Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Α-2: Σύνδεση αγοράς ελληνικού τουριστικού προϊόντος και επαγγελματικών προφίλ – Νέες ειδικότητες

30 November -1, 00:00

Α-2: Σύνδεση αγοράς ελληνικού τουριστικού προϊόντος και επαγγελματικών προφίλ – Νέες ειδικότητες
Δηλώστε συμμετοχή

Εισαγωγή: Η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις διάφορες επαγγελματικές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τουριστικό Τομέα. Όμως, ο Τουριστικός Τομέας συνίσταται από ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων οι ανάγκες των οποίων, σε επαγγελματικές ειδικότητες, είναι πολύ διαφοροποιημένες. Από την άλλη μεριά, επαγγελματικές ειδικότητες, που χρησιμοποιούνται από φορείς τουριστικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. ξενοδοχεία, γραφεία ταξιδιών, εστιατόρια – μπαρ κ.λπ., χρησιμοποιούνται και από άλλους φορείς διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων ή εργάζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Παραδείγματα τέτοιων επαγγελμάτων είναι πάρα πολλά, αν όχι όλα, όσα χαρακτηρίζονται ως τουριστικά όπως π.χ. οι μάγειροι, οι ζαχαροπλάστες, στελέχη τουριστικών γραφείων, γραμματείς ξενοδοχείων, κ.λπ. Επομένως, για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της οργάνωσης και ανάπτυξης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να γίνει μια συστηματική προσπάθεια αφενός ορισμού της «τουριστικής δραστηριότητας» και αφετέρου της κατηγοριοποίησης των τουριστικών επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η ανάγκη αυτή γίνεται όλο και πιο επιτακτική με την συνεχή ανάπτυξη των «εναλλακτικών μορφών τουρισμού». Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα, που δίνει έμφαση στις νέες αυτές μορφές τουρισμού, ότι προκειμένου να προετοιμαστεί καταλλήλως το αναγκαίο στελεχιακό δυναμικό, θα πρέπει να προσδιοριστεί με αρκετή σαφήνεια το εκπαιδευτικό προφίλ των επαγγελματικών ειδικοτήτων, που θα ασχοληθούν στις νέες τουριστικές δραστηριότητες, Αυτό ασφαλώς, αποτελεί μέλημα των εξειδικευμένων φορέων τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, η παρουσίαση της οποίας ακολουθεί, έχει καθοριστεί, ποιοτικά και ποσοτικά, από τις ανάγκες των διαφόρων φορέων των τουριστικών δραστηριοτήτων σε επαγγελματικές ειδικότητες με την ανάλογη τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση για την δεδομένη χρονική περίοδο έως σήμερα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο στην αντιμετώπιση των προοπτικών ανάπτυξης του τουριστικού τομέα όσο και στη σύγκριση με την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση άλλων πιο αναπτυγμένων τουριστικά χωρών. Επομένως τα «τουριστικά επαγγέλματα» που καλύπτονται είναι αυτά για τα οποία παρέχεται σήμερα εκπαίδευση και κατάρτιση από τους λειτουργούντες φορείς της «τουριστικής εκπαίδευσης». Προφανώς, ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματικών ειδικοτήτων, που χρησιμοποιούνται από τους φορείς τουριστικών δραστηριοτήτων, είτε εκπαιδεύονται από σχολές που δεν αναγνωρίζονται ως σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, όπως π.χ. μουσικοί, χορευτές, κομμώτριες /τές, αισθητικοί, μασέρ, κηπουροί, ναυαγοσώστες, λογιστές, διαιτολόγοι κ.λπ. είτε είναι αυτοδίδακτοι. Αντικείμενο – Σκοπός: Αντικείμενο της παρούσας Ομάδας Εργασίας είναι να εξετάσει τη συσχέτιση των υπαρχόντων επαγγελματικών περιγραμμάτων (προφίλ) των ειδικοτήτων της τουριστικής αγοράς με τις αντίστοιχες ειδικότητες που παράγονται από τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης. Επίσης η Ομάδα Εργασίας θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού προφίλ των επαγγελματικών ειδικοτήτων, που θα ασχοληθούν στις νέες τουριστικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων η μελέτη αποσκοπεί στα εξής:

 • Αποτύπωση-καταγραφή των επαγγελματικών περιγραμμάτων των υπαρχόντων ειδικοτήτων της ελληνικής τουριστικής αγοράς.
 • Αποτύπωση-καταγραφή των ειδικοτήτων που παράγονται από τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης
 • Συσχέτιση των υπαρχόντων επαγγελματικών περιγραμμάτων (προφίλ) των ειδικοτήτων της τουριστικής αγοράς με τις αντίστοιχες ειδικότητες που παράγονται από τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης
 • Αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης αναφορικά με τις ανάγκες της ελληνικής τουριστικής αγοράς και προσδιορισμός των απαιτούμενων νέων ειδικοτήτων
 • Προσδιορισμός του εκπαιδευτικού προφίλ των επαγγελματικών ειδικοτήτων που θα ασχοληθούν στις νέες τουριστικές δραστηριότητες σύμφωνα και με την εμπειρία στις χώρες της Ε.Ε.
 • Προτάσεις για εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ενσωματώσουν τις προτεινόμενες νέες ειδικότητες
Μεθοδολογία: Οι δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας θα ακολουθήσουν την παρακάτω μεθοδολογία: 1η Φάση: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης Περιλαμβάνει την αποτύπωση-καταγραφή των επαγγελματικών περιγραμμάτων των υπαρχόντων ειδικοτήτων της ελληνικής τουριστικής αγοράς καθώς και των ειδικοτήτων που παράγονται από τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης. 2η Φάση: Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης Στη φάση αυτή θα αξιολογηθούν τα προγράμματα σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης αναφορικά με τις ανάγκες της ελληνικής τουριστικής αγοράς και θα προσδιοριστούν απαιτούμενες νέες ειδικότητες. 3η Φάση: Συμπεράσματα και παράθεση προτάσεων Περιλαμβάνει προτάσεις για εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ενσωματώσουν τις προτεινόμενες νέες ειδικότητες. Διάρκεια: Η αναγκαία χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης εργασίας εκτιμάται ότι θα είναι περί τους 4-5 μήνες, ανάλογα με το βαθμό ανάλυσης που θα λάβει χώρα, κατόπιν της κοινής συναίνεσης των μελών της ομάδας. Παραδοτέα: Η έκθεση που θα παραδοθεί θα έχει τίτλο «Σύνδεση αγοράς ελληνικού τουριστικού προϊόντος και επαγγελματικών προφίλ – Νέες ειδικότητες» και θα περιλαμβάνει:
 • Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα υπάρχοντα επαγγελματικά περιγράμματα των ειδικοτήτων της ελληνικής τουριστικής αγοράς καθώς και αυτών που παράγονται από τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης.
 • Αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τη συσχέτιση των παραπάνω προφίλ
 • Παρουσίαση της διεθνούς εμπειρίας
 • Προτάσεις για νέες ειδικότητες και επαγγελματικά προφίλ στην τουριστική εκπαίδευση-κατάρτιση
 • Συμπεράσματα από τη διαβούλευση
 • Προτάσεις-συστάσεις (προς Πολιτεία, επιχειρήσεις, φορείς) για εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ενσωματώσουν τις προτεινόμενες νέες ειδικότητες
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης Ομάδας Εργασίας θα συμβάλλουν ουσιαστικά:
 • στη σύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της ελληνικής τουριστικής αγοράς
 • στην αξιολόγηση από την Πολιτεία της υφιστάμενης κατάστασης ανάπτυξης τουριστικών ειδικοτήτων από τους οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης σε σχέση με τα απαιτούμενα επαγγελματικά προφίλ ειδικοτήτων από την τουριστική αγορά
 • στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης με νέες ειδικότητες

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top