Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Βαλκανικό μνημόνιο τουριστικής συνεργασίας

Υπουργοί Τουρισμού της Ν.Α. Ευρώπης αναζητούν δρόμους συνεργασίας

Σπύρος Ζούγρης - 26 Μάιος 2003, 00:00

Παρά τις διαφορές, στο επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης οι υπουργοί τουρισμού 9 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προχώρησαν σε υπογραφή μνημόνιου συνεργασίας...

Δρόμους τουριστικής συνεργασίας αναζητούν τα κράτη της Ν.Α. Ευρώπης, αναγνωρίζοντας τις σχετικές δυνατότητες<...>

. Παρά τις διαφορές, στο επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, που εύλογα μπορεί να δημιουργήσει ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κοινό βαλκανικό τουριστικό προϊόν, οι υπουργοί τουρισμού 9 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (και λίγους μήνες πριν οι εθνικοί φορείς των τουριστικών πρακτόρων) προχώρησαν σε υπογραφή μνημόνιου συνεργασίας και την δημιουργία σχετικών φορέων.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 23 Μαΐου , ολοκληρώθηκε η σύνοδος των υπουργών Τουρισμού των 9 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης Aκη Τσοχατζόπουλου. Οι έξι υπουργοί Τουρισμού Ελλάδας, Κροατίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Firom και Αλβανίας και οι εκπρόσωποι των υπουργών Τουρισμού Τουρκίας, Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και Σερβίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνήθηκε η δημιουργία ενός Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνέρχεται μια φορά το χρόνο και που θα αποφασίζει την κοινή γραμμή πλεύσης των χωρών-μελών του στον τουρισμό, αποδεχόμενο προτάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Επίσης, συστάθηκε Forum για τον τουρισμό από τα κράτη-μέλη και τον ιδιωτικό τομέα, που θα συζητά, αναλύει, συνθέτει και προτείνει προς το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων και το Ανώτατο Συμβούλιο των Υπουργών. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων και το Forum θα καλούνται σε συνεδρίαση δυο φορές το έτος. Η Προεδρία των υπουργών Τουρισμού της Ν.Α. Ευρώπης θα ισχύει για κάθε κράτος ένα έτος και η εναλλαγή θα γίνεται ισότιμα-κυκλικά. Την πρώτη Προεδρία, που αρχίζει τον Ιούνιο, ανέλαβε η Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μάρτιο του 2003 έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο συνεργασίας και ένα μήνα μετά το καταστατικό ίδρυσης της “Βαλκανικής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων” με έδρα την Αθήνα και πρόεδρο τον πρόεδρο του HATTA Γιάννη Ευαγγέλου, στην οποία συμμετέχουν οι ίδιες χώρες.

Το μνημόνιο τουριστικής συνεργασίας των κρατών της Ν.Α. Ευρώπης

Έχοντας υπόψη την γεωγραφική εγγύτητα των κρατών τους και τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που τους συνδέουν.
Επιθυμώντας να ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των κρατών τους
Αναγνωρίζοντας την σημασία του τουρισμού στην προώθηση οικονομικής ανάπτυξης, αμοιβαίας κατανόησης, καλής θέλησης και στενών δεσμών μεταξύ των λαών,
Υπογραμμίζοντας την σημασία για την ανάπτυξη του τουρισμού της διεύρυνσης της Ε.Ε., δεδομένου ότι και τα Νοτιοανατολικά Ευρωπαϊκά Κράτη είναι υποψήφια προς ένταξη ή πρόκειται να προσχωρήσουν,
Δηλώνουν την πρόθεσή τους για στενότερη συνεργασία και κοινές δράσεις στον τομέα του τουρισμού υπογραμμίζοντας τα εξής:

  1. Διευκόλυνση της τουριστικής διακίνησης μεταξύ των κρατών τους και των τουριστικών ροών από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς τους, και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεών τους.
  2. Ανταλλαγή πληροφοριών και τουριστικού διαφημιστικού υλικού ενόψει του να εξoικιώσουν και να καταστήσουν ελκυστικότερα τα τουριστικά αξιοθέατα στο ευρύ κοινό των Ν.Α. Ευρωπαϊκών Κρατών.
  3. Ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την τουριστική νομοθεσία και πολιτικές τους για τουριστική ανάπτυξη, μάρκετινγκ, προστασία καταναλωτή, “at hock” μέτρα για την αντιμετώπιση συγκυριακών δυσκολιών και κρίσεων, καθώς και μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των τουριστικών τους υπηρεσιών.
  4. Τακτική πληροφόρηση των κινήτρων για τουριστικές επενδύσεις της εθνικής τους νομοθεσίας καθώς και των δυνατοτήτων για επενδύσεις και “joint ventures” που υπάρχουν στις χώρες τους ενόψει της αναβάθμισης της ποιότητας των τουριστικών πακέτων.
  5. Εξέταση όλων των πιθανών μορφών συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ινστιτούτων των Ν.Α.Ε. κρατών στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα.
  6. “Benchmarking” και ανταλλαγή τεχνογνωσίας επί των πολιτικών προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού.
  7. Εξέταση και κοινή προώθηση όλων των δυνατοτήτων για την θέσπιση κοινών τουριστικών προϊόντων και δρομολογίων βασισμένα στην κοινή ιστορία και άλλους πολιτιστικούς παράγοντες όπως παραδοσιακή αρχιτεκτονική, θρησκεία, γαστρονομία ή φυσική ομορφιά όπως βιότοποι και άλλα κατάλληλα στοιχεία για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού.
  8. Ενθάρρυνση της συνεργασίας και διαδικτύωση των ταξιδιωτικών πρακτόρων και άλλων επαγγελματικών ενώσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων των Ν.Α.Ε. κρατών που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού είτε μονίμως είτε θεσμικώς είτε “ad hock”.
  9. Θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού βάσει των κάτωθι: 9.1 Το συμβούλιο των υπουργών στον τομέα του τουρισμού των Ν.Α.Ε. κρατών θα είναι το ανώτατο υπεύθυνο σώμα για την εν λόγω συνεργασία. Η προεδρία των συμβουλίων των Υπουργών θα είναι ετησία, εκ περιτροπής από τα συμμετέχοντα κράτη, αρχής γενομένης από την Ελλάδα. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συζητά κατά την διάρκεια της προεδρίας προτάσεις βάσει των υποψηφιοτήτων των συμμετεχόντων κρατών προς υπογράφοντα το εν λόγω μνημόνιο για την επόμενη προεδρία, τις οποίες θα υποβάλλει στο συμβούλιο των Υπουργών προς έγκριση. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου των Υπουργών θα λαμβάνουν χώρα στο κράτος προεδρίας. Το συμβούλιο θα συνέρχεται ετησίως σε τακτική σύνοδο και όταν χρειάζεται σε έκτακτες συνόδους κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος του συμβουλίου. Το συμβούλιο Υπουργών θα καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές συνεργασίες των κρατών-μελών και θα δίνει οδηγίες στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση τους. 9.2 Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συνίσταται από εκπροσώπους των Υπουργών Τουρισμού των  Ν.Α.Ε. κρατών, την προεδρία της οποίας θα έχει το προεδρεύον κράτος. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συνέρχεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, εκτάκτως, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα προετοιμάζει τις συνόδους του συμβουλίου Υπουργών, θα επιτηρεί την υλοποίηση των αποφάσεών τους λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και θα τους ενημερώνει σχετικά. 9.3 Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών και της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα λαμβάνονται κατόπιν ομοφωνίας. 9.4 Θα θεσπιστεί ένα forum το οποίο θα συνίσταται από μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων τουρισμού, εκπροσώπους των αντιστοίχων ομοσπονδιών επαγγελματικών ενώσεων των Ν.Α.Ε. κρατών καθώς και εκπροσώπους των εθνικών οργανισμών τουρισμού. Το forum θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά ετησίως αμέσως πριν ή μετά την ετήσια σύνοδο της ομάδας εμπειρογνωμόνων και ή δυνατόν και την σύνοδο του συμβουλίου των Υπουργών. Το forum θα συζητά και θα εκπονεί προτάσεις για την ανάπτυξη και συνεργασία των Ν.Α.Ε κρατών. Ο κατάλογος των ομοσπονδιών και ενώσεων που θα συμμετέχουν στο forum θα θεσπίζεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Το forum θα είναι συμβουλευτικό όργανο στο συμβούλιο των Υπουργών. Οι Πρόεδροι των ομοσπονδιών των επαγγελματικών τουριστικών ενώσεων των Ν.Α.Ε. Κρατών θα συμμετέχουν ως παρατηρητές στο συμβούλιο Υπουργών και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Το μνημόνιο συνεργασίας θα ισχύσει από την 1 Ιουνίου 2003.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...












* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top