Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

ΙΤΕΠ
Κινεζικός Εξερχόμενος Τουρισμός

23 Μάρτιος 2005, 00:00

ΙΤΕΠ
Κινεζικός Εξερχόμενος Τουρισμός

Η Κίνα ως πηγή προελεύσεως τουριστικών ρευμάτων είναι φυσικό να εξάπτει την φαντασία και να δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον του αλλοδαπού τουρισμού, κυρίως, καθ’ όσον αφορά στις ώριμες τουριστικά χώρες. Η ανάδειξη νέων προορισμών, με εκσυγχρονισμένες γενικές και ειδικές υποδομές και υπερδομές, με τουριστικό προϊόν προσιτό από απόψεως τιμής σε ευρείες μάζες, και μάλιστα τιμής, που ανταποκρίνεται στην προσφερόμενη ποιότητα, σε συνδυασμό και με την υπερτίμηση του ευρώ, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον ευρωπαϊκό τουριστικό χώρο. Η αναζήτηση νέων πηγών προελεύσεως έχει καταστεί πρώτης προτεραιότητος επιδίωξη, προκειμένου να αναπληρωθεί η διαρροή τουριστών στους νέους ανταγωνιστικούς προορισμούς και να συντηρηθεί – έστω και μερικώς – ο αναπτυξιακός δυναμισμός,
τον οποίο κατέγραψε ιστορικά ο τομέας.

Για την Ελλάδα το πρόβλημα είναι οξύτερο ενόψει της συντελεσθείσας οπισθοδρομήσεως, η οποία κτίσθηκε από σειρά γνωστών πράξεων και παραλείψεων δημόσιας διοικήσεως και ιδιωτικών φορέων. Είναι φανερό, ότι προσεκτική ανάλυση των δυνατοτήτων, που πιθανολογείται ότι θα παράσχει η κινεζική προέλευση είναι απαραίτητη, ώστε οι σχηματιζόμενες προσδοκίες να στηρίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις και όχι στις συνήθεις φαντασιώσεις. Οι τελευταίες αποπροσανατολίζουν την τουριστική πολιτική, χάνεται χρόνος και πόροι, που επιβαρύνουν έτι περαιτέρω το πρόβλημα.

Εκτιμήσεις – Προβλέψεις

Για την εκτίμηση της πιθανής εξελίξεως κινέζων τουριστών στην Ελλάδα έγινε, καταρχάς, πρόβλεψη της αναπτύξεως της κινεζικής οικονομίας, πρόβλεψη της αυξήσεως του πληθυσμού με βάση την μακροπρόθεσμη τάση, καθώς και πρόβλεψη μεταβολής του μεγέθους του αστικού πληθυσμού. Η μεταβολή της κατά κεφαλήν αγοραστικής δυνάμεως για την εξεταζόμενη περίοδο (2004-2034) συνδυάστηκε με ενδείξεις από άλλες χώρες της περιοχής παρεμφερούς κατά κεφαλήν εισοδηματικού επιπέδου και, λαμβανομένης υπόψη και της εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει τον κινεζικό πληθυσμό, προέκυψε, καταρχάς, εκτίμηση του αριθμού των πιθανών ταξιδιωτών εξωτερικού προσανατολισμού, με διάκριση σε υπερπόντιους προορισμούς και προορισμούς του ευρύτερου χώρου της Ν. Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Για την Ελλάδα η εκτίμηση στηρίχθηκε στην μέχρι σήμερα εμπειρία από τις αναλογίες κατανομής των τουριστών ευρωπαϊκού προσανατολισμού στους επιμέρους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Οι προβλέψεις, φυσικά, δεν θα είναι μονοσήμαντες. Διατυπώνονται εναλλακτικά σενάρια που αντιπαρατίθενται με σχετικές εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), καθώς και ενός Κινεζικού Ινστιτούτου, που πραγματεύεται το σχετικό ζήτημα, και συγκρίνεται, επίσης, με δική μας πρόβλεψη τάσεως. Η προσέγγιση αυτή διαμορφώνει ένα πλαίσιο που βοηθάει στην αξιολόγηση και υιοθέτηση ενός ευλόγου σεναρίου προοπτικής.
Σημειώνεται, ότι ως εισοδηματική μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε το ΑΕΠ εκφρασμένο σε ισοτιμία αγοραστικών δυνάμεων. Με βάση την μέθοδο αυτή το κατά κεφαλή εισόδημα της Κίνας το 2002 ήταν 4.930 δολάρια.

Κατά Κεφαλή Εισόδημα (ΡΡΡ) 2004 σε $
Αστικό 8.400
Αγροτικό 2.600
Μέσο 4.930

Με αφετηρία την εμπειρία από την αναπτυξιακή δυναμική της περιόδου 1978-2002 και αξιολόγηση της τρέχουσας δυναμικής, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή εξέλιξη, το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με τους εξής ρυθμούς:

Εκτιμώμενοι Ρυθμοί Ανάπτυξης (%)
2005-14 7,8
2015-24 7,5
2025-34 7,3

Η πρόβλεψη για τις τουριστικές ροές προς το εξωτερικό, και ειδικότερα προς την Ευρώπη, αφορούν αποκλειστικά στον αστικό πληθυσμό για προφανείς λόγους.

Πρόβλεψη Μέσου κατά Κεφαλή Αστικού Εισοδήματος (σε $)
2004 7.050  
2014 14.700 (520 εκατ. άτομα)
2024 24.500  
2034 38.700  

Με συντηρητική παραδοχή (εμπειρία χωρών με παρεμφερές εισόδημα) ο αριθμός διεθνών τουριστών της Κίνας υπολογίζεται για εναλλακτικές παραδοχές για το μέγεθος του αστικού πληθυσμού, σε:

Εκτιμώμενος Αριθμός Κινέζων Διεθνών Τουριστών (εκατ. ατόμων)
2004 15 15
2014 67 88
2024 144 180
2034 198 270


Εκτιμώμενος Αριθμός Κινέζων Τουριστών σε Ευρωπαϊκούς Προορισμούς(εκατ. ατόμων)
2004 1,8 1,8
2014 13,4 17,6
2024 36 45
2034 49,5 67,5

Πρόκειται για εντυπωσιακούς αριθμούς, αν ληφθεί υπόψη ότι δεν έχει συνυπολογισθεί το όχι ευκαταφρόνητο τμήμα του μη αστικού πληθυσμού, το οποίο μετά 10 - 15 έτη θα έχει την οικονομική δυνατότητα πραγματοποιήσεως υπερπόντιων ταξιδίων.

Ευρωπαϊκός Μεσογειακός Προορισμός (σε χιλ.)
2004 180 180
2014 2.000,00 2.600,00
2024 7.200,00 9.000,00
2034 12.000,00 16.800,00


Προορισμός: Ελλάς (σε χιλ.)
2004 10,0 - 15,0 10,0 - 15,0 10,0 - 15,0
2014 280 520 400
2024 760 1.800,00 1.280,00
2034 2.050,00 3.360,00 2.700,00

Η ανωτέρω εκτίμηση εδράζεται στην παραδοχή ασκήσεως μιας ενεργού - επιτυχούς πολιτικής προσελκύσεως εκ μέρους της Ελλάδος. Θεωρούμε συντηρητική την εκτίμηση. Με κατάλληλη πολιτική θα αποδειχθεί εφικτή η προσέλκυση κινέζων σε ποσοστό ίσο με το 20 - 25% των επιλεγόντων τον μεσογειακό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η πρόβλεψη του ΙΤΕΠ για τις πιθανές αφίξεις Κινέζων στην Ευρώπη - Ν. Ευρώπη - Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο 15 - 20% υψηλότερη έναντι αντιστοίχων προβλέψεων του ΠΟΤ και του αρμόδιου Κινεζικού Ινστιτούτου. Οι προβλέψεις του ΙΤΕΠ δεν εμπεριέχουν κανενός είδους αξιολογική κρίση. Στηρίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές, που εκπηγάζουν από την υφιστάμενη εμπειρία και τάσεις σχετιζόμενες με το πολιτικο - οικονομικό μοντέλο της Κίνας. Η μόνη – ίσως – σιωπηρά αλλά αυστηρά παραδοχή αφορά στην απουσία γεγονότων ικανών να πλήξουν την ροπή για ταξίδια.

Προτάσεις Πολιτικής

Οι πολιτικές προσελκύσεως κινέζων τουριστών δεν πρόκειται να είναι μία συνήθης σχετικώς εύκολη διαδικασία, διότι η Ελλάδα δεν προσφέρεται ως προορισμός - τμήμα ενός πολυμερούς ταξιδίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί περιορισμό, ο οποίος πρέπει να ενσωματώνεται στο τυχόν πλέγμα πολιτικής προσελκύσεως.

 1. Για την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προορισμού είναι υψηλής προτεραιότητος μέλημα η δημιουργία εθνικών γραφείων τουρισμού στις κύριες, καταρχάς, επαρχίες - τροφοδότες διεθνούς τουρισμού. Περιοχές - κλειδιά είναι το Πεκίνο, η Σανγκάη και η Γκουάνγκτανγκ. Με βάση την εμπειρία θα συντελείται επέκταση και σ’ άλλες περιοχές.
 2. Τα γραφεία αυτά πρέπει να έχουν τα μέσα και την τεχνική ικανότητα να παίξουν τον σημαντικό ρόλο που τους ανατίθεται:
  • Σε συνεργασία με επιλεγμένους οργανωτές ταξιδίων να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς, ώστε να παρέχεται κατεύθυνση τόσο στην πολιτική προβολής - διαφημίσεως, όσο και στην επιθυμητή δομή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από άποψη ποικιλίας και ποιότητας.
  • Ανάπτυξη στενής συνεργασίας με παράγοντες του ταξιδιωτικού χώρου (παροχή πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων, συζητήσεως, οργάνωση συμποσίων, κ.ο.κ.). Η επιλογή κατάλληλων μέσων προβολής (μηνύματα και μέσα μεταδόσεως) θα βοηθηθεί από τις σχέσεις αυτές.
  • Βαθμιαία επέκταση συνεργασίας με όσο το δυνατόν περισσότερα κινεζικά γραφεία ταξιδίων.
  • Υποδείξεις για συμμετοχή σε οργάνωση εκθέσεων, για οργάνωση συνεδρίων κ.ο.κ.
 3. Εξασφάλιση του μείζονος θέματος της αεροπορικής συνδέσεως με τακτικά (ενδεχομένως) και, κυρίως, έκτακτα δρομολόγια (ναυλωμένες πτήσεις). Το πρόβλημα αυτό είναι από την φύση του δυσχερές, ενόψει δε της εκφρασθείσας προτιμήσεως των κινέζων διεθνών τουριστών για κατ’ ευθείαν πτήσεις, γίνεται ακόμη δυσχερέστερο.
 4. Οι δυσκολίες και η κατ’ αρχάς ενδεχόμενη χαμηλή αποτελεσματικότητα των διατιθεμένων πόρων δεν πρέπει να προκαλέσει απογοήτευση. Η επένδυση, η οποία πρέπει να είναι σημαντική και μακροπροθέσμου ορίζοντα, ενδείκνυται να αξιολογηθεί όχι με βάση τα άμεσα αποτελέσματα, αλλά με προεξόφληση των μακροπροθέσμων τουριστικών ροών από την πληθυσμιακά και οικονομικά μεγάλη αυτή χώρα.
 5. Στοιχείο της πολιτικής ενεργοποιήσεως των προτιμήσεων των κινέζων υπερπόντιων τουριστών προς τον προορισμό Ελλάς, πρέπει να είναι και η μελέτη των διευθετήσεων με άλλες χώρες, που θα βοηθήσουν στην πραγματιστική προαγωγή του θέματος. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η γεωγραφική και πολιτισμική φυσιογνωμία της χώρας προσφέρεται για καλλιέργεια κλίματος επιλογής της Ελλάδος, ως αποκλειστικού τουριστικού προορισμού. Ένα ταξίδι 10-12 ημερών θα επαρκούσε προς τούτο.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...












* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top