Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Α-1: Θεσμικό πλαίσιο τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Αλληλεπίδραση και προοπτικές

30 November -1, 00:00

Α-1: Θεσμικό πλαίσιο τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Αλληλεπίδραση και προοπτικές
Δηλώστε συμμετοχή

Εισαγωγή: Η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στις άλλες χώρες – ευρωπαϊκές και μη – παρέχεται από ένα μεγάλο αριθμό φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και αφορά σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το υποσύστημα της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποτελεί ένα τμήμα του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος, που διαφοροποιείται από το ότι στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ενός συγκεκριμένου οικονομικού τομέα, του Τουριστικού. Επειδή, προφανώς, οι ανάγκες αυτές αφορούν σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, το εν λόγω υποσύστημα καλύπτει όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Από πλευράς φορέως ή εποπτεύουσας αρχής, η τουριστική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται από πέντε διακριτούς φορείς: το ΥΠ.Ε.Π.Θ., τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ο.Α.Ε.Δ., τις Σ.Τ.Ε. και τους λοιπούς ιδιωτικούς φορείς. Οι τέσσερις πρώτοι φορείς είναι δημόσιοι. Το Υποσύστημα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τουριστικό τομέα είναι πολύ χαλαρά δομημένο. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση, από την εποχή της ολοκλήρωσης της πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), πραγματοποιείται συστηματικά στα Κ.Ε.Κ., δημόσια ή ιδιωτικά, εάν επιδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. Τα προγράμματα όμως αυτά, σε μεγάλο ποσοστό, απευθύνονται σε ανέργους και όχι σε εργαζόμενους, που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους. Στον τουριστικό τομέα οι Σ.Τ.Ε. λειτουργούν προγράμματα μετεκπαίδευσης ή και εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπως υποδοχής ξενοδοχείων, ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, μπαρ – οινολογία, ζαχαροπλαστική, κ.α. Αντικείμενο – Σκοπός: Αντικείμενο της παρούσας Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση κατάλληλα εστιασμένης μελέτης που θα παραθέτει, θα απεικονίζει, θα αναλύει και θα αξιολογεί τα βασικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης στη χώρα μας. Για το σκοπό αυτό θα εξετάσει ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο των χωρών της Ε.Ε. καθώς και τη πολιτική της Ε.Ε. στο χώρο αυτό ώστε να διατυπώσει προτάσεις-πορίσματα προς την Πολιτεία για την αναδιαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων η μελέτη αποσκοπεί στα εξής:

 • Αποτύπωση-καταγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα αναφορικά με την τουριστική εκπαίδευση-κατάρτιση.
 • Αναφορά των βασικών δομικών στοιχείων του θεσμικού πλαισίου ανά τομέα που αυτό ρυθμίζει.
 • Περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και Δημόσιων Οργανισμών, βασισμένη στην εμπειρία της μέχρι σήμερα λειτουργίας τους.
 • Περιγραφή-ανάλυση των πολιτικών στο τομέα αυτό σε επίπεδο Ε.Ε. καθώς και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
 • Συσχέτιση των υφιστάμενων εθνικών θεσμικών δομών με τα στοιχειώδη κείμενα αναφοράς (π.χ. Οδηγίες, Αποφάσεις, Κανονισμοί, κ.α.) της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.
 • Κατάρτιση συνοπτικού πίνακα βασικών νομοθετημάτων με κατάλληλη κατηγοριοποίηση
 • Αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων (και μεσοπρόθεσμων) διαγραφόμενων προοπτικών της τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης και της επίδρασής τους στο θεσμικό πλαίσιο
 • Προτάσεις προς την Πολιτεία για την αναμόρφωση-βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Μεθοδολογία: Οι δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας θα ακολουθήσουν την παρακάτω μεθοδολογία: 1η Φάση: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης σε Ελλάδα και Ε.Ε. Περιλαμβάνει την απεικόνιση και ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ε.Ε. 2η Φάση: Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης Περιλαμβάνει τη συσχέτιση των υφιστάμενων εθνικών θεσμικών δομών με τα στοιχειώδη κείμενα αναφοράς (π.χ. Οδηγίες, Αποφάσεις, Κανονισμοί, κ.α.) της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων διαγραφόμενων προοπτικών της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και της επίδρασής τους στο θεσμικό πλαίσιο 3η Φάση: Συμπεράσματα και παράθεση προτάσεων Αποτελείται από προτάσεις προς την Πολιτεία για την αναμόρφωση-βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Διάρκεια: Η αναγκαία χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης εργασίας εκτιμάται ότι θα είναι περί τους 4-5 μήνες, ανάλογα με το βαθμό ανάλυσης που θα λάβει χώρα, κατόπιν της κοινής συναίνεσης των μελών της ομάδας. Παραδοτέα: Η έκθεση που θα παραδοθεί θα έχει τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης» και θα περιλαμβάνει:
 • Αποτύπωση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε Ελλάδα και χώρες της Ε.Ε.
 • Αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και περιγραφή των παραγόντων που γενικότερα το επηρεάζουν
 • Παρουσίαση των βραχυπρόθεσμων (και μεσοπρόθεσμων) διαγραφόμενων προοπτικών της τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης και της επίδρασής τους στο θεσμικό πλαίσιο
 • Συμπεράσματα από τη διαβούλευση
 • Προτάσεις-συστάσεις (προς Πολιτεία, επιχειρήσεις, φορείς) για αναμόρφωση-βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης Ομάδας Εργασίας θα συμβάλλουν ουσιαστικά:
 • στην αξιολόγηση από την Πολιτεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου καθώς και της συσχέτισής του με το αντίστοιχο των χωρών της Ε.Ε.
 • στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top