Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Η Δημόσια Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Η Δημόσια Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση
των Ξένιας Γερνά - Γεώργιου Παλησίδη – Μάγδας Πειστικού

Για πολλές δεκαετίες τίθενται προβληματισμοί και ερωτήματα σχετικά με την παρεχόμενη ελληνική τουριστική εκπαίδευση και κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Όντας εργαζόμενοι στον χώρο της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετικά χρόνια προϋπηρεσίας ο καθένας, αλλά και ως επί αρκετά έτη εργαζόμενοι στην Τουριστική Βιομηχανία κρίνεται σκόπιμο να κατατεθούν οι απόψεις μας ξεκινώντας με τις εξής παραδοχές:

 • Οι βασικοί τομείς της Τουρ. Βιομηχανίας είναι: ο τομέας της στέγασης, των μεταφορών, των αξιοθέατων, της διοργάνωσης του ταξιδιού και της διοργάνωσης προορισμού, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει διάφορους υποτομείς (Middleton,V.T.C.,2001)
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα ενός Τουριστικού προορισμού είναι οικονομικοί και ποιοτικοί.
 • "Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός προορισμού ή χώρας δεν κληρονομούνται αλλά δημιουργούνται" (WTO,1997). Αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα των συντελεστών παραγωγής δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο ο ρυθμός δημιουργίας τους, αναβάθμισης και εξειδίκευσής τους.
 • Οι μέρες που ζούμε διέπονται από ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Η γνώση και οι δεξιότητες έχουν γίνει αναγκαίες όχι μόνο στα παιδιά και στους εφήβους αλλά απαραίτητη και στους ενήλικες.
 • Στις επιχειρήσεις η κατάρτιση γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας τους.
 • Ο οξύς διεθνής ανταγωνισμός και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν σε νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, με αποτέλεσμα να απαιτείται εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις.
 • Η ανεργία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Οι νέοι δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και επίσης ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι "ώριμοι" ( άνω των 40) χάνουν τη δουλειά τους.
 • Η διεθνής οικονομία οδηγείται στον 21ο αιώνα από τρεις βιομηχανίες "υπερ- υπηρεσιών": την τεχνολογία της πληροφορικής, τις επικοινωνίες και τον τουρισμό. Ο κλάδος του τουρισμού, ο νεώτερος σχετικά τομέας παραγωγής για όλες σχεδόν τις οικονομίες του κόσμου, σημείωσε τις δύο τελευταίες δεκαετίες τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μεταξύ των άλλων κλάδων, και συνέβαλε σημαντικά στην εισροή συναλλάγματος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην περιφερειακή ανάπτυξη πολλών χωρών.
 • Η ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και η αξιοποίηση του Internet αποτελεί γεγονός. Ο τουριστικός τομέας δεν είναι εντάσεως τεχνολογίας, είναι όμως εντάσεως πληροφόρησης.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στους προβληματισμούς που σχετίζονται με την τουριστική εκπαίδευση και τις μεθόδους της, αλλά και με την κατάρτιση, τις τεχνικές γνώσεις που συνοδεύονται με την απασχόληση και ακόμη τη δια βίου εκπαίδευση που συντελεί στην ανάπτυξη προσόντων των ενηλίκων. Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής μας ποικίλα και αλληλοσυνδεόμενα προσόντα, που πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.Ένας ολοκληρωμένος εργαζόμενος θα πρέπει να έχει:
 • Γενική παιδεία, ώστε να συλλαμβάνει το νόημα των κοινωνικών εξελίξεων και να ερμηνεύει την πραγματικότητα,
 • Τεχνικές γνώσεις, δηλαδή εξειδικευμένη κατάρτιση, που να συνδέονται με την απασχόληση,
 • Βασικές κοινωνικές ικανότητες, όπως εκείνες της στοχοθεσίας, του προγραμματισμού, της προσαρμοστικότητας, της εργατικότητας, του να «μαθαίνει πώς να μαθαίνει» ή αλλιώς το γνωστό "Ποιούντες μανθάνομεν" του Αριστοτέλη.
Ο τουρισμός είναι ένα επώνυμο εθνικό προϊόν και όπως κάθε τέτοιο προϊόν απαιτεί διεθνή επιβεβαίωση που επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με κάποια πρότυπα. Γενικότερα, απαιτείται μια εθνική πολιτική ποιότητας στον τουρισμό, η οποία καθοδηγεί τις ενέργειές της με τελικό στόχο την προσέλκυση τουριστών και τη βελτιστοποίηση του λόγου τιμή / ποιότητα. Θεωρώντας ότι η εκπαίδευση (δηλαδή η οργανωμένη παιδεία μέσω σχολείων και θεσμοθετημένων ελέγχων και εκπαιδευτικών διαδικασιών) είναι η προϋπόθεση μιας οργανωμένης κοινωνίας, μπορούμε να οδηγηθούμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι η πρώτη πολιτική που καλούμαστε όλοι μας να υλοποιήσουμε είναι η πολιτική της ποιοτικής τουριστικής εκπαίδευσης. Αυτή για να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ζήτησης και προσφοράς της τουριστικής βιομηχανίας, θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με βάση τα ίδια πρότυπα ποιότητας της τουριστικής βιομηχανίας. Η διασφάλιση της ποιότητας της γνώσης είναι υπόθεση ΟΛΩΝ ΜΑΣ. Του ελληνικού κράτους των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα ο ρόλος των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων είναι καθοριστικός στην μετάδοση και κατανόηση της γνώσης αλλά και στην ανάπτυξη της δεξιότητας του υποψήφιου εργαζόμενου σε οποιαδήποτε θέση της τουριστικής βιομηχανίας. Γι’ αυτό θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει σύνδεση και συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και να συμφωνήσουμε όλοι μας στα εξής:
 • Πρέπει να αναδείξουμε επαγγελματίες που θα απαντούν ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,
 • Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε θέματα τεχνογνωσίας,
 • Πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες εκμάθησης των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής.
Τέλος, εφόσον μιλούμε για σχεδιασμό στρατηγικής τουριστικής εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τους παρακάτω άξονες:
 • Προγράμματα επιμόρφωσης κατοίκων και τουριστών.
 • Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Συστηματική μελέτη και έρευνα των συνθηκών εργασίας στον τουριστικό τομέα.
Διαβαθμίζοντας την τουριστική εκπαίδευση της Ελλάδας, κανείς δεν μπορεί να παραλείψει το σημαντικότατο έργο που επιτελείται στις σχολές του Ο.Τ.Ε.Κ. (Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) οι οποίες ακολουθούν το ευρωπαϊκό και ελβετικό μοντέλο σπουδών, παρέχοντας στους σπουδαστές τις βάσεις για μία καριέρα στο εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμη μία περιγραφή του ρόλου και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού που παρέχει Δημόσια Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ), επίσημος κρατικός φορέας της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ιδρύθηκε το 1937 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Ο Οργανισμός στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του λειτουργίας, έχει συγκεκριμένους στόχους δράσης που αποσκοπούν:
 • Στη συστηματική παρακολούθηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού έργου στις ανάγκες της.
 • Στη διαμόρφωση πολιτικής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ενιαία πρότυπα και υψηλή ποιότητα.
 • Στην παράλληλη εξυπηρέτηση των στόχων της τουριστικής πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και τη δυναμική ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων του 0.Τ.Ε.Κ
 • Στην ενίσχυση της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τους τουριστικούς και τους εκπαιδευτικούς φορείς.
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. διαθέτει:
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με προσανατολισμό τη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και περιλαμβάνει 9 μήνες αμειβόμενη και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατά τη θερινή περίοδο. Οι προϋποθέσεις φοίτησης αλλά και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια των πανελληνίων εξετάσεων για εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχολές Ξεναγών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα και η εισαγωγή των σπουδαστών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα ο Ο.Τ.Ε.Κ είναι ο αποκλειστικός φορέας που παρέχει εκπαίδευση για το επάγγελμα του ξεναγού οι απόφοιτοι του οποίου μπορούν να εργαστούν αφού τους έχει χορηγηθεί από τον οργανισμό κρατική επαγγελματική άδεια.
 • Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με τις ειδικότητες: Ειδικός Ξενοδοχειακών υπηρεσιών και Τροφοδοσίας, Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου και Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης. Τα προγράμματα σπουδών παρέχουν υψηλή τεχνική επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες με έντονη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα και περιλαμβάνει 6 μήνες αμειβόμενη και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι λυκείου κατόπιν διαδικασίας επιλογής, με μέριμνα και ευθύνη του Ο.Τ.Ε.Κ. Ο Ο.Τ.Ε.Κ. λειτουργεί επίσης 8 Ι.Ε.Κ. με 3 νέες ειδικότητες: Συνοδός βουνού Καστανιά, Ειδικός Θαλασσσοθεραπείας - SPA, και Ειδικός λουτροθεραπείας-SPA στην Αιδηψό Ευβοίας.
 • Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Ο Ο.Τ.Ε.Κ λειτουργεί οκτώ (8) Επαγγελματικές Σχολές στην Ανάβυσσο Αττικής, στην Περαία Θεσσαλονίκης, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στο Γαλαξίδι, στη Ρόδο, στο Ναύπλιο και στην Αλεξανδρούπολη με ειδικότητες: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών,Μαγειρική Τέχνη,Ζαχαροπλαστική Τέχνη. Τα Προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν τεχνικά και επαγγελματικά θεωρητικά μαθήματα, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να καταλάβουν βασικές θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού στα διάφορα τμήματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και μονάδων εστίασης. Η φοίτηση είναι 2ετής και περιλαμβάνει 7 μήνες αμειβόμενη και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση κατά την θερινή περίοδο σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με μέριμνα του 0.Τ.Ε.Κ. Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι τουλάχιστον 1ης λυκείου. Λειτουργούν επίσης:
  • ΕΠ.Α.Σ (1Ο και 2ο έτος) στις ειδικότητες Ξενοδοχειακή - Εστιατοριακή Τεχνική, Μαγειρική Τέχνη, Ζαχαροπλαστική Τέχνη.
  • Β΄ κύκλος Τ.Ε.Ε. για αποφοίτους ΤΕΕ Α΄ κύκλου στην ειδικότητα Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις για την εκπαιδευτική περίοδο 2007-2008.
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, Μετεκπαίδευση. Ο Ο.Τ.Ε.Κ (Σ.Τ.Ε.) από την ίδρυσή του, λειτουργεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τμήματα μετεκπαίδευσης για εργαζόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα, αυτοαπασχολούμενους και εποχιακά ανέργους του κλάδου, οι οποίοι διαθέτουν μόνο εμπειρική γνώση του αντικειμένου τους. Οι μετεκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις τεχνικές ικανότητές τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, τα προγράμματα μετεκπαίδευσης στοχεύουν στην βελτίωση της απασχολησιμότητας, στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ταχύτατες εξελίξεις του κλάδου. Λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα: Ξενοδοχειακή τεχνική, Εστιατοριακή Τεχνική, Οροφοκομία, Μαγειρική Τέχνη, και Ζαχαροπλαστική Τέχνη. Τα τμήματα μετεκπαίδευσης λειτουργούν μια φορά το χρόνο, από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τέλη Μαρτίου του επόμενου έτους.
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Ο ΟΤΕΚ καινοτομεί και λειτουργεί από φέτος Γραφεία Διασύνδεσης (Αθήνα, Ανάβυσσο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ρόδο), μέτρο 8.1, διαμέσου του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο ρόλος των Γραφείων Διασύνδεσης είναι συμβουλευτικός και ενημερωτικός. Σκοπός τους είναι η υποστήριξη και η διευκόλυνση των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, των σπουδαστών-μαθητών καθώς και αποφοίτων των τουριστικών σχολών, για το σχεδιασμό της γενικότερης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, είτε με την προώθησή τους στην αγορά εργασίας, είτε με τη συνέχιση των σπουδών τους προτείνοντας προγράμματα εξειδίκευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα συγκεκριμένα γραφεία μπορούν να απευθύνονται όσοι εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα, ή θέλουν να εισέλθουν στην τουριστική βιομηχανία.
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. παρέχει στους σπουδαστές του:
 • Δωρεάν φοίτηση.
 • Δυνατότητα διαμονής και διατροφής στα οικοτροφεία του.
 • Σύγχρονα εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών.
 • Δανειστική βιβλιοθήκη με 2.000 τίτλους εξειδικευμένων βιβλίων. Προγραμματίζεται επίσης η πιλοτική λειτουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, στις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία του κλάδου.
 • Εργαστήρια πληροφορικής.
 • Αμειβόμενη Πρακτική άσκηση σε επίλεκτες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του εξωτερικού.
 • Σύνδεση με την τουριστική αγορά μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Επιπλέον προγραμματίζεται η δημιουργία δικτύου δομών υποστήριξης σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Τ.Ε.Κ. για την καλύτερη κάλυψη των επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδα.
 • Συμμετοχές σε εκθέσεις, συνέδρια και διαγωνισμούς δεξιοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικά.
 • Υποτροφίες σε αποφοίτους τουριστικής εκπαίδευσης για περαιτέρω σπουδές σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμια και Τουριστικές Σχολές.
 • Προγράμματα επιμόρφωσης και παροχή τεχνικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Εξωτερικών.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως εκτός από τον Ο.Τ.Ε.Κ. υπάρχουν πολλοί άλλοι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι που παρέχουν τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η διαφορά τους όμως με τον προαναφερόμενο οργανισμό είναι το ότι όλοι οι φορείς καλύπτουν μία βαθμίδα εκπαίδευσης ενώ ο Ο.Τ.Ε.Κ. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της τουριστικής εκπαίδευσης από δευτεροβάθμια μέχρι και τμήματα για επαγγελματίες(μετεκπαίδευση).Είναι άλλωστε αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι από το 1937 έως σήμερα η αγορά έχει τροφοδοτηθεί από 200.000 και πλέον αποφοίτους του Οργανισμού αλλά και το ότι οι σχολές του παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης σπουδαστών. Σημειώνεται: Η κα. Ξένια Γερνά είναι Εκπαιδευτικός. Η κα. Μάγδα Πειστικού είναι Κάτοχος ΜSc in International Hotel and Tourism Marketing Management Ο κ. Γεώργιος Παλησίδης είναι Κάτοχος Master 2 «Gestion et Aménagement Touristiques et Hôteliers» στο Université de Nice.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top