Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Α-3: Πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και δεξιοτήτων εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών του χώρου

30 November -1, 00:00

Α-3: Πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και δεξιοτήτων εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών του χώρου
Δηλώστε συμμετοχή

Εισαγωγή: Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεξάρτητα επιπέδου, η πιστοποίηση των σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε απόφοιτου επαγγελματικής σχολής είναι βασικές προϋποθέσεις για όλους: το εκπαιδευτικό σύστημα, τους σπουδαστές και την αγορά εργασίας. Γι’ αυτόν το λόγο, σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη δίδεται πολύ μεγάλη σημασία τόσο στην πιστοποίηση όσο και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Η ευθύνη για την πιστοποίηση των σπουδών εν γένει και των επαγγελματικών ειδικότερα παρέχεται από την Πολιτεία σε διάφορους εξειδικευμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης ή αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα των "επίσημων" εξετάσεων, όπου το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ενός τομέα συμμετέχει. Αυτό π.χ. συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, όσον αφορά το κανονικό σχολείο. Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής (Γυμνάσιο) η διαδικασία των εξετάσεων είναι εσωτερική υπόθεση του σχολείου. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας προαιρετικής εκπαίδευσης (Λύκειο) σήμερα στην Ελλάδα έχουν προστεθεί στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών (για την πιστοποίηση αυτών που μάθανε) εξωτερικές εξετάσεις. Αντίθετα, π.χ. στη Γαλλία η "πιστοποίηση" των σπουδών επιπέδου Λυκείου γίνεται με εντελώς εξωτερικές του σχολείου εξετάσεις από ανεξάρτητη Αρχή για τη χορήγηση του Baccalauréat. Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις χώρες της Ε.Ε. η ανάθεση της πιστοποίησης σπουδών σε ανεξάρτητη αρχή είναι πολύ σύνηθες. Και εδώ εξαρτάται από το επίπεδο σπουδών. Τα πανεπιστήμια, π.χ. έχουν την ευθύνη πιστοποίησης των δικών τους σπουδών πράγμα που δεν το έχουν, σε πολλές χώρες, τα τριτοβάθμια μη-πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αντιστοιχεί σε επαγγελματικά επίπεδα 1-3 και σε μερικές περιπτώσεις και επίπεδο 4, η πιστοποίηση, στις χώρες της Ε.Ε., ανατίθεται σε μία ή και περισσότερες αρχές πιστοποίησης για το ίδιο επάγγελμα. Στην Ελλάδα, στο επίπεδο αυτό, την ευθύνη πιστοποίησης έχει ο Ο.Ε.Ε.Κ., για Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αλλά και άλλων τύπων εκπαιδευτικούς φορείς. Το πλαίσιο λειτουργίας ρυθμίζεται με την υπ’ αριθμ. 2026354/4115/0022/ΦΕΚ 509, Τ.Β’ /1.7.96 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το "Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης". Παρόμοιες επιτροπές συγκροτούνται και σε περιφερειακό επίπεδο (περιφερειακές εξεταστικές επιτροπές). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2009/92, ο Ο.Ε.Ε.Κ. είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τούτο υλοποιείται με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ. Προς επικουρία του έργου του Ο.Ε.Ε.Κ., έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.). Ταυτόχρονα ο Ο.Ε.Ε.Κ., ως αρμόδιος φορέας σε Εθνικό Επίπεδο, έχει το συντονισμό για την εφαρμογή της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Π.Δ. 231/98. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί στην Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.). Το σύστημα, το οποίο θεσπίστηκε με την οδηγία 92/51/ΕΟΚ, στοχεύει στην εξάλειψη των εμποδίων για την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και των υπηρεσιών, μέσα στα σύνορα της Ε.Ε. και αποτελεί σύστημα αναγνώρισης, υπό προϋποθέσεις, του δικαιώματος άσκησης ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος. Αντικείμενο – Σκοπός: Αντικείμενο της παρούσας Ομάδας Εργασίας είναι να εξετάσει το πλαίσιο της πιστοποίησης προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας καθώς και στις χώρες της Ε.Ε. και του εξωτερικού γενικότερα και να καταρτίσει συγκεκριμένες προτάσεις στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του. Επίσης η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει τα ζητήματα της πιστοποίησης δεξιοτήτων των εργαζομένων στον Τουρισμό καθώς και τα θέμα κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων η μελέτη αποσκοπεί στα εξής:

 • Αποτύπωση-καταγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα αναφορικά με την πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου σπουδών.
 • Αποτύπωση-καταγραφή του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου σε χώρες της Ε.Ε.
 • Συσχέτιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με τα στοιχειώδη κείμενα αναφοράς (π.χ. Οδηγίες, Αποφάσεις, Κανονισμοί, κ.α.) της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.
 • Αναφορά των βασικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.
 • Περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων οργανισμών, βασισμένη στην εμπειρία της μέχρι σήμερα λειτουργίας τους, και τις τάσεις/προοπτικές που διανοίγονται στα πλαίσια της Ε.Ε.
 • Αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων (και μεσοπρόθεσμων) διαγραφόμενων προοπτικών στην πιστοποίηση της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης με βάση τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Προτάσεις για εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο χώρο του Τουρισμού
Μεθοδολογία: Οι δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας θα ακολουθήσουν την παρακάτω μεθοδολογία: 1η Φάση: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης σε Ελλάδα και Ε.Ε. Περιλαμβάνει:
 • Αποτύπωση-καταγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα αναφορικά με την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης - κατάρτισης.
 • Επισκόπηση (καταλογοποίηση πλαισίου) και επιλεκτική ανάλυση των θεματικών περιεχομένων των βασικών νομοθετημάτων αναφοράς (κυρίως των σχετικών νόμων).
 • Συσχέτιση με τα κείμενα αναφοράς που έχουν εφαρμοστεί και/ή προταθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Περιγραφή των ρόλων και του έργου των αρμόδιων οργανισμών στη χώρα μας.
2η Φάση: Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης Περιλαμβάνει:
 • Καταγραφή των βασικών στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων (τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν και κριτήρια αξιολόγησης)
 • Συγκρότηση βασικής μελέτης περιγραφής και αξιολόγησης της διαδικασίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • Παράθεση των υφισταμένων συναφών νομοθετημάτων και αξιολόγηση των σημαντικότερων δομικών στοιχείων τους όπως και των νεωτερισμών ή των λοιπών παρεμβάσεων που επιφέρουν ή επιχειρούν, για την κάλυψη των απαιτήσεων σε οργανωτικές υποδομές και δομές πιστοποίησης και οι οποίες απορρέουν είτε από τα εθνικά θεσμικά κείμενα αναφοράς είτε από τις απαιτήσεις της κοινής, για τα Κράτη-Μέλη, ευρωπαϊκής πολιτικής.
 • Συγκρότηση κατάλληλου ενημερωτικού κειμένου-οδηγού αναφορικά με την Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την κατοχύρωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων στο χώρου του Τουρισμού στη χώρα μας.
3η Φάση: Συμπεράσματα και παράθεση προτάσεων Περιλαμβάνει:
 • Συμπεράσματα για την υφιστάμενη κατάσταση και το μέλλον της πιστοποίησης στο χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης στη χώρα μας
 • Προτάσεις για αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος πλαισίου καθώς και τις οργανωτικές δομές και υποδομές που απαιτούνται για την επιτυχή υποστήριξή του
Διάρκεια: Η αναγκαία χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης εργασίας εκτιμάται ότι θα είναι περί τους 4-5 μήνες, ανάλογα με το βαθμό ανάλυσης που θα λάβει χώρα, κατόπιν της κοινής συναίνεσης των μελών της ομάδας. Παραδοτέα: Παραδοτέο 1: «Πιστοποίηση προγραμμάτων και περιεχομένου της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς και δεξιοτήτων εκπαιδευόμενων και επαγγελματιών του χώρου – Επαγγελματικά δικαιώματα» Περιλαμβάνει:
 • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης πιστοποίησης της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης στη χώρα μας και στις χώρες της Ε.Ε. και συσχέτισή τους
 • Αποτύπωση παραγόντων που καθορίζουν τη διαδικασία πιστοποίησης και που πρέπει ληφθούν υπόψη
 • Αξιολόγηση υπάρχοντος πλαισίου αξιολόγησης
 • Συμπεράσματα για την υφιστάμενη κατάσταση και το μέλλον της πιστοποίησης στο χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης στη χώρα μας
 • Προτάσεις για εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο χώρο του Τουρισμού
Παραδοτέο 2: «Οδηγός Πιστοποίησης Τουριστικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης» Περιλαμβάνει:
 • Διαδικασίες πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και
 • Διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στη χώρα μας.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης Ομάδας Εργασίας θα συμβάλλουν ουσιαστικά:
 • στην ενημέρωση φορέων που θέλουν να εισέλθουν στο χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης
 • στην ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για τις διαδικασίες κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων
 • στην αξιολόγηση από την Πολιτεία του υπάρχοντος πλαισίου και δομών πιστοποίησης
 • στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος πλαισίου πιστοποίησης σπουδών και δεξιοτήτων καθώς και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top