Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Διεθνής οικονομία

30 Νοέμβριος -1, 00:00

Διεθνής οικονομία

Η χρονική μετάθεση της ανακάμψεως της παγκόσμιας οικονομίας, κυρίως των ανεπτυγμένων οικονομιών, που είχε προκληθεί από σειρά αβεβαιοτήτων φαίνεται ότι εξαντλήθηκε εντός του 2003, με εξαίρεση την κτυπητή υστέρηση της ΕΕ (0,8%). Πράγματι ο παγκόσμιος ρυθμός αναπτύξεως εκτιμάται σε 3,7% το 2003 έναντι 2,7% το 2002. Αν αφαιρεθεί η συμβολή της ΕΕ στην παγκόσμια ανάπτυξη, ο ρυθμός αυξάνεται σε 4,4%.

Η επιτάχυνση της αναπτύξεως είναι ορατή σε όλες τις μείζονες περιοχές του κόσμου, με εξαίρεση την ΕΕ. Η αναπτυσσόμενη Ασία, με πρωτοπόρο την Κίνα, πραγματοποίησε ρυθμό αναπτύξεως 7,2%. Η συμβολή της στον παγκόσμιο ρυθμό αναπτύξεως υπερβαίνει το 50% του παγκοσμίου ρυθμού αναπτύξεως και έχει εξελιχθεί σε μείζονα αλλά και σε υψηλό βαθμό αυτόνομη δύναμη επηρεασμού της παγκοσμίου οικονομίας. Σημειώνεται ότι η συμβολή των οικονομικώς προηγμένων χωρών στον παγκόσμιο ρυθμό αναπτύξεως είναι μόλις 31%.

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η Ιαπωνία (2,7%), που φαίνεται να απεγκλωβίζεται από τις δυσμενείς επιπτώσεις του αρνητικού πληθωρισμού και τις συνέπειες της φούσκας των ακινήτων (αρχές δεκαετίας του 1990).

Συνολικώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ευχάριστες οικονομικές εξελίξεις συντελούνται χωρίς να έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι από την τρομοκρατία. Αυτό είναι γεγονός μεγάλης σημασίας για την συνέχιση της παγκόσμιας οικονομικής προόδου, διότι αντανακλά την ύπαρξη ισχυρών δυνάμεων στην παγκόσμια κοινωνία ικανών να εξουδετερώνουν τέτοιους κινδύνους.

Η ισχυρή διασταλτική δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ ήταν αναμφιβόλως ευεργετική για την παγκόσμια οικονομία, η δε ανάκαμψη θα ήταν βραδύτερη χωρίς αυτήν. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω πολιτική, βραχυπροθέσμως μεν επηρεάζει θετικά την παραγωγή, ιδία μάλιστα αν τα επιτόκια συγκρατούνται μέσω καταλλήλου νομισματικής πολιτικής, μακροπροθέσμως, όμως, μειώνει τις επενδύσεις (αποτέλεσμα εκτοπίσεως) με τελική συνέπεια την επιβράδυνση του ρυθμού αυξήσεως της παραγωγικότητος. Πέραν αυτού το δημοσιονομικό έλλειμμα ασκεί πίεση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με όλες τις εξ’ αυτού του λόγου συνέπειες. Σημειώνεται, ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 4,8% κατά το παρελθόν έτος και προβλέπεται να παραμείνει σε παρεμφερές επίπεδο το 2004, το δε έλλειμμα του ισοζυγίου είναι της τάξεως του 5,2% (από τα μεγαλύτερα στον κόσμο). Ο ρυθμός αναπτύξεως της παγκοσμίου οικονομίας εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί κατά το 2004 έτι περαιτέρω και θα υπερβεί το 4,5%. Στην επιτάχυνση αυτή θα συντελέσει και η επιτάχυνση της αναπτύξεως της ΕΕ από 0,8% το 2003 σε 2% το 2004. Γενικώς, σχεδόν το σύνολο της επιταχύνσεως προβλέπεται ότι θα προέλθει από τις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Απογοητευτική εξακολουθεί να είναι η εικόνα που εμφανίζουν οι περιοχές Αφρικής και Λατ. Αμερικής, οι οποίες παρά την αξιόλογη επιτάχυνση αναπτύξεως που επέτυχαν ο ρυθμός εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός (2,0%-3,5%), εν όψει του χαμηλού βιοτικού επιπέδου αυτών. Αντιθέτως, η ΚΑΚ φαίνεται να έχει εισέλθει σε φάση ικανοποιητικής αναπτύξεως (6,5%-7,5%) κατά την διετία 2003-2004.

Από απόψεως νομισματικής σταθερότητος η κατάσταση παραμένει ικανοποιητική παρά την αξιόλογη επιτάχυνση της αναπτύξεως. Ο πληθωρισμός στον ανεπτυγμένο βιομηχανικό κόσμο κινείται μεταξύ του μηδενός για την Ιαπωνία, μέχρι 2% για την ΕΕ των 25 και τις ΗΠΑ. Οι τρεις αυτές οντότητες αντιπροσωπεύουν το 47,4% του παγκοσμίου ΑΕΠ.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες με προεξάρχουσες τις χώρες της Ανατολικής και Ν. Α. Ασίας, χάρη στις δημοσιονομικές πολιτικές και πολιτικές μισθών που ακολουθούν έχουν εισέλθει από ετών σε τροχιά νομισματικής σταθερότητος. Σχετικώς υψηλές πληθωριστικές πιέσεις παρατηρούνται ακόμη στην Αφρική και Λ. Αμερική, όπου υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις με πληθωρισμό της τάξεως του 20%. Διψήφιος παραμένει ακόμη και ο πληθωρισμός στην Ρωσία και άλλες χώρες της ΚΑΚ αλλά με πτωτική τάση.

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η Κίνα με πληθωρισμό μόλις 2%, αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα, αν και ήπιο, νομισματικής σταθερότητος ενόψει υπερθερμάνσεως της οικονομίας (ρυθμός αναπτύξεως της τάξεως του 9%). Ήδη το πρόβλημα της νομισματικής σταθερότητος στην χώρα αυτή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από απόψεως προτεραιότητος. Η μεγάλη αύξηση των τιμών των πρωτογενών προϊόντων (κυρίως μετάλλων) αποτελεί πρόβλημα και για το 2004, ωστόσο δεν προβλέπεται να προκαλέσει ευκρινείς πληθωριστικές πιέσεις, ενόψει και της προβλεπομένης μειώσεως των τιμών των εν λόγω προϊόντων κατά το 2005.

Εν κατακλείδι, άξια επισημάνσεως είναι η ασθενής αναπτυξιακή δυναμική που χαρακτηρίζει την οικονομία της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστική εν προκειμένω η αναπτυξιακή βραδυπορία αυτής ενόψει ενός εξαιρετικώς ευνοϊκού για ανάπτυξη διεθνούς περιβάλλοντος. Στα χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα, με προεξάρχον την αγορά εργασίας, έχει προστεθεί και η ισοτιμία του ευρώ, η οποία αποθαρρύνει και την εξάλλων λόγων αποθαρρυνόμενη ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η τάση εξαγωγής απασχολήσεως, που σε κάποιο βαθμό οφείλεται και στους ανωτέρω παράγοντες, αποτελεί πρόσθετο αρνητικό παράγοντα.

Η επιβράδυνση της αναπτύξεως συμπορεύεται και με χειροτέρευση των δεικτών-κριτηρίων του Συμφώνου Αναπτύξεως και Σταθερότητος. Το δημοσιονομικό έλλειμμα από πλεονασματικό ως μέσος όρος για την ΕΕ (15) πλησιάζει το ανώτατο ανεκτό όριο ελλείμματος που είναι 3%. Ήπια χειροτέρευση παρουσιάζει και το δημόσιο χρέος, διατηρούμενο στο 64%.

Η αντιπληθωριστική ψύχωση που διαπερνά τις πολιτικές της ΕΕ διατηρεί μεν χαμηλό ρυθμό πληθωρισμού με δυσμενείς, όμως, συνέπειες για την ανάπτυξη. Στα αρνητικά των οικονομικών εξελίξεων της ΕΕ πρέπει να προστεθεί και η διατήρηση μεγέθους της Γενικής Κυβερνήσεως μη συμβατού, για πολλούς λόγους, με ταχύρυθμη ανάπτυξη. (Δαπάνες 48-49% επί του ΑΕΠ).

Η εικόνα των νεοενταχθεισών χωρών είναι καλή από απόψεως νομισματικής σταθερότητος αλλά μη ικανοποιητική από απόψεως πραγματικής συγκλίσεως. Ο ρυθμός αναπτύξεως αυτών κινείται στο διάστημα 3,5-4% και το επίπεδο ανεργίας στο 14% έναντι 8% της ΕΕ (15).

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top