Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
ΣΕΤΕ

Προκηρύξεις Έργων του ΙΝΣΕΤΕ

Βίκυ Καραντζαβέλου - 21 Οκτώβριος 2014, 10:34

Τέσσερις προκηρύξεις για ισάριθμα έργα ανακοίνωσε πρόσφατα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για α) Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ, β) Σχεδιασμό – Ανάπτυξη – Λειτουργία Management Information System ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ, γ) SETE INTELLIGENCE – Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας και δ) SETE INTELLIGENCE – Διαδικτυακή Πύλη (IT PLATFORM).


Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ανακοινώνει τις προκηρύξεις των έργων:

1. “Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του ΣΕΤΕ”
Σκοπός του Έργου είναι ο προσδιορισμός των βασικών αξόνων στρατηγικής του ΣΕΤΕ (και κατά συνέπεια και του ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο του ρόλου του ως κοινωνικού εταίρου, ο προσδιορισμός των βασικών θεματικών τομέων δράσης, καθώς και την εξειδίκευση της στρατηγικής σε επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια του ΣΕΤΕ & του ΙΝΣΕΤΕ.
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατάρτιση του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του ΣΕΤΕ & του ΙΝΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ΣΕΤΕ ως κοινωνικού εταίρου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • διαμόρφωση των βασικών αξόνων στρατηγικής του ΣΕΤΕ (και κατά συνέπεια και του ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο του ρόλου του ως κοινωνικού εταίρου
 • προσδιορισμό των βασικών θεματικών τομέων δράσης για την ενίσχυση της θεσμικής & επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ & του ΙΝΣΕΤΕ
 • εξειδίκευση της στρατηγικής σε επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια του ΣΕΤΕ & του ΙΝΣΕΤΕ
 • κατάρτιση ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης του ΣΕΤΕ & του ΙΝΣΕΤΕ
 • αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών
 • προσδιορισμό των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης του ΣΕΤΕ & του ΙΝΣΕΤΕ.

2. “Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Λειτουργία Management Information System ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ”
Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης που θα υποστηρίξει τη βελτιστοποίηση και τον αυτοματισμό των διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης των πόρων και δράσεων του ΣΕΤΕ / ΙΝΣΕΤΕ, προσβλέποντας στην επίτευξη τριών επιμέρους στόχων:

 • Ενδυνάμωση των σχέσεων με τα στελέχη, μέλη και συνεργάτες του ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιεί ο ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ.
 • Ολοκληρωμένη και αξιόπιστη διοικητική πληροφόρηση, η οποία θα υποστηρίζει την λήψη αποφάσεων.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 Φάσεις:
Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής: Στην Φάση Α, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει ολοκληρωμένη και λεπτομερή πρόταση ανάπτυξης και λειτουργίας του MIS, με τη μορφή Μελέτης Εφαρμογής
Φάση Β: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) ΣΕΤΕ-ΙΝΣΕΤΕ: Η Φάση Β, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την επιτυχή υλοποίηση, ολοκλήρωση και πλήρη παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και ειδικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση MIS
 • Αρχική Μετάπτωση Δεδομένων και Πιλοτική λειτουργία MIS
 • Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών

Φάση Γ: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος: Η συγκεκριμένη Φάση περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υποσυστημάτων και εφαρμογών του MIS.

3. “SETE INTELLIGENCE – Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας”
Βασική στρατηγική προτεραιότητα του ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ αποτελεί η δημιουργία μιας δομής παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης για τον τουριστικό τομέα (SETE INTELLIGENCE), η οποία θα συμβάλει, αφενός στην ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στη χώρα μας, αφετέρου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, παρέχοντας τους την απαραίτητη πληροφόρηση και τεκμηρίωση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων, ή / και την ανάπτυξη νέων. Η επιτυχής και αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής, προϋποθέτει τον αναλυτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό του SETE INTELLIGENCE και τον προσδιορισμό της κατάλληλης οργάνωσης και των βασικών αξόνων δράσης και παρεχόμενων υπηρεσιών, που αποτελούν και το βασικό σκοπό
του προκηρυσσόμενου Έργου. Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου περιλαμβάνει την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου του SETE INTELLIGENCE, καθώς και τον Αναλυτικό Λειτουργικό & Οργανωτικό Σχεδιασμό του.

4. “SETE INTELLIGENCE – Διαδικτυακή Πύλη (IT PLATFORM)”
Βασικό σκοπό του προκηρυσσόμενου έργου αποτελεί η δημιουργία ενός εργαλείου για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της χώρας, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλης Διαδικτυακής Πύλης του ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ, η οποία θα ενσωματώνει μηχανισμό για την παρακολούθηση των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, θα παρέχει συστηματική ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική, επιμορφωτική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο με τρόπο εύκολο, άμεσα προσβάσιμο και προσωποποιημένο, διασφαλίζοντας την, κατά το δυνατόν, ευρύτερη διάχυση της πληροφορίας και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησής της. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 Φάσεις:
Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής: Στην Φάση Α, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει ολοκληρωμένη και λεπτομερή πρόταση ανάπτυξης και λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης, με τη μορφή Μελέτης Εφαρμογής
Φάση Β: Διαδικτυακή Πύλη (IT-PLATFORM): Η Φάση Β περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο υποψήφιος Ανάδοχος για την επιτυχή υλοποίηση, ολοκλήρωση και πλήρη παραγωγική λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης και ειδικότερα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Διαδικτυακής Πύλης
 • Διαδικασίες εισαγωγής αρχικού περιεχομένου και πληροφοριών στην Διαδικτυακή Πύλη & Πιλοτική Λειτουργία
 • Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών

Φάση Γ: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης: Η συγκεκριμένη Φάση περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υποσυστημάτων και εφαρμογών της.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top