Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΣχέδιο επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην Κύπρο
Κύπρος

Σχέδιο επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην Κύπρο

Το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου έχει εισάγει το 'Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο', για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Κύπρο.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου καταβάλλει συστηματικές προσπάθειεςγια την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Κύπρο, μια από τις ειδικές μορφές τουρισμού που έχουν ενταχθεί στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030. Στα πλαίσια αυτά, το Υφυπουργείο Τουρισμού λειτουργεί το “Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση Συνεδρίων / Συναντήσεων και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο στα πλαίσια των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)”.

Το παρόν σχέδιο εκπονείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

“Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας” σημαίνει τις χαμηλού ύψους κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Επιλέξιμες εκδηλώσεις και δαπάνες τουρισμού συνεδρίων και συναντήσεων
Συνέδρια / συναντήσεις μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών /συνδέσμων και ανώτερων / ανώτατων εκπαιδευτικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με ποσοστό τουλάχιστο 75% των συμμετεχόντων από το εξωτερικό. Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες:

  • Ξενάγηση των συμμετεχόντων ή των συνοδών τους
  • Επίσημο δείπνο/γεύμα
  • Φιλοξενία ομιλητών (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή)
  • Μεταφορικά
  • Οπτικοακουστικος εξοπλισμός για άμεση διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) ή άλλος που θα συμβάλει στην πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου υβριδικές εκδηλώσεις συνεδριακού χαρακτήρα (hybrid events)
  • 1 (μία) εξέταση PCR COVID-19 κατά άτομο σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που ισχύει κατά την άφιξη των συνέδρων στην Κύπρο

Δικαιούχοι αιτητές για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών / συνδέσμων και εκπαιδευτικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων:
α) Μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες, Σωματεία και Ιδρύματα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως μη κερδοσκοπικά στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων.
β) Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εγγεγραμμένα στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.
(συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Πανεπιστημίων).
γ) Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Εταιρείες Σωματεία και Ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένα ως μη
κερδοσκοπικά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διαθέτουν τα αναγκαία επίσημα πιστοποιητικά εγγραφής τους.
δ) Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, τα οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διαθέτουν τα αναγκαία επίσημα πιστοποιητικά εγγραφής τους.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

04/10/2022
03/10/2022
30/09/2022
29/09/2022
28/09/2022