Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Διεθνής Οικονομία

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Διεθνής Οικονομία

Το 2002 η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε φάση ανακάμψεως, μετά την απότομη επιβράδυνση που προκάλεσε συγκυρία αρνητικών παραγόντων το 2001 (τρομοκρατία, λογιστικές απάτες, συνέπειες της χρηματιστηριακής φούσκας). Η επί μακρόν επαπειλούμενη επέμβαση στο Ιράκ και η με αυτήν συμπορευθείσα αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκάλεσαν νέο κύμα αβεβαιότητος, με αποτέλεσμα χρονική μετάθεση της ανακάμψεως. Σε όλες τις περιοχές του κόσμου, με εξαίρεση τις χώρες σε φάση μεταβάσεως, παρετηρήθη επιβράδυνση, η οποία είναι ιδιαιτέρως έντονη στις χώρες της Ευρωζώνης και στις νεοβιομηχανικές χώρες της Ασίας. Η αναπτυξιακή επίδοση στις ΗΠΑ δεν φαίνεται να διαφέρει της προβλεφθείσας, γεγονός που υπογραμμίζει την υπεροχή της χώρας αυτής σε τεχνολογικές επινοήσεις και εφαρμογές, χωρίς εμπόδια από την αγορά εργασίας, σε αντίθεση με τις χώρες της Ευρωζώνης, όπου οι διατηρούμενες δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας, η πληθωριστική φοβία και δημοσιονομική δυσειδαιμονία, δεν αφήνουν περιθώρια για δραστηριοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Χαρακτηριστικό των οικονομικών εξελίξεων είναι οι επιδόσεις των αναπτυσσομένων και των σε μετάβαση χωρών, όπου οι επιπτώσεις των αρνητικών παραγόντων που ανεφέρθησαν είναι όλως οριακές, γεγονός που επαληθεύει για μια ακόμη φορά την διαπίστωση ότι οι χώρες αυτές, με προεξάρχουσες τις δύο μεγάλες πληθυσμιακά και οικονομικά χώρες Κίνα και Ινδία, έχουν σε υψηλό βαθμό ανεξαρτοποιηθεί, αναπτυσσόμενες αυτονόμως. Στις δύο αυτές ομάδες χωρών ο ρυθμός αναπτύξεως ήταν 5,0% και 4,9%, αντιστοίχως, έναντι προβλεπομένων 5,2% και 4,5%. Η οριακή αυτή υστέρηση των πραγματοποιήσεων έναντι των προβλέψεων οφείλεται αποκλειστικώς στην σοβαρή αναπτυξιακή επιβράδυνση των χωρών της Λατινικής Αμερικής, όπου η σχετική υστέρηση έναντι των προβλέψεων είναι ιδιαιτέρως μεγάλη (-1,9 ποσοστιαίες μονάδες). Ο θόρυβος περί της ανάγκης ανατιμήσεως του κινεζικού νομίσματος δεν είναι βέβαιο ότι καταγράφει με ακρίβεια τη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση σε χώρες, όπως η Κίνα. Ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί, επίσης, η αποκόλληση της Ιαπωνίας από τους, υπό στατιστική έννοια, μηδενικούς ρυθμούς αναπτύξεως επί σειρά ετών, χωρίς να έχει ακόμη απεγκλωβισθεί από την παγίδα ρευστότητος και τις δυσμενείς επιπτώσεις του αρνητικού πληθωρισμού στις επιχειρηματικές προσδοκίες και την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Παρά τις επιπτώσεις από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και τις εξ αυτού του λόγου δημιουργηθείσες πληθωριστικές προσδοκίες, η αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού φαίνεται να είναι οριακή τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συνέχιση του αποπληθωρισμού των υπό μετάβαση χωρών αποτελεί θετική εξέλιξη, σε αντίθεση προς τις χώρες της Αφρικής και Ν. Αμερικής, όπου παρά την σχετικώς βραδεία ανάπτυξη, οι πληθωριστικές πιέσεις δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Οι χαμηλοί ρυθμοί πληθωρισμού στις ανεπτυγμένες οικονομίες υπογραμμίζουν την ύπαρξη περιθωρίων για εφαρμογή πολιτικών διαστολής της οικονομικής δραστηριότητος, προς αντιμετώπιση και της ανεργίας αντί της κατασπαταλήσεως πόρων προς απορρόφηση ανέργων σε προσωρινή βάση και με κριτήρια μη αρκούντως οικονομικά. Εν απουσία απροβλέπτων εξω-οικονομικών μείζονος σημασίας δυσμενών εξελίξεων, η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται ότι θα επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό αναπτύξεώς της και δυσαναλόγως περισσότερο τον ρυθμό αυξήσεως του παγκοσμίου εμπορίου. Συγκεκριμένα εκτιμάται αύξηση του ρυθμού αναπτύξεως της παγκόσμιας οικονομίας από 3,2% το 2003 σε 4,1% το 2004. Το σύνολο της αυξήσεως θα προέλθει από τις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες σήκωσαν και το σύνολο σχεδόν του βάρους από τους ανωτέρω μνημονευθέντες δυσμενείς παράγοντες. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, ως σύνολο, εκτιμάται ότι θα κινηθούν με τον ίδιο αναπτυξιακό ρυθμό, όπως και το 2003, ενώ στις ανεπτυγμένες οικονομίες ο ρυθμός αναπτύξεως προβλέπεται να αυξηθεί κατά 50% περίπου. Θα ήταν, ωστόσο, υπεραπλούστευση να θεωρήσομε ότι έχουν εκλείψει οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι που έθεσαν σε δοκιμασία τις ανεπτυγμένες οικονομίες κατά την εκπνέουσα τριετία. Καθ’ όσον αφορά στην Ευρωζώνη, ειδικότερα, είναι ακριβές να υποστηριχθεί ότι έχει εισέλθει σε φάση ανακάμψεως. Υπάρχουν πολλές και πείθουσες μαρτυρίες. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτηματικά καθ’ όσον αφορά στην ορμή της ανακάμψεως, διότι: (α) η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική των τριών μεγάλων χωρών είναι πιθανόν, υπό την πίεση συμμορφώσεως προς τις επιταγές του Συμφώνου Σταθερότητος, να ανακοπεί, (β) η υπερτίμηση του ευρώ, μπορεί να ικανοποιεί τις περί χαμηλού πληθωρισμού επιδιώξεις, αλλά βλάπτει και θα εξακολουθήσει να βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής της Ευρωζώνης τόσο για τα εξαγόμενα, όσο και για τα εισαγόμενα αγαθά, (γ) οι διαρθρωτικές δυσκαμψίες παραμένουν ανέπαφες και εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά για την επίτευξη υψηλών ρυθμών αναπτύξεως. Δεν πρέπει, φυσικά, να αγνοηθεί το γεγονός, ότι η πρόβλεψη για σημαντική κατά 50% αύξηση του ρυθμού αυξήσεως των ανεπτυγμένων δεν φαίνεται, εμφανώς τουλάχιστον, να επηρεάζει τον ρυθμό αναπτύξεως των αναπτυσσομένων και προς μετάβαση χωρών. Γεγονός που γεννά υποψία για επιφυλακτική πρόβλεψη ενόψει των εκπλήξεων που επεφύλαξαν οι προβλέψεις για το 2003. Καθ’ όσον αφορά στις πληθωριστικές πιέσεις, η πρόβλεψη τις θέλει αποδυναμωμένες από 3,9% το 2003 σε 3,2% το 2004 για την παγκόσμια οικονομία. Η αποκλιμάκωση φαίνεται να συντελείται σε μεγάλο βαθμό συμμέτρως μεταξύ των 3 ομάδων χωρών. Η σταθεροποιητική αυτή τάση, που είναι συνέπεια των απανταχού συντελουμένων προσπαθειών εξυγιάνσεως των δημοσίων οικονομικών, ελέγχου των μισθών και αποδυναμώσεως των διαρθρωτικών προβλημάτων, είναι πιθανόν να επιταθεί από τυχούσα ανατίμηση του κινεζικού νομίσματος.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top