Ροή Ειδήσεων:

Smalled text size Larger text size

Ποιες παράμετροι ελέγχονται στο πλαίσιο της κατάταξης των ξενοδοχείων;

30 November -1, 00:00

Ποιες παράμετροι ελέγχονται στο πλαίσιο της κατάταξης των ξενοδοχείων;

H χρησιμότητα ενός συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων έγκειται στο να πιστοποιεί το επίπεδο ανέσεων και εξυπηρετήσεων που παρέχει ένα ξενοδοχείο. Στην περίπτωση του νέου ελληνικού συστήματος διευρύνθηκε όμως το αντικείμενο της κατάταξης με τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, το 2001 ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την επιλογή των αναδόχων της «αστεροποίησης», ο οποίος εισήλθε το 2002 στη δεύτερη φάση. Σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 5) του Π.Δ. 43/2002, για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία γινόταν αυτοδίκαια αποδεκτό ότι διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστεριών που αντιστοιχεί στην τάξη τους (δηλ. ότι τα ξενοδοχεία AA τάξης διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 5 αστέρων, τα ξενοδοχεία A τάξης διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 4 αστέρων κοκ.). Εντούτοις, αποφασίστηκε μέσω της διαδικασίας «αστεροποίησης» να τακτοποιηθούν οι ελεγκτικές εκκρεμότητες πολλών ετών και να καλύψει ο ανάδοχος του διαγωνισμού και τα τεχνικά κριτήρια. Tο καλοκαίρι του 2002 σχεδίασα μια πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος σε μικρή κλίμακα, προκειμένου να δοκιμαστεί και να κοστολογηθεί η εφαρμογή του σε πραγματικές συνθήκες. Από την πιλοτική εφαρμογή προέκυψε ότι το κόστος της «αστεροποίησης» αυξήθηκε δραματικά εξαιτίας των τεχνικών κριτηρίων, αφού ο έλεγχός τους συνεπάγεται μια ατέρμονη αναζήτηση εγγράφων και χρονοβόρα επιτόπια επιθεώρηση. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των όρων λειτουργίας που πρέπει να πληρούν OΛA τα ξενοδοχεία και των ανέσεων που διαφοροποιούνται αναλόγως της κατηγορίας. Π.χ. υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας που δεν σχετίζονται με τη λογική της «αστεροποίησης». Ανεξαρτήτως δηλ. της κατηγορίας θα πρέπει να τηρούνται από όλα τα ξενοδοχεία οι κανόνες υγιεινής και πυρασφάλειας, να μη γίνονται αυθαίρετες επεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις, να υπάρχει η προβλεπόμενη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων κοκ. O έλεγχος αυτών των όρων λειτουργίας κινείται σε μια εντελώς διαφορετική λογική από τον έλεγχο των κριτηρίων «αστεροποίησης». H παραβίαση των πρώτων θα πρέπει να επιφέρει κυρώσεις που θα φτάνουν μέχρι και το κλείσιμο των μονάδων σε ακραίες περιπτώσεις παρανομιών, ενώ η μη τήρηση των δεύτερων θα οδηγεί στην απώλεια «αστέρων». Για λόγους πολιτικούς και πρακτικούς θα ήταν σκόπιμο να επαναξιολογηθεί τι θα καλύψει η διαδικασία «αστεροποίησης» και ποιος θα την αναλάβει. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο επιλογές: α. Κατά την «αστεροποίηση» ελέγχονται μόνο εκείνες οι παράμετροι που σχετίζονται με τις ανέσεις, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα ξενοδοχείο στους πελάτες του. β. Κατά την «αστεροποίηση» ελέγχονται όχι μόνο οι παραπάνω παράμετροι αλλά όλοι οι όροι νόμιμης λειτουργίας ενός ξενοδοχείου. H πρώτη επιλογή ― βάσει και της διεθνούς εμπειρίας ― απλοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα:

  • Σε μερικούς μήνες μπορεί να ελεγχθεί το σύνολο των περίπου 8.700 ξενοδοχείων της χώρας.
  • Tο κόστος ανά επιθεώρηση είναι μικρό.
  • Απλοποιείται η αναγκαία προεργασία για την «αστεροποίηση» (ως προς την εκπαίδευση των επιθεωρητών, τη μηχανογραφική υποστήριξη του έργου κοκ.).
  • Διευκολύνεται ο τακτικός επανέλεγχος των ξενοδοχείων (ανά έτος ή ανά διετία).
Εάν αποφασιστεί να ανατεθεί αυτή η διαδικασία σε ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, ο EOT θα πρέπει να επικεντρωθεί στον έλεγχο νομιμότητας των ξενοδοχείων. Θα ελέγχει δηλ. την πληρότητα του φακέλου κάθε ξενοδοχείου, θα καταγράφει πολεοδομικές και άλλες παραβάσεις, θα πιστοποιεί τη συμμόρφωση των ξενοδοχείων με τους όρους πυρασφάλειας, υγιεινής κοκ. και θα προβαίνει στη λήψη διοικητικών μέτρων για τους παραβάτες. Στη δεύτερη από τις παραπάνω περιπτώσεις περιπλέκεται εξαιρετικά το έργο της «αστεροποίησης». Εάν δηλ. επιδιωχθεί η ανάθεση όλου του «πακέτου» σε φορέα εκτός του EOT ― όπως επιχειρήθηκε προ τριετίας με τον ακυρωθέντα διαγωνισμό ― αφενός θα αυξηθεί κατά πολύ το κόστος του έργου και αφετέρου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των διοικητικών κυρώσεων, με τις οποίες προφανώς δεν μπορεί να επιφορτιστεί ένας μη κρατικός φορέας. Υπάρχει βεβαίως και η επιλογή να επανέλθει η πιστοποίηση της «αστεροποίησης» στον EOT. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αναδιοργανωθεί η σχετική υπηρεσία του EOT (ως προς τη στελέχωση, τη μηχανοργάνωση κοκ.).

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top