Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

WEBINAR: Σύγχρονο οικονομικό management ξενοδοχειακών μονάδων για αύξηση κερδοφορίας, βελτίωση της ρευστότητας και εξασφάλιση βιωσιμότητας

10 Μάιος 2021, 15:58

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται με απλό τρόπο οι βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης των επιχειρήσεων, και πραγματικά παραδείγματα από βιωματικές εμπειρίες.


Το TravelDailyNews παρουσιάζει ένα νέο webinar που διεξάγεται στις 26, 28 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2021.

 
TravelDailyNews Hospitality Webinars
Σύγχρονο οικονομικό management ξενοδοχειακών μονάδων για αύξηση κερδοφορίας, βελτίωση της ρευστότητας και εξασφάλιση βιωσιμότητας
 
26, 28 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2021 (15:00 - 19:00)
 
Εισηγητής:
Γιώργος Χαραλαμπίδης
Σύμβουλος Οικονομικής Διοίκησης
 
 
Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον απαιτείται περισσότερο από ποτέ, η Διοίκηση αλλά και όλα τα στελέχη της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης να είναι εξοπλισμένα με βασικές-πρακτικές γνώσεις οικονομικής διοίκησης, προκειμένου να κατανοούν την επίδραση των αποφάσεών τους στην οικονομική πορεία της επιχείρησης.
 
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται με απλό τρόπο οι βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης των επιχειρήσεων, και πραγματικά παραδείγματα από βιωματικές εμπειρίες.
 
Σκοπός έτσι είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για την κατανόηση όλων των οικονομικών πράξεων που πραγματοποιούνται καθημερινά μέσα στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, καθώς και οδηγό για τα οικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 
Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες
 
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού, οι συμμετέχοντες θα μπορούν :
• Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης και να μεγιστοποιήσουν την εμπορική της αξία.
• Να γνωρίσουν τους βασικούς οικονομικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην οικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
• Να υπολογίζουν τα κέρδη και τις ζημιές της ολόκληρης επιχείρησης ή τμήματός της
• Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ρευστότητα της επιχείρησης
• Να χρησιμοποιούν αριθμοδείκτες για την μέτρηση της αποδοτικότητας αλλά και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
• Να λαμβάνουν αποφάσεις για βελτίωση των κερδών αλλά και των ταμειακών ροών
• Να σχεδιάζουν τις κατάλληλες πολιτικές σε ευαίσθητους τομείς όπως στην τιμολόγηση, στις πιστώσεις πελατών, στην τήρηση stock αποθεμάτων, κλπ
• Να αξιολογούν την οικονομική κατάσταση των ανταγωνιστών των πελατών και των προμηθευτών.
• Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς με τους οποίους οι αποφάσεις του κάθε τμήματος, επηρεάζουν τα υπόλοιπα τμήματα αλλά και τις επιπτώσεις στην συνολική οικονομική θέση της επιχείρησης
 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μερικές από τις γνώσεις και τις δεξιότητες στελεχών που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην βελτίωση της απόδοσης αλλά και γενικότερα στην επίτευξη των στόχων του τομέα ευθύνης του καθενός και συνολικά της επιχείρησης.
 
Σε ποιους απευθύνεται
 
Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες, γενικούς διευθυντές, και σε διοικητικά στελέχη όλων των τμημάτων που συμμετέχουν στην διοίκηση των ξενοδοχειακών μονάδων και στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, χωρίς προηγούμενη κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά.
 
Περιεχόμενα σεμιναρίου
 
Εισαγωγή
• Επιχείρηση και περιβάλλον
• Στρατηγική και στόχοι της επιχείρησης
• Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Οικονομικής Διοίκησης
 
Παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων & καταστάσεων
• Ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων.
o Πάγια, αποσβέσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα,
• Βασικές Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
o Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως). Τι απεικονίζουν, και ποια η αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών που εμπεριέχονται σε κάθε μία.
• Πως υπολογίζονται τα κέρδη ή οι ζημιές και σε τι διαφέρουν τα λογιστικά κέρδη από τις ταμειακά κέρδη
• Η έννοια και η χρησιμότητα των Margin, ΕBITDA και EBIT
• Πως μεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης.
 
Οικονομική Ανάλυση & Διοίκηση αποδοτικότητας
- Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων & βασικοί αριθμοδείκτες
Πως αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για να ελέγξουμε την χρηματοοικονομική της απόδοση.
• Αριθμοδείκτες Περιθωρίων Κέρδους
• Αριθμοδείκτες Απόδοσης Κεφαλαίου
• Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
• Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Μόχλευσης
• Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
 
- Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis), & αποφάσεις τιμολόγησης
Γιατί η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί οδηγό για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων όπως αυτή της τιμολογιακής στρατηγικής
• Ανάλυση και υπολογισμός Νεκρού Σημείου
• Επιχειρηματικός κίνδυνος
• Λειτουργική μόχλευση
• Η επίδραση του Νεκρού σημείου στην τιμολογιακή πολιτική
 
- Ανάλυση κερδοφορίας
Η μεθοδολογία ανάλυσης των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης, προκειμένου να εντοπιστούν ζημιογόνες περιοχές, που αφορούν υπηρεσίες-προϊόντα, τμήματα, πελάτες.
• Ανάλυση κερδοφορίας υπηρεσιών & προϊόντων (εντοπισμός ζημιογόνων υπηρεσιών)
• Ανάλυση κερδοφορίας πελατών (εντοπισμός ζημιογόνων πελατών)
• Ανάλυση κερδοφορίας δικτύων πώλησης
• Ανάλυση κόστους λειτουργίας ανά τμήμα
• Ανάλυση κόστους εκτέλεσης των βασικών διεργασιών
• Ανίχνευση κόστους αδράνειας
• Αποφάσεις για την αύξηση της κερδοφορίας
 
- Ανάλυση ρευστότητας & διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης
Τι είναι κεφάλαιο κίνησης, ποιες επιχειρηματικές αποφάσεις συνδέονται με αυτό, και πως επηρεάζει την ρευστότητα της επιχείρησης.
• Πολιτική επενδύσεων-ανακαινήσεων σε πάγια στοιχεία
• Πολιτική διατήρησης αποθεμάτων
• Πολιτική πιστώσεων σε πελάτες
• Πολιτική πιστώσεων από προμηθευτές
• Ο κύκλος των ταμειακών ροών
• Εναλλακτικές πολιτικές χρηματοδότησης
 
- Μεθοδολογία & τεχνικές προβλέψεων, για την σύνταξη οικονομικού πλάνου
Με ποιο τρόπο συντάσσεται ένα πλάνο ή το budget, για μια μελλοντική χρονική περίοδο.
• Πρόβλεψη εσόδων
• Πρόβλεψη κόστους πωλήσεων
• Πρόβλεψη σταθερών και μεταβλητών λειτουργικών εξόδων
• Πρόβλεψη κερδών ή ζημιών
• Πρόβλεψη ισολογισμού
• Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών (δανειακών ή ιδίων κεφαλαίων)
 
- Stress test - ανάλυση ευαισθησίας και αξιολόγηση βιωσιμότητας
Πως επηρεάζεται η βιωσιμότητα και η απόδοση της επιχείρησης, όταν μεταβάλλονται κρίσιμοι παράγοντες όπως, πληρότητα, μέση τιμή πώλησης, εποχικότητα, κόστος λειτουργίας κλπ.
• Ευαισθησία Κερδών & ρευστότητας
• Ευαισθησία Αποδόσεων του κεφαλαίων
• Ευαισθησία των Χρηματοδοτικών αναγκών
 
- Οικονομική ανάλυση και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
Ποιες στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις, απαιτούν προηγουμένως μια ισχυρή οικονομική ανάλυση.
• Επενδυτικές αποφάσεις (ανάπτυξη ή αποεπένδυση).
• Ποιος είναι ο βέλτιστος χρόνος λειτουργίας μιας εποχιακής επιχείρησης.
• Αποφάσεις τιμολογιακής & πιστωτικής πολιτικής (πολιτικές επέκτασης ή συντήρησης).
• Αξιολόγηση αποδοτικότητας-κερδοφορίας των Business Units ή τμημάτων της επιχείρησης, για διατήρηση ή διακοπή της λειτουργίας τους.
• Αποφάσεις σχετικά με την κατάλληλη επιλογή των πηγών χρηματοδότησης (Δανειακά ή ίδια κεφάλαια).
 
- Management Report
Με ποιο τρόπο η διοίκηση και τα στελέχη της επιχείρησης, πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν την λειτουργία και την απόδοση του κάθε τμήματος και ολόκληρης της επιχείρησης.
 
Κατηγορίες αναφορών οικονομικές λειτουργικές
 - Ποιοι είναι οι κατάλληλοι δείκτες και ποιες οι αναφορές που μπορούν να βοηθήσουν όλα τα επίπεδα διοίκησης να αξιολογούν τον τομέα ευθύνης τους, και να αποτελούν οδηγό για την λήψη των αποφάσεων
 
Αναφορές για την χρηματοοικονομική λειτουργία
 - Αποτελέσματα περιόδου
 - Ισολογισμός
 - Ανάλυση κερδοφορίας ανά Business Unit
 - Ανάλυση δαπανών ανά κέντρο κόστους
 - Ανάλυση επιλεγμένων αριθμοδεικτών
 
Ο εισηγητής
 
Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε το 1966 και από το 1991 έως το 2011 εργάστηκε ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
 
Από το 2011 έως σήμερα, διαθέτοντας πλέον πλούσια επαγγελματική εμπειρία αλλά και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης.
 
Παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής διοίκησης.
 
Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Στρατηγική οικονομική & επιχειρηματική ανάλυση, και στην μοντελοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων, με στόχο την βελτίωση της απόδοσης και την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.
 
Πιο ειδικά διαθέτει:
• Σύνθετα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα στην Χρηματοοικονομική, στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Λογιστική.
• Συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα Οικονομικής Διοίκησης.
• Ευχέρεια στην μοντελοποίηση πολύπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων.
• Σημαντικές γνώσεις & εμπειρία, στην δομική ανάλυση του κόστους και του κέρδους, για την αύξηση της αποδοτικότητας και την βελτίωση της ρευστότητας.
 
Επιπλέον, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία που αποκόμισε ως ανώτερο οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων, διαθέτει και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
 
• Financial Analysis & Modelling
• Budgeting-Financial Planning & Risk Analysis
• Cash flow Management & Forecasting
• Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων & Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
• Κοστολόγηση βιομηχανικών προϊόντων & υπηρεσιών
 
Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει πληθώρα στελεχών διδάσκοντας στα Μεταπτυχιακά τμήματα της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε), και σε ανοιχτά ή ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια ΕΛΤΑ, Τράπεζες Ξενοδοχεία κλπ, ως πιστοποιημένος εισηγητής. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Ακαδημαϊκά προσόντα
• 2000-2002 Nottingham Trent University, Master of Business Administration (M.B.A.)
• 1995 - 1999 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (B.Sc)
• 1984 – 1988 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (B.Sc)
 
Χρόνος διεξαγωγής του webinar
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 26, 28 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2021
Ώρα έναρξης: 15:00
Ώρα λήξης: 19:00
Πλατφόρμα παρακολούθησης: Microsoft Teams
 
Κόστος συμμετοχής
 
Εγγραφή 80,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  65,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  65,00 Ευρώ 
 
Ειδική προσφορά για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews με το παρακάτω κόστος συμμετοχής.
 
Εγγραφή 65,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  55,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  55,00 Ευρώ 
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications: Τηλ: 210 9374050, Email: [email protected]
 
 


Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top