Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Α-4: Προώθηση της ανάπτυξης δικτύων διεθνικών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30 November -1, 00:00

Α-4: Προώθηση της ανάπτυξης δικτύων διεθνικών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δηλώστε συμμετοχή

Εισαγωγή: Από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των αποτελεσμάτων του Β΄ΚΠΣ, κατά την οποία η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οδήγησε σε κατακερματισμό των προσπαθειών με αμφιβόλου ποιότητας αποτελέσματα, προκύπτει η ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση η οποία να στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

 • Ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού της τουριστικής εκπαίδευσης - κατάρτισης και προσαρμογή του συστήματος στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
 • Σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις εξελίξεις της τουριστικής ανάπτυξης και τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας
 • Ανάπτυξη δικτύων διεθνικών συνεργασιών με οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα νέων και εργαζομένων, αποτελεσματικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, ανταλλαγών εκπαιδευτών, σπουδαστών, στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αναφορικά με τον τελευταίο άξονα, η οργάνωση και λειτουργία του διεθνικού forum τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα δώσει τη δυνατότητα σε στελέχη των οργανισμών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρουν από τις χώρες τους εκπαιδευτική τεχνογνωσία και εμπειρίες επιτυχημένων προσπαθειών στο χώρο εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιμόρφωσης εκπαιδευτών και στελεχών της εκπαίδευσης, τοποθέτησης σπουδαστών σε τουριστικές επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, θα υλοποιούνται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.α. Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση και υποστήριξη των διεθνικών συνεργασιών στα πλαίσια ιδιαίτερα της ανάπτυξης ή της συμμετοχής σε διεθνικά δίκτυα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και/ή ανταλλαγής σπουδαστών θα πρέπει να αποτελεί μια μόνιμη και διαρκή διαδικασία καθώς θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης της ελληνικής τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και διεθνή αλλά και συνεχούς προσαρμογής της στις διεθνείς τάσεις και προοπτικές. Αντικείμενο – Σκοπός: Αντικείμενο της παρούσας Ομάδας Εργασίας είναι να καταγράψει τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης και να προτείνει τρόπους και μηχανισμούς για την ανάπτυξη διεθνικών συνεργασιών με αυτούς. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων η μελέτη αποσκοπεί στα εξής:
 • Αποτύπωση-καταγραφή των σημαντικότερων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και δικτύων τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης
 • Κατηγοριοποίηση των παραπάνω φορέων με βάση το επίπεδο και το αντικείμενο σπουδών που παρέχουν
 • Προτάσεις ανάπτυξης μηχανισμών και δομών συνεργασίας με τους διεθνικούς φορείς
 • Προτάσεις περαιτέρω αξιοποίηση του Forum για την ανάπτυξη των παραπάνω συνεργασιών
 • Προτάσεις προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής εκπαιδευτών, στελεχών και σπουδαστών της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και εργαζόμενων, επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων του τομέα του τουρισμού
Μεθοδολογία: Οι δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας θα ακολουθήσουν την παρακάτω μεθοδολογία: 1η Φάση: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης σε Ελλάδα και Ε.Ε.
Περιλαμβάνει την αποτύπωση-καταγραφή των σημαντικότερων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και δικτύων τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης και την κατηγοριοποίησή τους με βάση το επίπεδο και το αντικείμενο σπουδών που παρέχουν. 2η Φάση: Συμπεράσματα και παράθεση προτάσεων
Περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάπτυξη μηχανισμών και δομών συνεργασίας με τους διεθνικούς φορείς, την περαιτέρω αξιοποίηση του Forum για την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών, καθώς και προτάσεις προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής εμπλεκομένων (εκπαιδευτών, στελεχών και σπουδαστών της τουριστικής εκπαίδευσης-κατάρτισης, εργαζομένων, επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων του τομέα του τουρισμού, κ.λπ.) Διάρκεια: Η αναγκαία χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης εργασίας εκτιμάται ότι θα είναι περί τους 4-5 μήνες, ανάλογα με το βαθμό ανάλυσης που θα λάβει χώρα, κατόπιν της κοινής συναίνεσης των μελών της ομάδας. Παραδοτέα: Η έκθεση που θα παραδοθεί θα έχει τίτλο «Προώθηση της ανάπτυξης δικτύων διεθνικών συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» και θα περιλαμβάνει:
 • Καταγραφή σημαντικότερων οργανισμών τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και κατηγοριοποίησή τους
 • Προτάσεις ανάπτυξης των διεθνικών συνεργασιών στα πλαίσια του Forum αλλά και γενικότερα καθώς και προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγών
 • Συμπεράσματα από τη διαβούλευση
 • Προτάσεις-συστάσεις (προς Πολιτεία, επιχειρήσεις, φορείς) για την ανάπτυξη και υποστήριξη διεθνικών συνεργασιών σε μόνιμη και διαρκή βάση
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης Ομάδας Εργασίας θα συμβάλλουν ουσιαστικά:
 • στη σύνδεση της ελληνικής τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και διεθνή
 • στην υποστήριξη της Πολιτείας αναφορικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνικών συνεργασιών αλλά και στην αξιοποίηση των πόρων του Γ’ ΚΠΣ για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγών
 • στη μελλοντική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με τους διεθνείς φορείς και τα δίκτυα τουριστικής εκπαίδευσης – κατάρτισης που θα καταγραφούν

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top