Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Ελληνική οικονομία

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Ελληνική οικονομία

2003: Ρυθμός αναπτύξεως 1,5 – 2,0%
Πληθωρισμός: 3,5%
2004: Ρυθμός αναπτύξεως 2,8 – 3,2%
Πληθωρισμός: 2,7-3,2%

Όπως το ΙΤΕΠ είχε προβλέψει (βλ. Έκθεση Μαΐου 2003) ο ρυθμός αναπτύξεως της οικονομίας κατά το 2003 θα διεμορφώνετο σε επίπεδο αρκετά χαμηλότερο του 3%, έναντι επισήμων προβλέψεων που ανεβάζουν το ρυθμό αναπτύξεως σε επίπεδο υψηλότερο του 4%. Πράγματι, οι οικονομικοί δείκτες, όπως τελικώς διαμορφώθηκαν σε ετήσια βάση, δικαιώνουν σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη αυτή, η οποία απεδείχθη και πολύ αισιόδοξη. Ο πραγματικός ρυθμός αναπτύξεως είναι πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί σε επίπεδο υψηλότερο του 2%.

Τρεις είναι οι βασικοί συντελεστές αυτής της σοβαράς επιβραδύνσεως:

(α) η μείωση του αλλοδαπού τουρισμού βάσει συναλλάγματος κατά 8%. Υπενθυμίζεται ότι ο αλλοδαπός τουρισμός, αμέσως, εμμέσως και πολλαπλασιαστικώς δημιουργεί το 18-20% του ελληνικού ΑΕΠ.

(β) η κατασκευαστική δραστηριότητα, ως ρυθμός αυξήσεως πόρρω απέχει από τις επίσημες προβλέψεις, τόσον αναφορικά προς στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, όσον και αναφορικά προς τις δημόσιες επενδύσεις. Ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας βάσει αδειών καταγράφει αύξηση μόλις 1,5% έναντι προβλεπομένου ποσοστού μεγαλύτερο του 10% βάσει της επίσημης εκτιμήσεως. Σημειώνεται ότι οι δείκτες βιομηχανικής δραστηριότητας συμφωνούν απολύτως με αυτήν την εξέλιξη.

(γ) η μεγάλη έξαρση των εισαγωγών που είναι της τάξεως του 18%, δείχνει την δραματική εξέλιξη στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, διότι υπογραμμίζει την αδυναμία του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού να αντιδράσει στις εξελίξεις της ζητήσεως. Πράγματι ο μηχανισμός μετατροπής των καταθέσεων σε δανειακή ικανότητα αυξήσεως της καταναλώσεως, τροφοδοτουμένης από εισαγωγές είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στην ελληνική οικονομία.

Στους ανωτέρω παράγοντες πρέπει να προστεθεί και η δυσμενής λόγω καιρικών συνθηκών εξέλιξη της παραγωγής, η μείωση της οποίας φαίνεται να είναι της τάξεως του 4-5%.

Εν συνόψει, η μέτρια έως και μετριοτάτη αυτή επίδοση της ελληνικής οικονομίας είναι σαφώς μη συγκυριακή και αποτυπώνει σοβαρή απονεύρωση του παραγωγικού μηχανισμού της οικονομίας. Η απονεύρωση αυτή αντανακλάται ευκρινέστατα στην αδιαλείπτως διολισθαίνουσα διεθνή ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής και στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, οι συνέπειες του οποίου για λόγους “συγκυριακούς” δεν έχουν κάνει ακόμα αισθητή την παρουσία των. Η είσοδος της οικονομίας σε μεσοπρόθεσμη φάση μειώσεως της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας συνιστά κυκλικής φύσεως εξέλιξη, που θα ενισχύσει ωστόσο την επιβραδυντική τάση.

Συμπεραίνεται, ότι η δυναμική αναπτύξεως της οικονομίας δεν φαίνεται μεσοπροθέσμως να στηρίζει επαρκώς προοπτική αναπτύξεως της τάξεως του 5%. Για το τρέχον έτος η προοπτική διαφαίνεται καλύτερη σε σχέση με το 2003 για πολλούς λόγους, οι οποίοι ωστόσο δεν ενσωματώνουν δυναμική ικανή να δώσει σχετικώς ικανοποιητικό ρυθμό αναπτύξεως. Βραχυπροθέσμως θα επιδράσουν θετικώς (η μη αρνητικώς) ο αγροτικός τομέας, ίσως ο τουρισμός και η με υστέρηση εκδήλωση των επιπτώσεων της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητος στην παραγωγή. Θετική προς την ίδια κατεύθυνση θα είναι και η αύξηση των αποθεμάτων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων από τις αυξημένες εισαγωγές του παρελθόντος έτους. Ρυθμός αναπτύξεως της τάξεως του 3% βρίσκεται μέσα στις βραχυπρόθεσμες δυνατότητες της οικονομίας.

Πληθωρισμός

Η δυναμική των πληθωριστικών πιέσεων δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτή εξαιτίας του διογκουμένου ελλείμματος του ισοζυγίου, μέσω του οποίου γίνεται εξαγωγή τμήματος των πληθωριστικών πιέσεων, ωστόσο, ο πληθωριστικός ρόλος των κηπευτικών και ενδεχομένως των καυσίμων κατά το τρέχον έτος θα είναι εξασθενημένος, καθ’ όν χρόνον από πλευράς ζητήσεως η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία, υπό την έννοια της επιταχύνσεως του ρυθμού αυξήσεως των τιμών. Βεβαίως, η αβεβαιότητα που υπάρχει όσον αφορά στην αύξηση των μισθών, αποτελεί δυνητικώς παράγοντα επιδεινώσεως της τάσεως, που φαίνεται να κινείται στο διάστημα 3,0-3,5%. Τυχόν υπέρβαση του 4,0-5,0% (που είναι το άθροισμα παραγωγικότητος και πληθωρισμού) είναι βέβαιο ότι θα ωθήσει σε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.

Η διεκδίκηση αυξήσεως του ελαχίστου ορίου μισθών κατά 8%, που ίσως να εδικαιολογείτο, εν μέρει, αν πράγματι ο ρυθμός αναπτύξεως ήταν 4,7%, η έστω 4,2%, υπογραμμίζει τις τραγικές συνέπειες στις οποίες οδηγούν εκτιμήσεις του ρυθμού αναπτύξεως αρκετά υψηλότερα του πραγματικού. Επισημαίνει, όμως, και την ανάγκη επανεξετάσεως του σοβαρού ζητήματος της εκπροσωπήσεως των τομέων παραγωγής από πλευράς εργοδοσίας, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Διότι υπάρχουν τομείς, όπως, ο τουριστικός, όπου η πλειοψηφία του προσωπικού αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι, επομένως, “υγιές” να αποφασίζουν άλλοι για την τύχη, ενός σημαντικού τομέα, όπως ο τουρισμός, αλλά και πλήθος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων άλλων κλάδων παραγωγής.

Δημοσιονομικά

Η μη συνειδητοποίηση του μηχανισμού μειώσεως των ελλειμμάτων, ίσως και λόγω του “σοσιαλιστικού συνδρόμου”, δεν επέτρεψε άσκηση πολιτικής εξυγιάνσεως των δημοσίων οικονομικών με μείωση του σχετικού μεγέθους του δημοσίου. Η φοροδοτική ικανότητα της οικονομίας εξελήφθη ως μια ανεξάντλητη πηγή αντλήσεως εσόδων.

Ήδη, τα γενεσιουργά αίτια των ελλειμμάτων άρχισαν να ενεργοποιούνται. Το έλλειμμα κατά το παρελθόν έτος εκτινάχθηκε, σε πείσμα των σχετικών προβλέψεων, σε ύψος οριακά μη συμβατό προς τους περιορισμούς του “Συμφώνου Σταθερότητος”. Κατά το τρέχον έτος, το έλλειμμα είναι πιθανό να αυξηθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ έτι περαιτέρω, ένεκα της αυξημένης βραχυπροθέσμως ακαμψίας του κυρίου όγκου των δημοσίων δαπανών, αλλά και της εξαντλήσεως της δυνατότητος της οικονομίας να παράγει φορολογικά έσοδα.

Το 2004, όποιο και αν είναι τελικώς το έλλειμμα, πρέπει να αποτελέσει αφετηρία γνήσιου νοικοκυρέματος του δημοσίου τομέα με σαφείς ενδείξεις μειώσεως του σχετικού μεγέθους του δημοσίου αλλά και μεταβολών ποιοτικού χαρακτήρα, όπως είναι οι αμοιβές διαφόρων “στελεχών”, οι οποίες σκανδαλίζουν την κοινή γνώμη και ανεβάζουν το επίπεδο διεκδικήσεων. Πάντως εγκλείει κινδύνους τυχούσα πολιτικής μειώσεως της φορολογίας, προτού συντελεσθεί μείωση των δημοσίων δαπανών. Η Κεϋνσιανή αντίληψη, όφείλει εν προκειμένω να αναζητήσει επαλήθευση στην αρκετά μακρά ελληνική εμπειρική πραγματικότητα.

Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι απλώς από τα μεγαλύτερα στον κόσμο·είναι καθεαυτό υψηλό με τάσεις χειροτερεύσεως. Η οριακή μείωση που σημείωσε το 2003 από 6,1% του ΑΕΠ σε 5,7% δεν παρέχει βάση εφησυχασμού, διότι δεν αντανακλά αντίστοιχη τάση βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητος της οικονομίας.

Η λογική των τάσεων οδηγεί σε πρόβλεψη για χειροτέρευση, συγκρατημένη ίσως, του ισοζυγίου. Η μετρίως αισιόδοξη αυτή προοπτική σχετίζεται περισσότερον παρ’ όσον ό,τιδήποτε άλλο με την σκέψη μιας πιθανής εκτροπής τμήματος του τουριστικού πλήθους προς την Ελλάδα, εξαιτίας των προσφάτων συμβάντων στην Ισπανία, συμπαρομαρτούσης και της Ολυμπιάδος, αλλά και στην φάση ανθήσεως που διανύει η διεθνής εμπορική ναυτιλία.

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top