριότητες την κρουαζιέρα, το τουριστικό σκάφος, τον αλιευτικό τουρισμό, τις δραστηριότητες καταδύσεων, και ο συναφής παράκτιος τουρισμός με τα θαλάσσια σπορ, παράκτιες δραστηριότητες και ανάδειξη των χαρακτηριστικών του παραλιακού – παράκτιου μετώπου, είναι σημαντικές πηγές εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, δημιουργίας
εισοδήματος και στήριξης τοπικών κοινωνιών.


Μία από τις αίθουσες εργασίας του Κέντρου BLUE LAB.


Το BLUE LAB αποτελεί το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το Κέντρο υποστηρίζει διάφορους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας, όπως:

  • Θαλάσσιες μεταφορές,
  • Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα
  • Παράκτιος τουρισμός και τουρισμός κρουαζιέρας
  • Γαλάζια βιοτεχνολογία
  • Αφαλάτωση
  • Εξόρυξη αδρανών υλικών
  • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
  • Αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου

Ο “επιχειρηματικός επιταχυντής” του Blue Lab υποδέχεται ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σπουδαστές ή και μεμονωμένα άτομα που σκοπεύουν να αναλάβουν εγχειρήματα με υψηλή απόδοση επένδυσης στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και επιθυμούν να ωριμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, και τους παρέχει διάφορες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες του BLUE LAB απευθύνονται (α) σε ομάδες ή άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων 3σδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης αλλά και εξελιγμένων αισθητήρων, ενεργοποιητών και μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων, (β) σε σχολεία (πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ομάδες σπουδαστών ή μαθητών που θέλουν να γνωρίσουν τις δυνατότητες του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, (γ) σε εξοικειωμένα με τον ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό άτομα, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό προκειμένου να παραχθούν δοκιμαστικά προϊόντα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και (δ) σε ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, ή και μεμονωμένα άτομα, που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να την εξελίξουν
επιχειρηματικά.


Υποστήριξη με mentoring στο Κέντρο BLUE LAB.

Η στόχευση του “επιχειρηματικού επιταχυντή” του BLUE LAB είναι να υποστηρίξει εγχειρήματα με υψηλή απόδοση επένδυσης στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, πό άτομα που επιθυμούν να ωριμάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα υπηρεσιών του επιταχυντή περιλαμβάνει tutorials σε μια διευρυμένη
θεματολογία, όπως η κατάρτιση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων, τεχνικές πρόσβασης στην αγορά, θέματα ανταγωνισμού, κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και θέματα θεσμικής λειτουργίας των αγορών, θέματα προώθησης και marketing κ.ά. Επιπλέον, περιλαμβάνει εξατομικευμένη υποστήριξη μέσω mentoring και coaching ώστε οι συμμετέχοντες να εξειδικεύσουν την ιδέα τους από επιχειρηματική σκοπιά προκειμένου να μετεξελιχθεί σε επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών το BLUE LAB οργανώνει για τους συμμετέχοντες workshops δικτύωσης σε θεματικές της γαλάζιας ανάπτυξης, ταξίδια μεταφοράς τεχνογνωσίας σε χώρες του εξωτερικού, ενημερωτικές ημερίδες κ.ά.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Σεπτέμβριο του 2019, το Κέντρο έχει πραγματοποιήσει πάνω από 80 ώρες τεχνολογικών σεμιναρίων (3D design & Printing, Αυτοματισμοί), έχει ολοκληρώσει πάνω από 160 ώρες επιχειρηματικών σεμιναρίων και έχει παράσχει περισσότερες από 480 ώρες mentoring & coaching. Παράλληλα, το Κέντρο έχει υποστηρίξει με εξοπλισμό, υλικό και καθοδήγηση 13 project κατασκευής πρωτοτύπων και έχει υποδεχθεί και ξεναγήσει στον χώρο καινοτομίας του πάνω από 630 μαθητές και σπουδαστές.

Η ομάδα του ΒLUE LAB υποδέχεται συνεχώς καινοτόμες ιδέες, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και τις υποστηρίζει μέσα από τις υπηρεσίες του. Παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς νέες συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, με σκοπό την καλλιέργεια και υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, και σχεδιάζει νέες δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Στις δραστηριότητες του BLUE LAB περιλαμβάνονται οι διοργανώσεις Workshops για την ενημέρωση, δικτύωση και επαφή των ενδιαφερομένων νέων επιχειρηματιών, με την αγορά, για να ενημερωθούν για τις πραγματικές συνθήκες και για τις προοπτικές και δυνατότητες των επιχειρηματικών τους ιδεών, καθώς και για να αποκτήσουν καθοδήγηση και πρόσβαση στους ήδη δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες. Το πρώτο τέτοιο Workshop είχε θεματική τον θαλάσσιο τουρισμό και συζητήθηκαν ειδικότερα οι δραστηριότητες της κρουαζιέρας και του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους – γιώτινγκ.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BLUE LAB μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του Κέντρου.


Ο Χρήστος Πετρέας είναι οικονομολόγος – εμπειρογνώμων – EU senior expert / σύμβουλος τουριστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, μελετητής, διδάσκων, συγγραφέας και αρθρογράφος, σε θέματα επιχειρηματικής, περιφερειακής και τουριστικής ανάπτυξης, και συνεργάτης – special features editor - του Travel Daily News. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και μάρκετινγκ πολλών ειδικών – θεματικών μορφών τουρισμού, και δραστηριοποιείται ως σύμβουλος φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Το παρόν άρθρο συγγράφηκε με την ιδιότητα ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του BLUE LAB (με αρμοδιότητα “τουρισμός”).

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top