Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Τουριστική Οικονομία

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Τουριστική Οικονομία

1. Επίδοση Τουριστικού Τομέα: Τρέχουσες Τάσεις Η τουριστική οικονομία της χώρας επεβεβαίωσε και κατά το τρέχον έτος την από δεκαετίες αποκοπή του ρυθμού αναπτύξεως αυτής από τις διεθνείς τάσεις και τις τάσεις που επικρατούν όχι μόνο στις μεσογειακές ανταγωνίστριες χώρες, αλλά και στον μέσο όρο της Ευρώπης. Με μείωση της επιδόσεώς της, εκφραζομένης σε εισροή συναλλάγματος, κατά ποσοστό της τάξεως του 10%, πραγματοποιεί καταστροφική οπισθοδρόμηση, καθ’ ον χρόνο οι ανταγωνίστριες χώρες εξακολουθούν κάτω από τις ίδιες αντιξοότητες να αναπτύσσονται, έστω και με βραδύτερο ρυθμό. Πρέπει δε να υπογραμμισθεί ότι η μεγάλη αυτή μείωση είναι περισσότερο επώδυνη απ’ όσο δείχνει η εισροή συναλλάγματος, αφού η μείωση των αφίξεων κινείται στο –2%. Η μεγάλη αυτή απόκλιση μεταξύ ρυθμού μειώσεως των αφίξεων και ρυθμού μειώσεως του τουριστικού συναλλάγματος είναι το σύνθετο αποτέλεσμα μετρίας μειώσεως των αφίξεων και αρκετά μεγαλύτερης μειώσεως του αριθμού των διανυκτερεύσεων και των τιμών που χρεώνουν τα καταλύματα. Οι μαρτυρίες από πλευράς ξενοδόχων είναι εν προκειμένω απόλυτες. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ χειρότερη παρά αν είχε προκληθεί από μείωση των αφίξεων, διότι υπογραμμίζει την ολίσθηση του αλλοδαπού τουρισμού στην χώρα σε εισοδηματικές τάξεις κατώτερες. Η κατά το τρέχον έτος υποβάθμιση της τουριστικής ζωής, αλλά και η γενικότερη ασυδοσία από μέρους πλήθους κατά βάση εξωξενοδοχειακών επιχειρήσεων όσον αφορά σε τιμές και ποιότητα, επέφερε, λόγω και της ευρείας δημοσιότητάς των, πρόσθετο πλήγμα στην τουριστική εικόνα της Ελλάδος, καθ’ ον χρόνο διανύομε την τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς. Δυστυχώς, η Πολιτεία υπήρξε από μακράν θεατής της καλής και άκοπης σχετικώς πορείας του ελληνικού τουριστικού τομέα. Με την εμφάνιση, όμως, νέων ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, που λειτουργούν με πιλότο, με συνείδηση του ρόλου και των αναγκών της τουριστικής αναπτύξεως, απεκαλύφθη η ανθρωπογενής γυμνότητα του τουριστικού τομέα στη χώρα μας. Ενώ δε η φανέρωση αυτής της γυμνότητας έχει γίνει προ πολλού χρόνου, η Πολιτεία μέχρι και σήμερα παραμένει απαθής. Εκφράζομε το φόβο ότι το τίμημα θα είναι ασήκωτο για την παραπαίουσα ελληνική οικονομία. Οι συναλλαγματικές απώλειες για την περίοδο 2002-2003 υπερβαίνουν τα 2 δις ευρώ, καθ’ ον χρόνο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γίνεται και αυτό απειλητικό με τα μεγάλα και αυξανόμενα ελλείμματά του. Όπως έχει τονισθεί και προκύπτει από μελέτες, δεν υπάρχουν άλλες διέξοδοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έξω από τους εξωστρεφείς τομείς του τουρισμού και της εμπορικής ναυτιλίας. Είναι δε και οι δύο αυτοί τομείς εμφαντικώς παρηγκωνισμένοι εκ μέρους της οικονομικής πολιτικής. Η περιφερειακή κατανομή της μειώσεως διαφέρει ουσιωδώς από περιοχή σε περιοχή. Σε εννεάμηνη βάση, οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί – Κρήτη, Ρόδος, Χαλκιδική-Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα – εμφανίζουν ομοιόμορφες μειώσεις, κινούμενες στο διάστημα από –1,3% (για την περιοχή Θεσσαλονίκης) έως –4,3% για την Ρόδο. Τρεις μικροί σχετικώς προορισμοί εμφανίζουν μειώσεις της τάξεως του 30%, μόνο δε ένας, επίσης μικρός προορισμός (Καλαμάτα), έχει πραγματοποιήσει αξία λόγου αύξηση. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αποκαλύπτουν σημαντική επιδείνωση, αφού η μείωση για το σύνολο της χώρας σε όρους αφίξεων είναι 7,5% (αεροδρόμια), έναντι μέσου όρου 2,2% για το εννεάμηνο. Η τουριστική εικόνα για τις ανταγωνίστριες χώρες είναι σαφώς καλύτερη, όπως δείχνουν τα κάτωθι στοιχεία αφίξεων: Κροατία +6,4% (Ιανουάριος-Αύγουστος)
Τουρκία +2,8% (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος)
αλλά +11,9% (Ιούλιος)
+19,1% (Αύγουστος)
+5,5% (Σεπτέμβριος)
Πορτογαλία +1,8% (Ιανουάριος-Ιούλιος)
Ισπανία +0,5% (Ιανουάριος-Ιούλιος)
Ωστόσο, οι τάσεις σε όλες αυτές τις χώρες εμφανίζονται βελτιούμενες, σε αντίθεση με τα καθ’ ημάς. 2. Πρόβλεψη για το 2004 Με βάση τις μεσοπρόθεσμες τάσεις, δεν θα ανέμενε κανείς το 2004 να είναι ένα ιδιαιτέρως καλό έτος, παρά την παρουσία δύο θετικών σημαντικών εξωγενών παραγόντων: των Ολυμπιακών Αγώνων και της ανακάμψεως της παγκοσμίου οικονομίας, στους οποίους είναι λογικό να προστεθεί και η άμβλυνση του ζοφερού κλίματος, το οποίο πηγάζει από την τρομοκρατία και τις συμπαρομαρτούσες με αυτή διεθνείς δράσεις, καθώς και από μη προβλεπόμενες απειλές, όπως είναι ο ιός της άτυπης πνευμονίας. Ασφαλώς, η παρουσία δυσμενών παραγόντων δεν πρέπει να υποβαθμισθεί: (α) οι παράγοντες που έχουν προκαλέσει την μετακίνηση της ζητήσεως προς άλλους προορισμούς δεν έχουν αρθεί, (β) οι εντυπώσεις από τις ακραίες συμπεριφορές κατά το τρέχον έτος είναι εισέτι ζωηρές λόγω και της ευρείας δημοσιότητος αυτών, (γ) η αξιοποίηση των νέων πηγών προελεύσεως ήταν μια σημαντική δυνατότητα, η οποία έχει μείνει αναξιοποίητη και (δ) υπερτιμημένο ευρώ είναι φυσικό να επηρεάσει δυσμενώς την ζήτηση του τουριστικού προϊόντος της Ζώνης του Ευρώ και, φυσικά, της Ελλάδος. Είναι ομολογουμένως δύσκολο να διατυπωθούν προβλέψεις με βάση τις τάσεις. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι πιθανό. Θεωρούμε, ωστόσο, ως πιθανότερη εξέλιξη την αύξηση ζητήσεως του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, έστω και μόνο βραχυπροθέσμως. Η λογικώς αναμενόμενη έντονη διαφήμιση λόγω των Αγώνων, αλλά και η συσσωρευμένη επιθυμία επισκέψεως από το πλήθος των εξοικειωμένων με την ελληνική τουριστική πραγματικότητα επισκεπτών, είναι δυνατόν να προκαλέσουν αύξηση της εισροής τουριστικού συναλλάγματος μεγαλύτερη του 5%. Απλή επάνοδος των συναλλαγματικών ροών στο επίπεδο του 2002 θα ισοδυναμούσε με αύξηση της τάξεως του 10%. Στην οικονομική επιστήμη αποτελεί αξίωμα ότι είναι σχετικώς ευχερές να προκληθεί υφεσιακή κατάσταση και πολύ δύσκολο η κατάσταση αυτή να αναστραφεί. Η τουριστική Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη αυτή φάση. Θα χρειασθεί τιτάνια προσπάθεια από την Πολιτεία, τους ιδιώτες επιχειρηματίες και τους μισθωτούς του τομέα να επανατοποθετήσουν τον τομέα σε ανοδική τροχιά. Την Πολιτεία, διότι οι αναπτυξιακές διέξοδοι είναι περιορισμένες, τους επιχειρηματίες, διότι πωλούν Ελλάδα σε όρους ήλιου, θάλασσας και εθνικής κληρονομιάς και πρέπει να αποδεικνύονται ευγνώμονες για την τύχη αυτή, και τους μισθωτούς, διότι οι αναπτυξιακές επιλογές αλλά και οι δικές τους συνδικαλιστικές πρακτικές, τους έχουν κυριολεκτικά “στριμώξει στην γωνία”. Δεν έχουν καν την δυνατότητα μεταναστεύσεως διότι η παγκόσμια αγορά εργασίας δεν προσφέρεται. Για ίδιον όφελος, λοιπόν, αλλά και για το καλό της χώρας, οφείλουν όλοι να δραστηριοποιηθούν αναλαμβάνοντες και τις αντίστοιχες θυσίες προς έξοδο από την ήπια τρέχουσα αλλά την σκληρή και αφόρητη επερχόμενη κρίση.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top