Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ευρωπαϊκή Ένωση

Kανόνες για τις συμμαχίες μεταξύ κοινοτικών και μη αερομεταφορέων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κάλη Δάφνη - 27 Φεβρουάριος 2003, 00:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού η οποία παρέχει σαφείς εξουσίες για τον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν τις αερομεταφορές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών....

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού η οποία παρέχει σαφείς εξουσίες για τον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν τις αερομεταφορές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών<...>. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται τέλος στη σημερινή ανώμαλη κατάσταση όπου η δικαιοδοσία της Επιτροπής καλύπτει μεν μια συμμαχία μεταξύ ευρωπαϊκών αερομεταφορέων αλλά όχι μια συμμαχία π.χ. με αερομεταφορέα των ΗΠΑ. Σχολιάζοντας την πρόταση ο Επίτροπος κ.

είπε: «Η άρση αυτής της ανωμαλίας καθίσταται επιτακτικότερη ενόψει της πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου των ΕΚ “ανοικτοί ουρανοί” με την οποία αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα της ΕΕ στις αεροπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και η οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε περισσότερες συγκεντρώσεις στον τομέα αυτόν».

Η πρόταση κανονισμού που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει στην Επιτροπή ουσιαστικές και αποτελεσματικές εξουσίες για τον έλεγχο π.χ. συμμαχιών μεταξύ κοινοτικών και μη αεροπορικών επιχειρήσεων, ανάλογες με εκείνες τις οποίες ήδη διαθέτει για τον έλεγχο συμμαχιών μεταξύ αεροπορικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι το σχέδιο κανονισμού αφορά τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών και καλύπτει υπερατλαντικές συμμαχίες μεταξύ αεροπορικών επιχειρήσεων αλλά όχι συγκεντρώσεις για τις οποίες ισχύει ο κανονισμός για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων ανεξάρτητα από την καταγωγή των αερομεταφορέων. Οι συμμαχίες μεταξύ αερομεταφορέων είναι ρυθμίσεις συνεργασίας και συχνά καλύπτουν θέματα όπως δρομολόγια και συχνότητα πτήσεων, ναύλους, κοινά συστήματα κωδικών, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και υποδομής στα αεροδρόμια και κοινά προγράμματα τακτικών πελατών.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να της παραχωρηθεί η εξουσία να χορηγεί απαλλαγή κατά κατηγορίες όταν είναι σκόπιμο. Υπολογίζεται ότι, σε περίπτωση που εγκριθεί, ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, ταυτόχρονα με τον νέο κανονισμό κατά των συμπράξεων, αριθ. 1/2003, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης.

Προς το παρόν η Επιτροπή δεν διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες όσον αφορά την επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού στις αερομεταφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Αυτό έγινε μέχρι στιγμής ιδιαίτερα αισθητό σε υποθέσεις υπερατλαντικών ή άλλων συμμαχιών μεταξύ κοινοτικών και μη αερομεταφορέων.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για ανωμαλία, δεδομένου ότι ήδη από την δεκαετία του 1980, η Επιτροπή απέκτησε την εξουσία (με τον κανονισμό 3975/87) να εφαρμόζει τους κανόνες ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών μεταξύ αερολιμένων της ΕΕ, περιλαμβανομένων και των συμμαχιών μεταξύ ευρωπαϊκών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν κανόνες ή διαδικασίες για τις περιπτώσεις που αφορούν τις αερομεταφορές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών. Aντ’ αυτού, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τις συμμαχίες βάσει του άρθρου 85 της συνθήκης το οποίο της επιτρέπει να «προτείνει» στις ενεχόμενες επιχειρήσεις «κατάλληλα μέτρα» για τον τερματισμό των παραβάσεων των κανόνων ανταγωνισμού και να «εξουσιοδοτεί» τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τέτοια μέτρα.

Το άρθρο 85 δεν παρέχει στην Επιτροπή τα κατάλληλα μέσα για τη διεξαγωγή ερευνών ούτε της επιτρέπει να απαιτεί από τις επιχειρήσεις να τερματίσουν παραβάσεις και να επιβάλει διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις.
Aμεσο αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι ότι η εξέταση τέτοιων συμμαχιών μπορεί να αποβεί μακροχρόνια όπως π.χ. στην περίπτωση της συμμαχίας Lufthansa, SAS και United Airlines και της συμμαχίας KLM και Northwest όπου απαιτήθηκαν έξι έτη.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι οι ενεχόμενες αεροπορικές επιχειρήσεις χρειάσθηκε να περιμένουν έξι έτη για να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα κοινών κωδικών, καταμερισμού εσόδων και κοινών προγραμμάτων τακτικών πελατών, που συνήθως χαρακτηρίζουν αυτό το είδος σύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων. Το γεγονός, όμως, ότι η Επιτροπή δεν δύναται να λάβει απόφαση σε συντομότερο χρονικό διάστημα δημιουργεί νομική ανασφάλεια.

Ο τομέας των αεροπορικών επιχειρήσεων αποτελεί την μόνη εξαίρεση

Οι αερομεταφορές είναι ο μόνος τομέας στον οποίο η Επιτροπή δεν διαθέτει σαφείς εξουσίες όσον αφορά την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού όταν ενέχονται εξωκοινοτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.
Για όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν εκδοθεί διαδικαστικοί κανονισμοί εφαρμογής, οι οποίοι εφαρμόζονται κατά γράμμα όταν τα αποτελέσματα αντιανταγωνιστικών συμφωνιών ή καταχρηστικής συμπεριφοράς γίνονται αισθητά στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός 1/2003, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισμό 17/62 και τις διαδικαστικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87, δεν μεταβάλλει τα δεδομένα.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου των ΕΚ στις υποθέσεις «ανοικτών ουρανών» αυξάνει την ανάγκη για την εφαρμογή μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε ένα πακέτο μέτρων για την περαιτέρω πρόοδο στο θέμα αυτό (IP/03/281). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής μας στον χώρο των διεθνών αερομεταφορών.

Σκοπός της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου είναι να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού και συνεπούς πλαισίου για τις διαδικασίες κατά των συμπράξεων όσον αφορά τις αερομεταφορές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών. Προς τον σκοπό αυτόν προτείνεται η διαγραφή της διάταξης του κανονισμού 1/2003, η οποία εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Ως αποτέλεσμα όλοι οι κανόνες επιβολής του κανονισμού 1/2003 θα ισχύουν και για τις μεταφορές αυτές.

Επιπλέον, προτείνεται η κατάργηση του κανονισμού 3975/87, δεδομένου ότι μετά την τροποποίηση του κανονισμού1/2003 και την προαναφερόμενη πρόταση κανονισμού, δεν θα έχει πλέον κανένα νόημα στην πράξη.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει να της παραχωρηθεί η εξουσία να χορηγεί απαλλαγή κατά κατηγορίες, δεδομένου ότι ήδη έχει τη δυνατότητα αυτή στην περίπτωση των αερομεταφορών μεταξύ ευρωπαϊκών αερολιμένων. Επί του παρόντος υπάρχουν δύο τέτοιες απαλλαγές κατά κατηγορίες οι οποίες αφορούν τις διαβουλεύσεις επί των τιμών για την αμοιβαία αναγνώριση εισιτηρίων και την κατανομή χρονοθυρίδων προσγείωσης και απογείωσης σε αερολιμένες.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top