Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Μεγάλη η σημασία για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην περιοχή

Θεσμοθέτηση της Περιοχής Οικοανάπτυξης της νήσου Καρπάθου και της Σαρίας

Βίκυ Καραντζαβέλου - 04 Μάρτιος 2009, 00:00

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία η χερσαία<...>

και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νήσου Καρπάθου και Σαρίας χαρακτηρίζεται ως “Περιοχή Οικοανάπτυξης Ολύμπου Ν. Καρπάθου”. Για το θέμα αυτό ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Με την Απόφαση αυτή θεσμοθετούμε μία ακόμη σημαντική Προστατευόμενη Περιοχή στην οποία περιλαμβάνονται τα χερσαία και τα θαλάσσια τμήματα των νήσων Καρπάθου και Σαρίας. Η `Περιοχή Οικοανάπτυξης ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ` καλύπτει στο σύνολό της μία έκταση περίπου 155 χιλιάδων στρεμμάτων (θαλάσσια έκταση περίπου 53 χιλιάδων στρεμμάτων & χερσαία έκταση περίπου 102 χιλιάδων στρεμμάτων), στην οποία προβλέπονται περιορισμοί σε ορισμένες δραστηριότητες και χρήσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα σύμπλεγμα χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος, από τους πλουσιότερους της Ευρώπης, στον οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην άμεση και ευρύτερη περιοχή ζει και αναπαράγεται ένα σημαντικό τμήμα πληθυσμού της απειλούμενης Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus. Η περιοχή παρουσιάζει, επίσης, πλούσια βιοποικιλότητα και σε αυτήν απαντάται ένας μεγάλος αριθμός σπάνιων και ενδημικών φυτικών και ζωικών ειδών μαζί με τα ενδιαιτήματά τους. Σημαντική κρίνεται η περιοχή και για την πλούσια ορνιθοπανίδα της, καθώς και, για τα αλιευτικά αποθέματά της και εν γένει, για το θαλάσσιο οικοσύστημά της. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην παράκτια ζώνη της περιοχής καθώς και στα υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).

Με τη θεσμοθέτηση της Περιοχής Οικοανάπτυξης επιδιώκουμε την αποτελεσματικότερη προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Καρπάθου και Σαρίας, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής, με την παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων, που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.

Στα πλαίσια αυτά, με τη σημερινή Απόφαση, χωρίζουμε την ευρύτερη περιοχή σε (2) δύο βασικές ζώνες προστασίας και επιμέρους ζώνες, στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες. Σημειώνω ότι η σημερινή Απόφαση έχει στηριχθεί σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και σε ευρεία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία”.

Η περιοχή χωρίζεται σε (2) δύο βασικές Ζώνες προστασίας (Ζώνη Α και Ζώνη Β) και επιμέρους ζώνες, στις οποίες ορίζουμε ρητά και περιοριστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες.
 
Στο σύνολο της Περιοχής Οικοανάπτυξης επιτρέπεται:
- Η επιστημονική έρευνα
- Η κατασκευή υποδομών και οι διαχειριστικές δράσεις για την προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση των προστατευόμενων στοιχείων της περιοχής
- Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή, τα θαλάσσια λουτρά, καθώς και η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής
- Ο εναλλακτικός τουρισμός
- Η οργάνωση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων
- Η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων και οι αρχαιολογικές ανασκαφές-έρευνες
- Η συντήρηση - εκσυγχρονισμός και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
- Ο εμπλουτισμός και η επανεισαγωγή τοπικού και όμοιου γενετικά υλικού της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.

Στο σύνολο της ΖΩΝΗΣ Α, επιπλέον, επιτρέπεται:
- Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και εν γένει διαχείριση του συνόλου της Περιοχής Οικοανάπτυξης
- Η συνέχιση της άσκησης των νόμιμα υφισταμένων δραστηριοτήτων
- Η εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων έργων και δράσεων.

Εκτός των γενικών όρων, για την Ζώνη Α (Θαλάσσιες Ζώνες) καθορίζονται επιπλέον κατά ζώνη εξειδικευμένες πρόσθετες χρήσεις.
Στο σύνολο της Ζώνης Β, επιπλέον, επιτρέπεται:
- Η κατασκευή νέων οδικών αξόνων παράλληλων προς την ακτή
- Η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων οδών και δικτύων υποδομών
- Νομίμως υφιστάμενα κτίρια - εγκαταστάσεις υπό προυποθέσεις
- Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανωμένες πλαζ
- Η συλλογή βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών), για την κάλυψη ατομικών αναγκών.
- Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας
- Η μελισσοκομία υπό προϋποθέσεις
- Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων και γεωθερμικών πεδίων, για την κάλυψη των αναγκών των επιτρεπόμενων χρήσεων
- Τα έργα συντήρησης και βελτίωσης βατότητας του οδικού δικτύου, καθώς και των υφιστάμενων υποδομών
- Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών
- Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων (υδρομαστεύσεις, υδροδότησης κ.λ.π.), καθώς και τα έργα βελτίωσης της παροχετευτικότητάς τους
- Η εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας
- Η υλοποίηση έργων αναδάσωσης και αντιπυρικής προστασίας
- Η εκτέλεση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων
- Η άσκηση της δασοπονίας υπό προϋποθέσεις
- Η επισκευή και η αναστήλωση-αποκατάσταση κτισμάτων και η αποκατάσταση στοιχείων του αγροτικού τοπίου
- Η διατήρηση, αποκατάσταση και ανακατασκευή των παραδοσιακών αναβαθμίδων.

Εκτός των γενικών όρων, για την Ζώνη Β (Χερσαίες Ζώνες) καθορίζονται επιπλέον κατά ζώνη εξειδικευμένες πρόσθετες χρήσεις.

Στο σύνολο της Περιοχής Οικοανάπτυξης δεν επιτρέπεται:
- Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην 1η υποκατηγορία της πρώτης (Α) κατηγορίας, της ΚΥΑ 15393 / 2332 / 5.8.2002
- Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδάφους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις
- Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας «SEVESO», στο σύνολο της νήσου Καρπάθου και της Σαρίας
- Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρεση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού είναι υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών
- Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, η απόθεση αδρανών υλικών, καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού
- Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με αποθηκευτική ικανότητα άνω των 300 m3, τα πετροχημικά και χημικά προϊόντα, καθώς και οι υποστηρικτικές υποδομές τους
- Kάθε είδους αλλοίωση της ακτής και του πυθμένα της θαλάσσιας ζώνης (δεν θα καταστρέφονται ή επιβαρύνονται οι παράκτιοι και θαλάσσιοι οικότοποι)
- Η διέλευση πετρελαιοφόρων και οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίνδυνα τοξικά ή ραδιενεργά φορτία. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η διέλευση των πετρελαιοφόρων πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό της Κοινότητας Ολύμπου.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top