Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ

Σουφλιάς: Σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Θοδωρής Κουμέλης - 03 Μάιος 2007, 00:00

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε χτες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργος Σουφλιάς, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Η διαβούλευση, όπως επεσήμανε, θα γίνει τόσο επί του περιεχομένου του Ειδικού Πλαισίου, όσο και επί των εκτιμώμενων επιπτώσεων του στο περιβάλλον με τα αρμόδια Υπουργεία, Φορείς, Περιφέρειες αλλά και το κοινό και θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες περίπου...

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε χτες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργος Σουφλιάς, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Η διαβούλευση, όπως επεσήμανε, θα γίνει τόσο επί του περιεχομένου του Ειδικού Πλαισίου, όσο και επί<...>

των εκτιμώμενων επιπτώσεων του στο περιβάλλον με τα αρμόδια Υπουργεία, Φορείς, Περιφέρειες αλλά και το κοινό και θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες περίπου, με τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια το σχέδιο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

“Το τρέχον πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης εξακολουθεί, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση του κλίματος και των ακτών. Οι πόροι αυτοί που συνέβαλαν στην καθιέρωση της χώρας μεταξύ των 15 πιο δημοφιλών τουριστικών προορισμών στην παγκόσμια αγορά, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί”, κατά τον κ. Σουφλιά, “ώστε να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τα κενά που δημιούργησε η ανυπαρξία έστω και στοιχειώδους χωροταξικού σχεδιασμού, η μέτρια ποιότητα των υποδομών, το επίπεδο υπηρεσιών, τα φαινόμενα κερδοσκοπίας αλλά και αυθαιρεσίας στο χώρο”.

Η αναγκαιότητα διεύρυνσης και εμπλουτισμού της δραστηριότητας ή ακόμα και της εξαρχής ανάπτυξης άλλων μορφών τουρισμού, συνέχισε επιβάλλεται από το βαθμό ωρίμανσης του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα, αλλά και από το διεθνή ανταγωνισμό. Ειδικότερα η ζήτηση για αγορά «τουριστικής κατοικίας» μέσα σε οργανωμένα συγκροτήματα τουρισμού, τα οποία περιλαμβάνουν πληθώρα ειδικών μορφών τουρισμού όπως γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κ.α., που ενισχύουν τη διάρκεια και την αποδοτικότητα του τουριστικού προϊόντος, συνεχώς αυξάνεται. Παράλληλα κερδίζουν έδαφος, διεθνώς, νέες μορφές διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων, όπως είναι τα λεγόμενα condo hotels”.

Καθίσταται λοιπόν κρίσιμη η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου χωρικής ανάπτυξης του τουρισμού (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό) και η άσκηση πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που αυτό θέτει για την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, τη διεύρυνση των προορισμών με ειδική μέριμνα για τη διαφύλαξη των πόρων, με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων, τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του τομέα και τη διάχυση του αποτελέσματος σε άλλους τομείς.

Οι βασικοί στόχοι του Χωροταξικού Πλαισίου

Με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό το ΥΠΕΧΩΔΕ στοχεύει στη διαμόρφωση συνθηκών για:

 1. Την περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
 2. Τη θεματική, χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας με πολιτικές που εμπλουτίζουν το προϊόν και ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισμό.
 3. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με την προσαρμογή του σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις και πολιτικές και ειδική μέριμνα για την ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας του.
 4. Τη προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων που αφορούν στη χωροθέτηση, επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών, για την εθνική οικονομία, τουριστικών επενδύσεων.
 5. Τη διάχυση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στους υπολοίπους τομείς της οικονομίας, με πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τη διασύνδεσή τους.
 6. Τη βελτίωση του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος της τουριστικής δραστηριότητας και του βαθμού απόδοσής της.
 7. Την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφόρου, ισόρροπης, συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του χώρου.

Το Περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου

Το Ειδικό Πλαίσιο με κριτήρια (α) την ένταση και το είδος της τουριστικής δραστηριότητας (β) τη γεωμορφολογία και (γ) την ευαισθησία των πόρων διακρίνει τον Εθνικό Χώρο σε δέκα (10) κατηγορίες περιοχών:

 1. τις Τουριστικά Αναπτυγμένες περιοχές,
 2. τις Αναπτυσσόμενες Τουριστικά περιοχές,
 3. τις περιοχές με κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό και δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
 4. τις μητροπολιτικές περιοχές,
 5. τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές,
 6. τις ορεινές περιοχές,
 7. τις πεδινές και ημιορεινές περιοχές,
 8. τις περιοχές Natura,
 9. τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και
 10. τους παραδοσιακούς οικισμούς.

Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση το Ειδικό Πλαίσιο δίνει τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του τουρισμού. Οι κατευθύνσεις αυτές αφορούν στην προστασία, στην ανάδειξη και προβολή των τουριστικών πόρων, στον εμπλουτισμό και αναβάθμιση των υποδομών, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην οργάνωση και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, και εν γένει, στον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, διαφοροποιούνται, δε, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας περιοχών, καθώς και την επιθυμητή μορφή, είδος και ένταση της τουριστικής δραστηριότητας για καθεμιά απ’ αυτές.

Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη των Ειδικών Μορφών Τουρισμού

Το Ειδικό Πλαίσιο δίνει κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδικών μορφών τουρισμού. Οι μορφές αυτές έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της προσπάθειας για διάχυση της ανάπτυξης του τουρισμού σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Πρόκειται για το συνεδριακό, τον αστικό, το θαλάσσιο, τον πολιτισμικό με ιδιαίτερη διάκριση για το θρησκευτικό, τον αθλητικό με ιδιαίτερη διάκριση για τα γκολφ, το χιονοδρομικό, τον καταδυτικό και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον ορεινό χώρο, τον ιαματικό και θεραπευτικό τουρισμό και τέλος τον τουρισμό φύσης.

Αναλυτικότερα:

 1. Συνεδριακός τουρισμός. Προωθείται η ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού με προτεραιότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές με επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση (κυρίως αεροπορική) και ευκαιρίες για απόλαυση εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (μουσεία, φεστιβάλ, εκθέσεις κ.α.), γαστρονομία, επίσκεψη αξιοθέατων κ.λπ. Παράλληλα είναι δυνατή η δημιουργία εγκαταστάσεων συνεδριακού τουρισμού μικρότερης κλίμακας σε μικρότερα αστικά κέντρα και άλλους τουριστικούς προορισμούς, βάσει κριτηρίων, όπως: ύπαρξη Α.Ε.Ι. ή ερευνητικών κέντρων, παρουσία κάποιου ισχυρού / κυρίαρχου παραγωγικού τομέα στην περιοχή, ύπαρξη αξιόλογων στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ιστορίας, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α.

  Για την ενίσχυση του προβλέπονται:

  • Μέτρα για τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των πόλεων / τουριστικών περιοχών, τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων, είτε αμιγών είτε συνδυασμένων με καταλύματα υψηλών προδιαγραφών με συνεδριακά κέντρα.
  • Δράσεις ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις υποδομές του συνεδριακού τουρισμού.
  • Πρόσθετα κίνητρα προτείνονται για αποκατάσταση και επανάχρηση αξιόλογων παλαιών κελυφών.
  • Η προώθηση δράσεων σύνδεσης του συνεδριακού με τον εκθεσιακό τουρισμό.
 2. Αστικός Τουρισμός. Προωθείται κατά προτεραιότητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις (Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο,) και σε τουριστικές περιοχές με αξιόλογα αστικά κέντρα (Βόλος, Ναύπλιο, Χώρα Κέρκυρας, Χώρα Ρόδου, Πόλη Χανίων, Ιωάννινα, Καστοριά, Καβάλα, Ξάνθη, Ερμούπολη, Μυτιλήνη, Κω, Καλαμάτα, Κομοτηνή, Ρέθυμνο.). Για την ανάπτυξη του προτείνεται, μεταξύ άλλων, η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη και αναβάθμιση αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος.
 3. Θαλάσσιος τουρισμός. Προσδιορίζεται από τη δυνατότητα χρήσης σκαφών αναψυχής. Μεταξύ άλλων προτείνεται η δημιουργία κέντρων θαλάσσιου τουρισμού για την υποστήριξη των εξής ενοτήτων:

  • Λαύριο και η ζώνη με τους υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες από τον Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη, με ακτίνα επιρροής τις Β-Β.Δ. Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό αντιστοίχως.
  • Θεσσαλονίκη με ακτίνα επιρροής το Θερμαϊκό και τη Χαλκιδική.
  • Νάξος, με ακτίνα επιρροής τις Κεντρικές, Νότιες και Ανατολικές Κυκλάδες.
  • Ρόδος και Κως, με ακτίνα επιρροής τα Νότια Δωδεκάνησα και τα Βόρεια Δωδεκάνησα και Σάμο - Ικαρία αντιστοίχως.
  • Σκιάθος, με ακτίνα επιρροής τις Βόρειες Σποράδες, Μαγνησία, Βόρεια Εύβοια και Σκύρο.
  • Κέρκυρα και Λευκάδα, με ακτίνα επιρροής τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας, της Β.Δ. Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου.
  • Καλαμάτα με ακτίνα επιρροής τις ακτές της Ν. Δ. και Ν.Α. Πελοποννήσου.
  • Ηράκλειο με ακτίνα επιρροής κυρίως τις βόρειες ακτές της Κρήτης.
 4. Πολιτισμικός Τουρισμός. Για την ανάπτυξη του απαιτείται, μεταξύ άλλων:

  • Η ιεραρχημένη αναβάθμιση του μουσειακού, μνημειακού και αρχαιολογικού κεφαλαίου της χώρας.
  • Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που θα ενταχθούν σε τουριστικά δίκτυα.
  • Η ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
  • Η ανάπτυξη του γαστριμαργικού τουρισμού και η ένταξή του στο τουριστικό προϊόν (ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους και πιστοποίησης της αξίας και της μοναδικότητας τους).
 5. Ειδικές δράσεις προβλέπονται για τον λεγόμενο Θρησκευτικό Τουρισμό (π.χ. Μετέωρα, Πάτμος, `Αγιο Όρος κλπ.)

 6. Αθλητικός τουρισμός. Εκτός από την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων, που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών και επαρκή τουριστική υποδομή προτείνεται η ανάπτυξη προπονητικών κέντρων σε περιοχές του ορεινού και ημιορεινού χώρου που διαθέτουν επαρκή πρόσβαση και τουριστικές υποδομές καθώς και η ενίσχυση συγκεκριμένων μορφών αθλητικού τουρισμού, όπως το γκολφ, ο χιονοδρομικός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός και ο τουρισμός αθλητικών δραστηριοτήτων του ορεινού χώρου.

  Ειδικά για το γκολφ, προτείνεται:

  • η δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των μεγάλων πόλεων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Βόλου, των Ιωαννίνων, στις νήσους Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο και Ζάκυνθο, στους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας και Χαλκιδικής. Παράλληλα, γήπεδα γκολφ θα μπορούν να δημιουργούνται ως τμήμα σύνθετων ολοκληρωμένων τουριστικών επενδύσεων με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από αξιοποίηση των λυμάτων μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία(αφαλάτωση).
  • η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων.
  Θετική, τέλος, θεωρείται η ύπαρξη ή η συνδυασμένη ανάπτυξη δύο ή περισσοτέρων γκολφ στην ίδια περιοχή. Για τον χιονοδρομικό τουρισμό, διευκρινίζω ότι δεν προβλέπεται η κατασκευή νέων χιονοδρομικών κέντρων ωστόσο, προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η δημιουργία δικτύων ορειβατικού σκι, η αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, κ.α. Ο καταδυτικός τουρισμός προτείνεται να προωθηθεί για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ήδη αναπτυγμένος και διαθέτουν τους απαιτούμενους προς τούτο πόρους (υποθαλάσσιοι γεωλογικοί σχηματισμοί και οικοσυστήματα, ναυάγια, ενάλιες αρχαιότητες κ.λπ). Ως τέτοιες περιοχές καταρχήν προτείνονται: η Κάλυμνος, η Λέρος, ο Παγασητικός Κόλπος, ο Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος, η Πύλος κ.λπ.
 7. Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός. Προτείνεται:
  • η ανάπτυξη κέντρων θερμαλισμού, καταρχήν, στις παρακάτω περιοχές: Αιδηψός - Καμμένα Βούρλα - Θερμοπύλες - Υπάτη - Σμόκοβο, Κυλλήνη -Καϊάφας, Κύθνος, Μέθανα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Κως - Ρόδος - Νίσυρος, Σάμος - Ικαρία, Χίος - Μυτιλήνη, Λουτράκι Πέλλας, Σιδηρόκαστρο.
  • η δημιουργία κέντρων θαλασσοθεραπείας και θεραπευτικού τουρισμού με έμφαση στον συνδυασμό θεραπείας, αναψυχής και παραθερισμού κατά προτεραιότητα σε ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές της χώρας με καλή συγκοινωνιακή σύνδεση.
 8. Τουρισμός Φύσης. Ο τουρισμός φύσης αναπτύσσεται στον ορεινό χώρο και σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Για την ενίσχυση του εκτός από τις κατευθύνσεις που δίνονται για τις περιοχές αυτές προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
  • Καθιέρωση ενός συστήματος ιεράρχησης των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών που μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά με κατά περίπτωση κριτήρια που θα αφορούν στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε κάθε περιοχή.
  • Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν σχετικούς πόρους (φύση, τοπίο), ως πόλων ανάπτυξης τουρισμού φύσης ευρύτερης ακτινοβολίας. Τέτοιες περιοχές αποτελούν καταρχήν: οι Εθνικοί Δρυμοί Ολύμπου, Πρεσπών, Βίκου - Αώου και Σαμαριάς, οι υγρότοποι που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Ραμσάρ, τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ζακύνθου και Βορείων Σποράδων κ.λπ., η καθιέρωση τοπικών δικτύων, διαδρομών - μονοπατιών, πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση, ο εμπλουτισμός των διαδρομών με εναλλακτικές δραστηριότητες (πίστες mountain bike, ιππασία) και η ένταξη σε αυτές, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών οικισμών με υποδομές εστίασης και αναψυχής, η διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής.


Ειδικές και τεχνικές υποδομές

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει συμπεριληφθεί ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση που καλύπτει τους τομείς των μεταφορικών υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο), με στόχο τη διεύρυνση των τουριστικών προορισμών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των υφιστάμενων καθώς και υποδομές ύδρευσης, διαχείρισης υγρών και στερών αποβλήτων, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και υγείας για τον εξοπλισμό και τη θωράκιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς - Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις

Για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων τίθεται ως γενική αρχή η αποφυγή της διάσπασης της ενότητάς τους. Επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση ελαφρών μη μόνιμων υποδομών εξυπηρέτησης ειδικών μορφών τουρισμού φύσης, αποκλειστικά για τη φύλαξη εξοπλισμού και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Επίσης, προτείνεται η διατήρηση του υψηλού καθεστώτος προστασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δημιουργίας τουριστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας στο ηπειρωτικό χώρο που συμβάλλουν στην αναβάθμιση ή και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος ύστερα από στάθμιση παραγόντων κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Τέλος, δίνονται κατευθύνσεις με στόχο την επίλυση συγκρούσεων των τουριστικών χρήσεων με χρήσεις βιομηχανίας, ενέργειας και υδατοκαλλιεργειών. Ενδεικτικά για τη ρύθμιση των σχέσεων τουρισμού - βιομηχανίας δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

Εντός των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού, είναι κατά κανόνα επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε οργανωμένους υποδοχείς. Η τυχόν επιτρεπόμενη σημειακή χωροθέτηση της βιομηχανίας δεν πρέπει να θίγει το περιβάλλον και το τοπίο ως τουριστικούς πόρους. Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας - χειροτεχνίας καθώς και μονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης με τον τουρισμό κρίνεται επιθυμητή.

Σύνθετες και ολοκληρωμένες αναπτύξεις τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού

Ως «σύνθετη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού» νοείται η συνδυασμένη ανάπτυξη ξενοδοχείων διαφόρων λειτουργικών μορφών/τύπων υψηλών προδιαγραφών, τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.ά.) καθώς και κατοικιών προς πώληση στις οποίες θα προβλέπεται η δυνατότητα παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού προωθείται τόσο σε αναπτυσσόμενες και ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών περιοχών όσο και στον πεδινό ή ημιορεινό χώρο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων:

Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται θετικά η τυχόν:

 • Παράλληλη προώθηση δράσεων ανάδειξης / προβολής στοιχείων της φυσικής ή και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
 • Η ενσωμάτωση αξιόλογων στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής.
 • Η υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων.

Ως ενδεικτικές περιοχές προτεραιότητας για ανάπτυξη σύνθετων κι ολοκληρωμένων μορφών τουρισμού προτείνονται οι ακόλουθες περιοχές:

 • Παράκτιες περιοχές Δυτικής Πελοποννήσου
 • Παράκτιες περιοχές Αιτωλοακαρνανίας
 • Παράκτιες περιοχές Ηπείρου
 • Παράκτιες περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Παράκτιες περιοχές Ανατολικής και ΝΑ Κρήτης
 • Παράκτιες περιοχές Νότιας Ρόδου
 • Δυτικές ακτές Ζακύνθου
 • Ευρύτερη περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου

Η ανάπτυξη σύνθετων κι ολοκληρωμένων μορφών τουρισμού είναι δυνατή είτε σε οργανωμένους υποδοχείς (Π.Ο.Τ.Α., Π.Ο.Α.Π.Δ., Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) είτε σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές με τις διατάξεις για τη δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων στις περιοχές αυτές. Τα όριο αρτιότητας στη δεύτερη περίπτωση ορίζεται σε 150.000 τμ.

Για την ανάπτυξή τους απαιτείται η εισαγωγή στη νομοθεσία:

 1. νέων μορφών διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων που θα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αγοράς από τρίτους, για χρήση και εκμετάλλευση, τμημάτων τουριστικού συγκροτήματος υπό τη μορφή ανεξάρτητων διαμερισμάτων ή κατοικιών, με την υποχρέωση να το παραχωρούν, στο φορέα της τουριστικής επιχείρησης, ελεύθερο για χρήση ως τμήμα του ξενοδοχείου, ένα τμήμα τουλάχιστον του χρόνου βάσει ιδιωτικών συμφωνιών. Το ποσοστό του ξενοδοχειακού καταλύματος που θα μπορεί να μεταβιβαστεί δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και δεν μπορεί να υπερβεί το 70%. Αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορεί να προβλεφθούν με μακροχρόνιες μισθώσεις ξενοδοχειακών τμημάτων ή με την αγορά κάθε «αυτοτελούς τμήματος» από ένα μικρό αριθμό αγοραστών. Η ρύθμιση αυτή θα έχει εφαρμογή και σε υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις.
 2. νέου τύπου τουριστικής εγκατάστασης που θα προβλέπει τη συνδυασμένη ανάπτυξη ξενοδοχείων διαφόρων λειτουργικών μορφών και τύπων υψηλών προδιαγραφών, τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά, γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.ά.) καθώς και κατοικιών προς πώληση στις οποίες θα προβλέπεται η δυνατότητα παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό των κατοικιών, που μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τα είδη των ειδικών τουριστικών υποδομών που περιλαμβάνει, μπορεί να φτάσει το 30% της επιφανείας των εγκαταστάσεων φιλοξενίας (δωμάτια ξενοδοχείου και κατοικίες).

Οι εγκαταστάσεις των εδαφίων (α) και (β) δομούνται στο σύνολο τους ως κύρια τουριστικά καταλύματα. Σε περίπτωση συνδυασμένης χρήσης των προβλέψεων των προαναφερόμενων παραγράφων (α) και (β) το συνολικά μεταβιβαζόμενο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της επιφανείας των εγκαταστάσεων φιλοξενίας. Η ρύθμιση αυτή θα έχει εφαρμογή και σε εκτάσεις που έχουν ενεργοποιηθεί πολεοδομικά με προγενέστερα καθεστώτα δόμησης.

Λοιπές κατευθύνσεις σχεδιασμού και προτάσεις τροποποίησης της νομοθεσίας

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται κατευθύνσεις σχεδιασμού και προτάσεις τροποποίησης της νομοθεσίας και αφορούν στην εισαγωγή στη νομοθεσία των σύνθετων και ολοκληρωμένων αναπτύξεων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού, σε νέες μορφές διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων καθώς και σε αναγκαίες προσαρμογές της πολεοδομικής και αναπτυξιακής νομοθεσίας.

Πρόγραμμα δράσης 2007 - 2022

Για την επίτευξη των στόχων που εξυπηρετεί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό απαιτείται συνδυασμός δράσεων και λήψη μέτρων θεσμικού αλλά και διοικητικού - οργανωτικού χαρακτήρα.

Σε θεσμικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προσαρμογή στο νέο Πλαίσιο της δράσης υπουργείων, περιφερειών και αυτοδιοίκησης, η εναρμόνιση των κατωτέρων επιπέδων σχεδιασμού του χώρου και η προσαρμογή της νομοθεσίας για τις αναπλάσεις.

Σε διοικητικό - οργανωτικό επίπεδο, προωθείται η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου και η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου με στόχο την διαφύλαξη των παραδοσιακών οικισμών.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top